تأثیر قابلیت سازمان بر عملکرد با نقش میانجی مزیت رقابتی در شرکت سهامی بیمه ایران‌شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

در قرن حاضر سازمان‌ها در یک وضعیت رقابتی که متأثر از عواملی نظیر جهانی‌شدن، توسعه فناوری و خلق تکنولوژی‌های جدید است؛ قرارگرفته‌اند. در همه جای دنیا مدیران به دنبال ارتقاء و بهبود عملکرد سازمان‌های خویش هستند. بنابراین آن‌ها باید برای بقا و پیشرفت سازمان به دنبال منابع و اشکال رقابتی جدید باشند. پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر قابلیت‌های سازمان ازجمله؛ قابلیت پویا، قابلیت نوآوری، قابلیت پژوهش، توسعه و قابلیت خدمات بر عملکرد سازمان با توجه به نقش میانجی مزیت رقابتی صورت گرفته است. نوع پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران استان تهران است. در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران، 322 نفر به‌عنوان حجم نمونه تعیین گردید و ابزار گردآوری اطلاعات نیز، پرسش‌نامه می‌باشد. برای آزمون فرضیات از مدل معادلات ساختاری استفاده‌شده است. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر معنادار قابلیت‌های سازمان بر مزیت رقابتی و تأثیر معنادار مزیت رقابتی بر عملکرد و همچنین تأثیر معنادار قابلیت‌های سازمان بر عملکرد سازمان با توجه به نقش میانجی مزیت رقابتی در شرکت سهامی بیمه ایران استان تهران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Organizational Capability On Performance with A Mediating Role of Competitive Advantage in Iran Insurance Company, Tehran

نویسندگان [English]

  • Somayeh Zera`at Kar 1
  • neda kas aghaee 2
1 Assistant Professor, Public Management, School of Management, Islamic Azad University of Science and Research, Tehran, Iran
2 PhD Candidate, Public Administration, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the present century, organizations are in a competitive situation that is affected by factors such as globalization, technology development, and the creation of new technologies. All over the world, managers are looking to improve the performance of their organizations. Therefore, they must look for new competitive resources and forms for the survival and development of the organization. The aim of this study was to investigate the effect of organizational capabilities such as dynamic capability, innovation capability, research capability, development and service capability on organizational performance with respect to the mediating role of competitive advantage. The type of research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of method. The statistical population included the employees of Iran Insurance Company of Tehran Province. In this study, using Cochran's formula, 322 people were determined as the sample size and the data collection tool was questionnaire. The structural equation model has been used to test the hypotheses. The research results indicated the significant effect of organizational capabilities on competitive advantage and significant effect of competitive advantage on performance and also a significant effect of organizational capabilities on organizational performance due to the mediating role of competitive advantage in Iran Insurance Company of Tehran Province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational capabilities
  • organization `s performance
  • competitive advantage
1)   امیرشاهکرمی، شیرین و بزرگ‌زاده، علیرضا. (۱۳۹۶). بررسی تأثیر قابلیت‌های یادگیری و هزینه و توسعه بر عملکرد شرکت با نقش جهت‌گیری فناوری و پویایی‌های محیطی (مطالعه موردی: ایران‌خودرو). تهران: سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و مهندسی صنایع.
2)   حسین زاده شهری، معصومه و شاهینی، صاحبه. (1397). تأثیر قابلیت پویا و قابلیت نوآوری بر مزیت رقابتی. فصلنامه کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 10(19)، 123-141.
3)   محولاتی، سعید و بهرامی، سید علی‌محمد. (1397). مدیریت و ارزیابی عملکرد:‌ تعاریف و مفاهیم. فصلنامه پیام فرهیختگان مدیریت، 1(1)، 75-118.
4)      Akman, G., & Yilmaz, C. (2008). Innovative capability, innovation strategy and market orientation: an empirical analysis in Turkish software industry. International Journal of Innovation Management, 12(1), 69-111.
5)      Armbruster, H., Bikfalvi, A., Kinkel, S., & Lay, G. (2008). Organizational innovation: The challenge of measuring non-technical innovation in large-scale surveys. Technovation, 28(10), 644-657.
