بررسی عوامل مؤثر بر بروز قومیت‌گرایی و اثرات آن در نظام اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار، مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

چکیده

پیش‌شرط اساسی توسعه یک کشور، نظام اداری کارآمد و مدیریت آن می‌باشد. قوم‌گرایی پدیده نامطلوبی است که نظام اداری کشور با آن دست‌به‌گریبان می‌باشد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی-پیمایشی است و با بهره‌گیری از روش معادلات ساختاری به بررسی عوامل مؤثر بر بروز قومیت‌گرایی و اثرات آن در نظام اداری در سازمان‌های دولتی شهرستان لردگان می‌پردازد. بر مبنای یافته‌ها در حیطه اثرات قومیت‌گرایی در نظام اداری از ترکیب 32 متغیر، 5 عامل کاهش عملکرد کاری کارکنان، انحراف از اهداف سازمان، انحراف از عدالت و نابرابری، کاهش شایستگی گروهی و کاهش هوش فرهنگی مجموعاً 12/62 درصد از واریانس کل را تبیین نمود. همچنین بر مبنای یافته‌ها عوامل ضعف سیستم گزینش بر اساس معیارهای همگانی، فردگرایی، کاهش مدیریت منابع انسانی، ضعف شخصیتی و سیاسی درمجموع تبیین‌کننده 27/60 درصد از واریانس کل عوامل مؤثر بر بروز قومیت‌گرایی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the factors affecting the occurrence of ethnicity and its effects on the administrative system

نویسندگان [English]

  • Ali Fatahi Milasi 1
  • Mojtaba Shah Noushi 2
1 Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Management and Cultural Planning, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The basic precondition for the development of a country is an efficient administrative system and its management. Ethnocentrism is an undesirable phenomenon that the country's administrative system is dealing with. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of method. Based on the findings on the effects of ethnocentrism in the administrative system, from the combination of 32 variables, 5 factors of reducing employee performance, deviating from the organization's goals, deviating from justice and inequality, reducing group competence and reducing cultural intelligence explains a total of 62.12% of the total variance.  Also, based on the findings, the factors of weakness of the selection system based on general criteria are individualism, reduction of human resource management, personality and political weakness, which together explain the 60.7% of the total variance of factors affecting the emergence of ethnocentrism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethnocentrism
  • Administrative System
  • Lordegan County
1)      ابزری، مهدی و فغانی، فاطمه. (1392). کاربرد رویکرد AHP و TOPSIS جهت اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری و راه‌کارهای مقابله با آن. فصلنامه پژوهش در عملیات و کاربردهای آن، 10(1)، 57-43.
2)      ابوالحسنی رنجبر، احمد؛ دانش‌فرد، کرم‌اله و فیهی، ابوالحسن. (1396). ارائه الگوی دستور کار خط‌مشی‌های اصلاح نظام اداری در ایران. فصلنامه مدیریت دولتی، 9(4)، 640-615.
3)      ابیضی، محمدحسن. (1396). تبیین عوامل تشدیدکننده تعارضات قوی در استان آذربایجان غربی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه ارومیه.
4)      احمدی، یعقوب و قاسمی، وحید. (1391). اثر همدلی فرهنگی، ابتکار اجتماعی و قوم‌گرایی بر هوش فرهنگی. فصلنامه راهبرد فرهنگ، 20، 154-129.
5)      احمدی بالادهی، سید مهدی و اورنگیان، غلامعلی. (1396). ادراک کارکنان از عدالت سازمانی و رابطه آن با بهبود نظام سلامت اداری ناجا (موردمطالعه: فرماندهی انتظامی استان مازندران). فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 12(46)، 171-198.
6)      ازغندی، علیرضا و کرمی، صابر. (1386). قوم‌گرایی و ایجاد نظام سیاسی دموکراتیک در عراق. فصلنامه علوم سیاسی، 4(7)، 5-26.
7)      اسدی فرد، محمد؛ قاسم نژاد، خلیل؛ درویشی، صیاد و میرزاخانی، عبدالرحمن. (1393). نقش قوم‌گرایی در امنیت مناطق مرزی کشور (مطالعه موردی: پان‌ترکیسم در مناطق مرزی استان‌های آذربایجان شرقی و اردبیل). فصلنامه پژوهش‌نامه مطالعات مرزی، شماره 5، 166-137.
8)      افشانی، سید علیرضا و کریمی منجر موئی، یزدان. (1397). بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به نزاع دسته‌جمعی در شهر لردگان. فصلنامه انتظام اجتماعی، 10(1)، 69-49.
9)      اکبرنژاد، مهدی؛ تابان، محمد و دارابی، فرشته. (1393). واکاوی بارزترین پیامدهای تعصب و قومیت‌گرایی در دانشگاه‌ها. فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 4(3)، 372-353.
