بررسی ارتباط ابعاد هوش فرهنگی و سرمایه فرهنگی بر رفتارهای ضد شهروندی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 کارشناس ارشد، مدیریت اجرایی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

در دنیای امروز به‌ویژه در حوزه سازمان‌های درمانی همچون بیمارستان‌ها، یکی از مسائل اصلی سازمان؛ پدیدار شدن رفتارهای نابهنجار و یا به عبارتی مخرب کارکنان است که تأثیر جدی بر جنبه‌های مختلف سازمانی دارد. طیفی از رفتار مانند تعلل و اجتناب از کار، پرخاشگری، خرابکاری و غیره به‌نوعی رفتار ضد شهروندی سازمانی است که بایستی برای برون‌رفت از آن چاره‌ای اندیشید. لذا، بر همین اساس هدف اصلی این پژوهش چگونگی کاهش رفتار ضد شهروندی سازمانی از طریق هوش فرهنگی و سرمایه فرهنگی پرستاران بیمارستانی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان 5 بیمارستان خصوصی شهر یزد (1250 n=) و با حجم نمونه آماری (309n=) نفر و با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای است. جمع‌آوری داده‌های موردنظر، بر مبنای سه پرسشنامه استاندارد و تحلیل‌های مرتبط نیز با روش معادلات ساختاری، انجام‌یافته است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که رابطه معناداری بین مؤلفه‌های هوش رفتاری، شناختی، فراشناختی و انگیزشی با متغیر رفتارهای ضد شهروندی سازمانی وجود دارد. بین ابعاد سرمایه فرهنگی و رفتار ضد شهروندی سازمان نیز رابطه‌ای مشاهده گردید. نتایج حاکی از آن است که مدیران بیمارستان‌های موردنظر بایستی همواره در برنامه‌های آموزشی پرستاران خود به اهمیت، نقش و ارتقای مؤلفه‌های هوش فرهنگی و سرمایه فرهنگی توجه ویژه‌ای داشته باشند تا فضای بیمارستان کمتر شاهد رفتارهای مخرب باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating The Relationship Between Dimensions of Cultural Intelligence and Cultural Capital on Organizational Anti-Citizenship Behaviors

نویسندگان [English]

  • Gholam reza Bordbar 1
  • Sa`iedeh Soltani 2
  • Hasti Bordbar 2
1 Associate Professor, Business Management, Yazd University, Yazd, Iran
2 MA, Executive Management, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