6)      Barney, J. B. (1986). Organizational Culture: Can It Be a Source of Sustained Competitive Advantage. Academy of Management Review, 11, 656-673
7)      Barney, J. B. (1999). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, (17)1, 99-120.
8)      Barreto, I. (2011). Dynamic capabilities: a review of past research and an agenda for the future. Journal of Management, 36 (1), 256-280.
9)      Bowen, G. L., Rose, R. A., & Ware, W. B. (2006). The Reliability and Validity of the School Success Profile Learning Organization Measure. Evaluation and Program Planning.
10)  Byars, L. I., & Rue, L. W. (2008). Human Resource Management (9 Th Edition). New York: Mc Graw Hill.
11)  Chamsuk, W., Fongsuwan, W., & Takala, J. (2017). The Effect of R&D and Innovation Capabilities on the Thai Automotive Industry Part’s Competitive Advantage: A SEM Approach. Management & Production Engineering Review, 8 (1), 101-112.
12)  Chang, P. L & Chen, W. I. (2002). The Effect of Human Resource Management Practices on Firm Performance Empirical evidence from high- tech firm in Taiwan. International Journal of Operations Management, 19 (4), 62-73.
13)  Chen, C. H., Lan, Y. L., Yang, W. P., Hsu, F. M., Lin, C. L., & Chen, H. C. (2019). Exploring the Impact of a Telehealth Care System on Organizational Capabilities and Organizational Performance from a Resource-Based Perspective. International journal of environmental research and public health, 16(20), 3988-3997.
14)  Chen, J.Z. (2004). Measuring intellectual capital: a new model and empirical Study. Journal of Intellectual Capital, 5(1), 195- 212.
15)  Cousins, B. (2018). Validating a Design Thinking Strategy: Merging Design Thinking and Absorptive Capacity to Build a Dynamic Capability and Competitive Advantage. Journal of Innovation Management, 6(2), 102-120.
16)  D’Aveni R. A., Dagninio G. B., & Smith K. G. (2010). The age of temporary advantage. Strategic Management Journal, 31(13), 1371-1385.
17)  Dosi, G., Nelson, R., & Winter, S. (2001). The nature and dynamics of organizational capabilities, OUP Oxford.
18)  Ferreira, J., Coelho, A., & Moutinho, L. (2018). Dynamic capabilities, creativity and innovation capability and their impact on competitive advantage and firm performance: The moderating role of entrepreneurial orientation. Technovation.
19)  Gicheru, J., & Kariuki, P. (2019). Influence of dynamic capabilities on performance of commercial banks in Kenya. The Strategic Journal of Business & Change Management, 6(2), 1732-1745.
20)  Grant, R., M. (1991). Resource Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation, California Management Review, 33(3), 114-135.
21)  Hassan, A. N. (2019). Testing the Mediating Role of Sustainable Competitive Advantage in the Relationship between Green Human Resource Management Practices and Perceived Organizational Performance.
22)  Helfat, C. E., & Peteraf, M. A. (2009). Understanding dynamic capabilities: Progress along a developmental path. Strategic Organization, 7(1), 91–102.
23)  Hill, C. W., & Jones, G. R. (2010). Strategic Management Theory: An Integrated Approach (9thed). Mason, OH: South-Western/Cengage Learning.
24)  Hung, R. Y. Y., Yang, B., Ya-HuiLien, B., McLean, G. N., & MingKuo, Y. (2010). Dynamic capability: Impact of process alignment and organizational learning culture on performance. Journal of World Business, 45(3), 285-294.
25)  Lawson, B. & Samson, D. (2001). Developing innovation capability in organizations: a dynamic capabilities approach. International Journal of Innovation Management, 5(3), 377-400.
26)  Lee, G. R., Lee, S., Malatesta, D., & Fernandez, S. (2019). Outsourcing and Organizational Performance: The Employee Perspective. The American Review of Public Administration, 0275074019855469.
27)  Li, S., Ragu-Nathanb, B., Ragu-Nathanb, T. S., & Subba Rao, S. (2006). The impact of supply chain management practices on competitive advantage and organizational performance. Omega, 34(2), 107-124.
28)  Liu, CH. L., & Lyons, A. C. (2011). An analysis of third-party logistics performance and service provision. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 47(4), 547-570.