10)  امامی، محمد و دهقان، فرشته. (1392). نظارت درونی سلسله‌مراتبی بر دستگاه‌های اداری در نظام حقوقی ایران. فصلنامه مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، 5(1)، 23-1.
11)  بارانی، صمد؛ فقیهی، ابوالحسن و نجف بیگی، رضا. (1396). موانع تحول نظام اداری ایران: مطالعه‌ای در فرهنگ‌سازمانی. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت عمومی، 10(36)، 30-5.
12)  برزگر، نصرت؛ لطفی، حیدر؛ حسن‌آبادی، داود و رضویان، محمدتقی. (1398). نقش سیاست‌های قومی و مذهبی در مشارکت اقوام در امنیت، توسعه همه‌جانبه و همگرایی با تأکید بر ترکمن‌های شمال و شمال شرق ایران. فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، 9(2)، 455-433.
13)  تابان، محمد؛ شرفی، وحید؛ ویسه، مهدی و شیری، اردشیر. (1393). بررسی تأثیر مسئولیت‌پذیری و هوش اخلاقی کارکنان بر سلامت نظام اداری (موردمطالعه: کارکنان دانشگاه ایلام). فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی 8، 3(2)، 243-224.
14)  جمشیدیان، مهدی؛ کتابی، محمود و کاظمی اسفه، مهدی. (1380). نظام اداری و توسعه اجتماعی اقتصادی در ایران. فصلنامه مجتمع آموزش عالی قم، 3(10)، 110-89.
15)  جوادی یگانه، محمدرضا؛ فولادیان، مجید و رضایی بحرآباد، حسن. (1389). بررسی عوامل مؤثر بر قانون‌گرایی در نظام اداری کشور (با تأکید بر ادارات دولتی مشهد و تهران). فصلنامه دانش ارزیابی، 2(5)، 34-9.
16)  چولکی، غلامرضا. (1395). بررسی نقش تعصبات قومی و قبیله‌ای و طایفه‌گرایی در فرآیند انتخابات مجلس شورای اسلامی موردی استان ایلام. فصلنامه دانش انتظامی ایلام، 17، 41-66.
17)  خدری، بهزاد؛ محمدزاده اقدم، عبدا... و مؤمنی ماسوله، فریده سادات. (1395). عوامل اجتماعی مؤثر بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی شهرستان سنندج. فصلنامه رفاه اجتماعی، 16(60)، 137-172.
18)  دهقانی سلطانی، مهدی و مصباحی، مریم. (1397). بررسی تأثیر خویشاوند گرایی بر عملکرد کاری کارکنان با نقش میانجی شایستگی‌های آنان. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 7(4)، 85-109.
19)  رضاپور قوشچی، محمد و نادری، محمود. (1393). جهانی‌شدن و تکثرگرایی قومی در ایران، چالش‌ها و فرصت‌ها. فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی‌شدن، 5(14)، 55-91.
20)  زارع، رضا؛ فتحی‌زاده، علی‌رضا و بهمنی، اکبر. (1397). خویشاوند سالاری سازمانی در نهادهای دولتی؛ مفهوم‌پردازی، عوامل مؤثر و پیشامدها. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 7(10)، 31-55.
21)  سجادیان، ناهید؛ نعمتی، مرتضی؛ شجاعیان، علی و اورکی، پریوش. (1394). ارزیابی نقش طایفه‌گرایی در احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: شهر ایذه). فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، 24(94)، 59-76.
22)  سراج‌زاده، سید حسین؛ ادهمی، جمال و اکبری، یونس. (1392). مطالعه جامعه‌شناختی فرهنگ اعتماد در بین دانشجویان اقوام چهارگانه آذری، فارس، کرد و لر. فصلنامه جامعه‌شناسی نهادهای اجتماعی، 1(1)، 55-81.
23)  سرور، رحیم؛ موسوی، میرنجف و باقری کشکولی، علی. (1393). تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و احساس همگرایی قومی در شهر ارومیه (مطالعه موردی: قوم کرد و ترک). فصلنامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، 7(1)، 55-68.
24)  شادرو، محمدرضا و محمدزاده، حسین. (1390). عوامل مؤثر بر پیوستگی و گسستگی قوم‌گرایی سیاسی. فصلنامه علوم اجتماعی، 18(54)، 211-243.
25)  شاهنوشی، مجتبی و دادخواه، میترا. (1396). موانع تحقق شایسته‌سالاری در سازمان‌های دولتی شهر شیراز از دیدگاه کارشناسان استانداری فارس. فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی، 28(3)، 195-218.