In today's world, especially in the field of medical organizations such as hospitals, one of the main problems of the organization is the emergence of abnormal or destructive behavior of employees, which has a serious impact on various aspects of the organization. A range of behaviors, such as procrastination and aggression, aggression, sabotage, etc., is a kind of anti-citizenship behavior of an organization that needs to be thought of as a way out. Therefore, the main purpose of this study is how to reduce organizational anti-citizenship behavior through cultural intelligence and cultural capital of hospital nurses. The statistical population of this study included the staff of 5 private hospitals in Yazd city (1250 n =) and with 309 people as the statistical sample. The data collection was based on three standard questionnaires and related analyses using structural equation method. The findings of this study show that there is a significant relationship between the components of behavioral intelligence, cognitive, metacognitive and motivational intelligence with the variable of organizational anti-citizenship behaviors. A relationship was also observed between the dimensions of cultural capital and the anti-citizenship behavior of the organization. The results suggest that the managers of these hospitals should always pay special attention to the importance, role and promotion of the components of cultural intelligence and cultural capital in their nurses' training programs so that the hospital environment is less prone to destructive behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural intelligence
  • Cultural Capital
  • anti-citizenship behaviors
  • nurses
1)      آهنچیان، محمدرضا؛ امیری، رعنا و بخشی، محمود. (1391). بررسی همبستگی هوش فرهنگی با تعامل اجتماعی در پرستاران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت، ۱ (۲)، 44-53.
2)   پوررحیمیان، الهه. (1393). بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و خشونت خانگی علیه زنان متأهل شهر مهریز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه یزد.
3)      جاماسبی، نوین. (1395). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی (موردمطالعه: کارکنان بیمارستان رازی رشت). فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، (40) 1395، 83-108.
4)      رحیم­نیا، فریبرز؛ مرتضوی،  سعید و دلارام، طوبی. (1388). بررسی میزان تأثیر هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه‌ای مدیران (موردمطالعه: شعب بانک اقتصاد نوین استان تهران). مدیریت فردا، 8(22)، 68-78.
5)   سرعلی، مسعود. (1395). بررسی تأثیر رفتارهای شهروندی و ضد شهروندی کارکنان بر عملکرد آن‌ها (موردمطالعه: کارکنان دانشگاه‌های یزد و صنعتی شریف). پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه یزد.
6)   فرضی، نازنین، بهلکه، آی‌ناز، بردبار، غلامرضا. (1392). بررسی رابطه استرس شغلی و تعلل ورزی در بین پرستاران: مطالعه موردی. فصلنامه مدیریت پرستاری، 4 (2)، 10-21.
7)   قلی پور، آرین؛ پورعزت، علی‌اصغر و سعیدی نژاد، مجید. (1386). عوامل موجد رفتارهای ضد شهروندی در سازمان‌ها. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 8 (1)، 1-29.
8)      کاملی، علیرضا؛ نیکخواه کیارمش، روح‌الله... و ملکی، محمدحسن. (1395). بررسی تأثیر تعادل زندگی خانوادگی-کاری بر رفاه ذهنی با توجه به نقش تعدیل‌کننده کناره‌گیری روان‌شناختی. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 11(42)، 109-128.
9)      Andersen, I. G., & Jaeger, M. M. (2015). Cultural capital in context: Heterogeneous returns to cultural capital across schooling environments. Social of Science Research, (50)4, 177-188.
10)  Ang, S., & Van, D. L. (2008). Conceptualization of cultural intelligence, definition, distinctiveness and nomological network. Management and organization Review. (3)10, 335-371.
11)  Ang, S., Van, D., & Koh, S. K. (2006). Personality correlates of the four factor model of cultural intelligence. Group & organization management. (31)2, 100-123.
12)  Ball, G. A., Trevino, L. K., & Sims Jr, H. P. (1994). Just & unjust punishment: Influences on subordinate performance and citizenship. Academy of Management journal, 37(2), 299-322.
13)  Bibicova, S., & kotelniko, V., (2006), Cultural intelligence (CQ): knowledge arts & skills. Journal of Group Organizations Management. (31)6, 580-600.
14)  Crul M., Scheinder J., Keskiner E. & Lelie F., (2017). The multiplier effect: How the accumulation of cultural and social capital explains steep upward social mobility of children of low educated immigrants, Ethnic & Racial Studies. (40)2, 321-338.
15)  Deng L., & Gibson, P. (2008). A qualitative evaluation the role of cultural intelligence in cross cultural leadership effectiveness. International Journal of Leadership Studies, (75)2, 123-146.
16)  Earley, P. C., & Ang, S. (2003). Cultural intelligence: Individual interactions across cultures. Stanford University Press.
17)  Fox, S., Spector, P. E., & Miles, D. (1999). Counterproductive work behavior (CWB) in response to job stressors & organizational justice: the moderator effect of autonomy and emotion traits. Paper presented at the annual meeting of the Society for Industrial and Organizational Psychology, Atlanta.
18)  Giacalone, R. A., & Greenberg, J. (1997). Antisocial behavior in organizations. Thousand Oaks, CA: Sage.
19)  Giacalone, R. A., Pearce, C. L. (2003). Teams behaving badly: Factors associated with anti- citizenship behavior in teams. Journal of Applied Social Psychology, (33)1, 58-75.
20)  Griffin, R.W., O’Leary-Kelly, A., & Collins, J. (1998). Dysfunctional work behavior in organizations. In C.L. Cooper and D.M. Rousseau (Eds.) Trends in organizational behavior. Volume 5. John Wiley & Sons.
21)  Jelinek, R., & Ahearne, M. (2006). The ABC's of ACB: Unveiling a clear and present danger in the sales force. Industrial Marketing Management, 35(4), 457-467.
22)  Korkeila, H., & Hamari, J. (2020). Avatar capital: The relationships between player orientation and their avatar's social, symbolic, economic and cultural capital. Computers in Human Behavior, 102, 14-21.
23)  Melody M. C., Riki, T. & Jiing Lih F. (2017). Enhancing cultural intelligence: The Roles of implicit culture Beliefs and Adjustment. Personnel Psychology, (1)9, 257-292.
24)  Nelson, G (1997), Consciousness and Meta cognition. American psychologist, (51)2, 102-116.
25)  Peterson B. (2004). Cultural intelligence: Agude to working with people from ofther cultural. Inter cultural press. Yurmoth, ME.
26)  Peterson, B. (2011). Cultural intelligence: A guide to working with people from other cultures. Nicholas Brealey.
27)  Purtanto, N. R., & Gustomo, A. & GHazali, A. (2015). Analysis of cross cultural management course pedagogy methods indeveloping student cultural intelligence. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 354-362.
28)  Rahimaghaee, F., & Mozdbar, R. (2017). Cultural intelligence and its relation with professional competency in nurses. Nursing Practice Today, 4(3), 115-124.
29)  Robinson, S. L., & Bennett, R. J. (1995). A typology of deviant workplace behaviors: A multidimensional scaling study. Academy of management journal, 38(2), 555-572.
30)  Royal, J. (2012). Evaluating human, social and cultural capital in nurse education. Nurse Education Today, 32(5), 19-22.
31)  Thomas, D. C. (2015). Cultural intelligence. Wiley Encyclopedia of Management, 21, 1-3.
32)  Vardi, Y., & Wiener, Y. (1996) Misbehavior in organizations: A motivational framework. Organizational Science, 7, 151-165.
33)  Vlajčić, D., Caputo, A., Marzi, G., & Dabić, M. (2019). Expatriates managers’ cultural intelligence as promoter of knowledge transfer in multinational companies. Journal of Business Research, 94, 367-377.
34)  Vos, T. P. (2019). Field Theory and Journalistic Capital. The International Encyclopedia of Journalism Studies, 14, 1-5.