تأثیر ساختارسازمانی بوروکراتیک بر تغییرسازمانی با نقش میانجی فرسودگی شغلی (مورد مطالعه:کارکنان فرماندهی انتظامی خراسان شمالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مدیریت آموزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

در این پژوهش تأثیر ساختار سازمانی بوروکراتیک بر تغییر سازمانی با نقش میانجی فرسودگی شغلی در قالب یک مدل علّی بررسی شده است. جامعه آماری شامل کارکنان نیروی انتظامی خراسان شمالی است؛ تعداد 151 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها سه پرسشنامه استاندارد است که شامل بوروکراتیک لیو و همکاران ( 2002)، تغییر سازمانی ادکار (2007) و فرسودگی شغلی مسلچ (۱۹۸۵) بوده است. بعد از تأیید روایی محتوا با نظر کارشناسان و استادان، پایایی پرسشنامه ها از طریق آلفای کرونباخ  برای پرسشنامه ساختار سازمانی بوروکراتیک، تغییر سازمانی و فرسودگی شغلی به ترتیب 82/0، 75/0 و 73/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا آمار توصیفی که به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق، سپس آمار استنباطی استفاده شد. در آمار تحلیلی این پژوهش برای آزمودن معناداری روابط بین متغیرها و مدل های اندازه گیری به دست آمده، از نرم افزار SPSS22  و  AMOS16  استفاده شد. برای بررسی اثر میانجی متغیر فرسودگی شغلی از روش بوت استرپینگ استفاده شد. با توجه به یافته ها، مسیر غیرمستقیم ساختار بوروکراتیک با فرسودگی شغلی و تغییر سازمانی با 95% اطمینان معنا‌دار است. بنابراین، بر اساس نمودار تصمیم‌گیری روش بوت استرپینگ امکان تحلیل میانجی‌گری برای متغیر فرسودگی شغلی وجود دارد؛ یعنی فرسودگی شغلی تاثیر مثبت ساختار بوروکراتیک بر تغییر سازمانی را به صورت کامل میانجی‌گری می‌کند. بنابراین، نتایج نشان داد ساختارسازمانی بوروکراتیک بر تغییرسازمانی با نقش میانجی فرسودگی شغلی کارکنان نیروی انتظامی خراسان شمالی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Bureaucratic Organizational Structure on Organizational Change with The Mediating Role of Job Burnout (Case Study: North Khorasan Disciplinary Command Staff)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Haghani Ne`mati 1
  • maryam hafezian 2
1 Msc, educational management, Bojnoord branch, Islamic Azad University, Bojnoord, Iran
2 Assistant professor, educational siences group, Bojnoord branch, Islamic Azad University, Bojnoord, Iran
چکیده [English]

In this study, the effect of bureaucratic organizational structure on organizational change with the mediating role of job burnout in the form of a causal model has been investigated. The statistical population included North Khorasan police personnel; 151 people were selected by simple random sampling. Data collection tools were three standard questionnaires, which included Bureaucratic Liu et al. (2002), Adkar Organizational Change (2007) and Maslach Job Burnout (1985). After confirming the validity of the content with the opinion of experts, the reliability of the questionnaires was calculated through Cronbach's alpha for the questionnaire of bureaucratic organizational structure, organizational change and burnout, which were 0.82, 0.75 and 0.73 respectively. To analyze the data, first, descriptive statistics were used to examine the demographic variables of the research, then inferential statistics were used. In the analytical statistics of this study, SPSS22 and AMOS16 softwares were used to test the significance of the relationships between the variables and measurement models. Bootstraping method was used to investigate the mediating effect of burnout. According to the findings, the indirect path of bureaucratic structure with burnout and organizational change showed to be significant with 95% confidence. Therefore, based on the decision diagram of the bootstraping method, it is possible to analyze the mediation for the burnout variable; That is, burnout fully mediates the positive impact of bureaucratic structure on organizational change. Therefore, the results showed that the bureaucratic organizational structure has a positive and significant effect on organizational change with the mediating role of job burnout in North Khorasan police personnel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bureaucratic Structure
  • Organizational Change
  • burnout
    احمدی، غلامعلی؛ مهرپور، مریم و نیکوروش، اقدس. (1394). ساختار سازمانی. اردبیل: کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت.
     اورک، جهانبخش و درویش پور، عیسی. )1388). راهکارهای موثر بر کاهش مقاومت در برابر تغییر از دیدگاه اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی. فصلنامه آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی)، ۲ ( ۸)، 149-167.
      بخش چناری، امین رضا؛ عبدی، حسین و عباسی، همایون. (1394). تحلیل ارتباط فراموشی سازمانی و چابکی سازمانی با عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: وزارت ورزش و جوانان)، فصلنامه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 1 (5)، 11-19.