26)  شیخی، محمدحسین. (1390). عوامل مؤثر بر سلامت نظام اداری و رشد ارزش‌های اخلاقی در آن. فصلنامه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، 1(2)، 99-126.
27)  عابدینی، راویه؛ علیزاده اقدم، محمدباقر و عباس‌زاده، محمد. (1395). مطالعه جامعه‌شناختی رابطه هوش فرهنگی و قوم‌گرایی در بین جوانان شهر تبریز. فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی، 7(3)، 69-95.
28)  عابدینی، هاجر و گلشن، ابراهیم. (1395). شناسایی عوامل رفتاری مؤثر در جذب مشارکت کارکنان (نظام پیشنهادها) (موردمطالعه: آموزش‌وپرورش استان قزوین). فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 11(42)، 83-108.
29)  عباس‌زاده واقفی، شیرین‌السادات؛ دلخواه، جلیل و فروزنده دهکردی، لطف‌ا... . (1396). شناسایی علل بومی بروز فساد اداری: موردمطالعه شهرداری تهران. فصلنامه دانش حسابرسی، 17(68)، 5-40.
30)  علی‌یاری، ویدا؛ شریف‌زاده، مریم و احمدوند، مصطفی. (1398). ارزیابی اثرات گردشگری بر نواحی روستایی هدف گردشگری بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد با استفاده از مدل تحلیل عاملی. مطالعات مدیریت گردشگری، 14(45)، 247-221.
31)  فرهادی، محمدی و کاظمی، علی. (1393). توسعه اقتصادی- اجتماعی، قومیت و مشارکت سیاسی. فصلنامه مطالعات و پژوهش‌ها اجتماعی در ایران، 2(4)، 571-597.
32)  فرهمند، مهناز.، نجفی، کبری. (1397). بررسی عوامل مؤثر بر منازعات بین قومی لک و لر در شهر خرم‌آباد. پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، 7(20): 43-64.
33)  قادر زاده، امید و شفیعی‌نیا، عباس. (1397). تأثیر ساختار اجتماعی آموزش بر قوم‌گرایی دانشجویان. فصلنامه علوم اجتماعی، 19(59)، 165-205.
34)  قادر زاده، امید و محمدزاده، حسین. (1397). مطالعه پیمایشی هویت طلبی قومی و سیاسی شدن قومیت کردهای ایران. فصلنامه پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، 7(1)، 19-42.
35)  قزلسفلی، محمدتقی و حبیبی رضی آباد، اکبر. (1395). تأثیر جهانی‌شدن بر خاص‌گرایی‌های قومی در خاورمیانه (مطالعه موردی: ترکیه، عراق و سوریه). فصلنامه سیاست، 46(4)، 979-994.
36)  کتابی، محمد؛ ادیبی سده، مهدی؛ قاسمی، وحید و صادقی ده چشمه، ستار. (1389). سنجش اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در مراکز شهرستان‌های چهارمحال و بختیاری. فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی، 21(40)، 97-122.
37)  محمدی، جیران؛ باقری، مژگان؛ صفریان، سارا و علوی برازجانی، سیده آزاده. (1395). تبیین نقش پارتی‌بازی در رضایت و عملکرد شغلی کارکنان. پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی. 6(1)، 249-229.
38)  محمدی، حامد؛ الوانی، سید مهدی؛ معمارزاده طهران، غلامرضا و حمیدی، ناصر. (1397). شناسایی موانع فرهنگی فراروی نظام اداری ایران. فصلنامه مدیریت فرهنگ‌سازمانی، 16(1)، 67-87.
39)  محمدی، شعبان و رضایی، احمد. (1398). بررسی جامعه‌شناختی گرایش به قومیت‌گرایی در آذربایجان از منظر پان ترکیست‌ها. فصلنامه توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق). 13(3)، 29-56.
40)  مصطفوی، هادی؛ پوریانی، محمدحسین؛ محسنی تبریزی، علیرضا و اژدری‌زاده، حسین. (1398). تحلیل سیاست‌های قومی، مذهبی و تأثیر آن بر مشارکت سیاسی و راه‌های ارتقاء آن (موردمطالعه: قوم ترکمن استان گلستان). فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، 9(2)، 503-519.
41)  معمارزاده طهران، غلامرضا و نجفی، مهناز. (1396). شناسایی عوامل اثرگذار بر تحول سلامت اداری. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 30، 48-41.
42)  میرمحمدی، سید محمد و حسن‌پور، اکبر. (1390). نظام اداری ایران: تحلیلی بر مشکلات و چالش‌ها، فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی، 8، 22-9.