29)  Makore, S. (2015). The role of knowledge management in organisational performance (Doctoral dissertation, University of Pretoria).
30)  Neely, A.D., Richards, A.H., Mills, J.F., Platts, K.W., Bourne, M.C.S., Gregory, M. & Kennerley, M. (2000). Performance Measurement system Design: Developing and testing a process-based Approach. International Journal of Operations & Production Management, 20(10), 1119-1145.
31)  Özer, F., & Tınaztepe, C. (2014). Effect of strategic leadership styles on firm performance: A study in a Turkish SME. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 150, 778-784.
32)  Pham, L. M. T., Tran, L. T. T., Thipwong, P., & Huang, W. T. (2019). Dynamic Capability and Organizational Performance: Is Social Networking Site a Missing Link?. Journal of Organizational and End User Computing (JOEUC), 31(2), 1-21.
33)  Protogerou, A., Caloghirou, Y., & Lioukas, S. (2008). Dynamic capabilities and their indirect impact on firm performance (No. 08-11). DRUID, Copenhagen Business School, Department of Industrial Economics and Strategy/Aalborg University, Department of Business Studies.
34)  Rajapathirana, R. J., & Hui, Y. (2018). Relationship between innovation capability, innovation type, and firm performance. Journal of Innovation & Knowledge, 3(1), 44-55.
35)  Rehman, S. U., Mohamed, R., & Ayoup, H. (2019). The mediating role of organizational capabilities between organizational performance and its determinants. Journal of Global Entrepreneurship Research, 9(1), 30.
36)  Ren, SH., Eisingerich, A. B., & Tsai, H. T. (2015). How do marketing, research and development capabilities, and degree of internationalization synergistically affect the innovation performance of small and medium-sized enterprises (SMEs)? A panel data study of Chinese SMEs. International Business Review, 24(4), 642-651.
37)  Sadri, G., & Lees, B. (2001). Developing corporate culture as a competitive advantage. Journal of Management Development, 20(10), 853-859.
38)  Saeidi, P., Saeidi, S. P., Sofian, S., Saeidi, S. P., Nilashi, M., & Mardani, A. (2019). The impact of enterprise risk management on competitive advantage by moderating role of information technology. Computer Standards & Interfaces, 63, 67-82.
39)  Shah Anuar, H., Zulhumadi, F., & Mohamed Udin, Z. (2012). Effectiveness of R&D Capabilities towards Operational Performance Moderated by Intellectual Property Rights. Department of Technology Management, School of technology Management and Logistics, Universiti Utara Malaysia.
40)  Sok, Ph., o’Cass, A., & Mony Sok, K. (2013). Achieving Superior SME Performance: overarching role of Marketing, Innovation and Learning Capabilities. Australian Marketing Journal, 21, 161-167.
41)  Tangen, S. (2004). Professional practice performance Measurement: from philosophy to practice. International Journal of Productivity and performance Management, 53(8), 726-737.
42)  Teece, D.J. (2007). Economic Analysis and Strategic Management. California Management Review, 26(3), 87-110.
43)  Teece, D., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. Strategic Management Journal, 18(7), 509–533.
44)  Tseng, SH. M., & Lee, P. SH. (2014). The effect of knowledge management capability and dynamic capability on organizational performance. Journal of Enterprise Information Management, 27(2), 158-179.
45)  Tuan, N. PH., & Yoshi, T. (2010). Organisational Capabilities, Competitive Advantage and Performance in Supporting Industries in Vietnam. Asian Academy of Management Journal, 15(1), 1–21.
46)  Wang, C. S., & Ahmed, P. K. (2007). Dynamic Capabilities: A review and research agenda. International Journal of Management Reviews, (9)1, 31–51.
47)  Yu Kuo, S., Chun Lin, P., & Shan Lu, CH. (2017). The Effects of Dynamic Capabilities, Service Capabilities, Competitive Advantage, and Organizational Performance in Container Shipping. Transportation Research Part a: Policy and Practice, (95), 356-371.
48)  Zhou, S. S., Zhou, A. J., Feng, J., & Jiang, S. (2019). Dynamic capabilities and organizational performance: The mediating role of innovation. Journal of Management & Organization, 25(5), 731-747.