      بشیر بنائم، یاسر. (1391). فرسودگی شغلی (تحلیل رفتگی)؛ معضل دنیای نوین، فصلنامه منابع انسانی ناجا، 28 (7)، 133-158.
     بیرامی، منصور؛ هاشمی نصرت آباد، تورج؛ قهرمان زاده، علی و علایی، پروانه. (1390). بررسی رابطه سلامت روان شناختی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی در پرستاران. فصلنامه تحقیقات علوم و فناوری، 9 (2)، 141-147.
     پیرایش، رضا و حاتمی، فاطمه. (1398). بررسی تاثیر فرسودگی و تنش شغلی بر رضایت شغلی کارکنان با نقش متغیر میانجی نظام جبران خدمات (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه زنجان)، فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، (54)، 23-49.
     ترک زاده، جعفر و عبد شریفی، فاطمه. (1395). انسجام، آمادگی برای تغییر، سازمان بانک، جامعه شناسی کاربردی، 27 (4)، 61-78.
     حیدری، ابراهیم. (1388). مدیریت مهندسی. قابل دسترسی در: www.modiryar.com.
     حاتمی، سعید؛ سبحانی، یزدان؛ بیرامی ایگدر، جمال‌الدین. (1394). تأثیر ساختار سازمانی بر توانمند‌سازی کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان لرستان. فصلنامه مدیریت ورزشی، 7 (4)، 533-546.
     دانشگاه علوم پزشکی همدان با همکاری وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی. (1394). طراحی ساختارهای سازمانی، دوره های بعد از انتصاب مدیران میانی. بهار 1394، 1-49.
     رابینز، استیفن. پی. (1397). مبانی رفتار سازمانی (ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی) (چاپ چهل و دوم). تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
     راشدی منش، غلامرضا؛ جنتی، حسن؛ دهقان نیری، میترا و هاشمی کاشانی، ناهید. (1394). کیفیت زندگی و فرسودگی شغلی. تهران: دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت.
     رجبی فرجاد، حاجیه و یوسفوند، مصطفی. (1399). تاثیر سرمایه روان شناختی بر فرسودگی شغلی (مورد مطالعه: کارکنان فرماندهی انتظامی استان البرز). فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، (55)، 41-56.
     رفاهی، علی اکبر؛ عبادی، عباس؛ هادیان مبارکه، رضا و جعفری، رشید. (1392). بررسی ارتباط فرسودگی شغلی با برخی ویژگی های جمعیت شناختی و شغلی در کارکنان انتظامی استان سیستان و بلوچستان. فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، 8 (3)، 443-457.
     سپهوند، رضا. (1396). بررسی تأثیر شایستگی‌های بین فرهنگی بر آمادگی مدیران برای تغییر سازمانی. دو فصلنامه پژوهشهای منابع اسلامی، 2 (28)، 47-68.
     سعادتی، فرهاد. (1386). مدیریت تغییر سازمان. فصلنامه راهکار مدیریت، 5 (3و4)،149-157.
     شیرزاد کبریا، بهارک؛ بنی سی، پریناز و میرزا، سید نیما. (1392). رابطه نوع ساختار سازمانی و میزان هوش هیجانی در بین مدیران مناطق آموزش و پرورش شهر تهران، فصلنامه آموزشی و ارزشیابی، 6 (22)، 111-132.
     علاقه بند، علی. (1381). مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی. تهران: نشر روان.
     عیسی خانی، احمد و غفاری اجیرآباد، مونا. (1395). تبیین تأثیر ویژگیهای تغییر سازمانی بر تعهد عاطفی کارکنان نسبت به تغییر. فصلنامه پژوهشنامه مدیریت تحول، 1 (15)، 131-151.
فرزانه، سمانه. (1393). بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و میزان آمادگی دبیران برای پذیرش تغییر در دبیرستان­های شهرستان چهاردانگه، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه تهران.
     فرازجا، مهدی و خادمی، محسن. (1390). بررسی رابطه بین سبک های رهبری تحول آفرین و تعامل گرا و نگرش به تغییر سازمانی، فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی، 6 (4)، 49- 69.
      کریمی، درمیان، محبوبه؛ طبری، مجتبی؛ اکبرپور، حسین و فراهی، مانا. (1393). بررسی رابطه ساختار سازمانی با فرسودگی شغلی در کارکنان اداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان جنوبی، تهران: سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین.
     کرم پور، عبدالحسین؛ معینی، صادق و رمضان، مجید. (1394). تأثیر سبک رهبری تحول آفرین بر تحلیل فرسودگی شغلی بامداخله ساختار سازمانی، فصلنامۀ مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 3 (2)، 27-44.
     گل‌‌، جی.ای. (1380). تئوری‌ها و فرایند مدیریت (ترجمه‌ی سهراب خلیلی شورینی). تهران: انتشارات سمت.
     محمدپور زرندی، حسین؛ امیرکبیری، رضا و عظیمی، حمیدرضا. (1396). نقش تغییر سازمانی بر بهبود عملکرد مالی و اقتصادی سازمان‌ها (مطالعه موردی: بانک شهر). فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، ۵ (۱۸) :۱۱۳-۱۲۵.
     مظفری، فرید. (1392). ویژگی‌های ساختار سازمانی حمایت‌کننده از فرایندهای مدیریت دانش، فصلنامه مطالعات مدیریت دانش، 15، 45-62.
      مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید. (1390). مدیریت راهبردی و کارآفرینی. تهران: انتشارات راه‌دان.
     نصیری ولیک بنی فخرالسادات؛ شایگانی منیع، سمیرا. (1395). بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و توسعه سازمانی. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، (26)، ۴۵-۵۱.
     نظری، سیف اله؛ سیادت، علی؛ عابدی، محمدرضا. (1393). بررسی رابطة ساختار سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران مدارس متوسطة شهر کرد. فصلنامه مدیریت دولتی، 6 (1)، 175-188.
     واعظی، رضا؛ سبزی کاران، اسماعیل. (1389). بررسی رابطه ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران – منطقه تهران. فصلنامه پژوهش نامه مدیریت تحول (پژوهش نامه مدیریت)، 2 (3)، 153- 178.
     وندال، فرنج و سسیل، اچ. بل. (1380). مدیریت تحول در سازمان (ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد) (چاپ دوم)، تهران: انتشارات ‏صفار.
Anjani, P. K. (2013). Impact of Readiness for Change on Organizational Change of Banking Sector in Salem District. International Journal of Management Business Research, 3 (4), 353-371.
Barbaroux, P. (2011). A Design-Oriented Approach to Organizational Change: Insights from a Military Case Study. Journal of Organizational Change Management, 24 (5), 626-639.
Chauvin, B. Rohmer, F. Spitzenstetter, D. Raffin, S. Schimchowitsch, E. and Louvet, F. (2014). Assessment of Job Stress Factors in a Context of Organizational Change, Revue Européenne de PsychologieAppliquée/ European Review of Applied Psychology, 64 (6)296-309.
Coram, R., & Burnes, B. (2001). Managing organizational change in the public sector: Lessons from the privatization of the Property Service Agency. The International Journal of Public Sector Management, 14 (2), 94–110.
Der Voet, V. (2014). “The Effectiveness and Specificity of Change Management in a Public Organization: Transformational Leadership and a Bureaucratic Organizational Structure. European Management Journal, 32 (3), 373-382.
Dollard, M.F. & Bakker, A.B. (2011). “Psychosocial Safety Climate as a Precursor to Conducive Work Environments, Psychological Health Problems, and Employee Engagement. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 83: 579-599
Hathaway, P. (2009). Organization & Change.Methods, Models and Theories. Available from: www.manage.com/i_co.html.
Isett, K. R., Glied, S. A. M., Sparer, M. S., & Brown, L. D. (2012). When change becomes transformation: A case study of change management in Medicaid offices in New York city.  Public Management Review, 15 (1), 1–17.
Lambert, E., Hogan, N. L., & Altheimer, I. (2010). The Association BetweenWork-Family Conflict and Job Burnout Among Correctional Staff: A Preliminary Study. Am J Crim Just, (35), 37-55
Mealer, M., Burnham, E. L., Goode, C. J., Rothbaum, B., & Moss, M. (2009). The prevalence & impact of post traumatic stress disorder and burnout syndrome in nurses. Depression and Anxiety, 26, 1118-1126.
Nafei WA. (2013). Examining the relationship between organizational cynicism and organizational change: A study fromEgyptian context. Journal of Business Administration Research, 2 (2), 25-32.
Oreg, S. (2006). Personality, context, and resistance to organizational change. European Journal of Work and Organizational Psychology, 15, 73–101.
Queirós C, Teixeira E, Marques AJ. (2012). Burnout and Engagement in Portuguese male Military Officers. 20th European Congress of Psychiatry. Prague.
Krither, R., Angelo, k. (2004). Organizational behavior, Mc Growh,2004, 432‎.
Martin, J. (2013). Organizational Culture and Administrative Change: A Case Study at a Metropolitan Academic Library, In K. Blessinger & P. Hrycaj (Eds.), Workplace culture in academic libraries: The early 21st Century Cambridge: Chandos, 39-55.
Vakola, M. (2014). What's in there for me? Individual readiness to change and the perceived impact of organizational change, Leadership & Organization Development Journal, 35 (3),195–209.
Zimmermann, Nicole. (2012). Dynamics of Drivers of Organizational Change; USA: Gabler Verlag publication.