43)  نجفی، کبری و فرهمند، مهناز (1398). بررسی عوامل مؤثر بر وفاق اجتماعی اقوام لک و لر (موردمطالعه: مردان شهر خرم‌آباد). فصلنامه توسعه اجتماعی، 13(4)، 153-186.
44)  نصیری هنده خاله، اسماعیل؛ احمدی، علی و رحمانی، رضا. (1396). مهاجرت و تأثیر قوم‌مداری و تنوع زبانی در توسعه شهری تاکستان. فصلنامه پژوهش‌ها کاربردی علوم جغرافیایی، 16(44)، 107-129.
45)  نقدی، اسدا...؛ احمدی، امیدعلی و سلطانی عزت، محمود. (1394). بررسی جامعه‌شناختی میزان همگرایی قومیت‌های (فارس، ترک، لر) استان همدان. فصلنامه تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی (پژوهشنامه علوم انسانی)، 7(1)، 1-17.
46)  نواح، عبدالرضا؛ نبوی، سید عبدالحسین و حیدری، خیری. (1395). قومیت و احساس طرد اجتماعی؛ مخاطرات اجتماعی پیش رو (موردمطالعه: قوم عرب شهرستان اهواز). فصلنامه جامعه‌شناسی ایران، 17(4)، 74-104.
47)  ولائی، محمد؛ عبدالهی، عبداله؛ منافی‌آذر، رضا و صفری، نوید. (1394). تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه پایدار روستایی با تأکید بر کارآفرینی (مطالعه موردی: دهستان مرحمت‌آباد شمالی- شهرستان میاندوآب). فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 5(19)، 149-162.
48)  یوسفی، علی و اصغرپور ماسوله، احمدرضا. (1388). قوم‌مداری و اثر آن بر روابط بین قومی در ایران. فصلنامه دانشنامه علوم اجتماعی، 1(1)، 125-144.
49)  Abdalla, H., Maghrabi, A., & Raggad, B. (1998). Assessingthe perceptions of human resource managers toward nepotism a cross-cultural study. International Journal of Manpower, 19(8), 554-570
50)  Akgemci, T., Alaloul, A., Kiziloglu, E., & Kalfaoglu, S. (2018). Existence of nepotism in associations and its effects on employee motivation and performance. International Journal of Disciplines Economics & Administratives Sciences Studies, 4(8), 339-352.
51)  Arasli, H., & Tumer, M. (2008). Nepotism, favoritism and cronyism: A study of their effects on job stress and job satisfaction in the banking industry of north Cyprus. Social Behavior and Personality, 36(9), 1237-1250.
52)  Biddle, N. (2012). Comparing self-perceived and statistical labor market discrimination in Australia. A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree in Master of Science, Australian National University
53)  Bleaney, M., & Dimico, A. (2009). Ethnic diversity and local conflicts. University of notitingham, Discussion Papers in Economics, 1-30.
54)  Charles, K K., & Jonathan, G. (2007). Prejudice and the economics of discrimination. Working Paper no. 13661, NBER, Cambridge, MA.
55)  Dimant, E., Tosato, G. (2018). Causes and effects of corruption: what has past decade's empirical research taught us? A survey, Journal of Economic Surveys.
56)  Gjinovci, A (2016b): The impact of nepotism and corruption on the economy and HR, Economic and Environmental Studies (E&ES), Opole University, Faculty of Economics, Opole, 16(3), 421-434.
57)  Gjinovci, A. (2016a). The impact of nepotism and corruption in the economy. Knowledge Horizons- Economics. 8(2), 133–139.
58)  Gjinovci, A., & Gjinovci, D.A. (2017). Nepotism and corruption in insttutons and country's Economy. Knowledge Horizons – Economics, 9(3), 49-55.
59)  Gomez, J., Miranda, R., & Polanco, L. (2011), Acculturative Stress, perceived discrimination, and vulnerability to suicide attempts among emerging adults, Youth Adolescence, Vol. 40, pp. 1465–1476.
60)  Groothuis, P., & Groothuis, J. (2008). Nepotism or family tradition? A study of NASCAR drivers. Sports Economics, 9(25), 250-264.
61)  Hahn, M., & Wilkins, R. (2013). Perceived job discrimination in Australia: Its correlates and consequences. Melbourne Institute Working Paper Series, 9(13), 1-26.
62)  Ilorah, R. (2009). Ethnic bias, favouritism and development in Africa. Development Southern Africa, 26(5), 695-707.
63)  Kellas, J.B. (2004). The poitics of nationalism and ethnicity. (2nd edition), NewYork: ST Martins Press.
64)  Kragh, S. U. (2012). The anthropology of nepotism: Social distance and reciprocity in organizations in developing countries. International Journal of Cross Cultural Management, 12(2), 247–265.
65)  Lokaj, Sh.L. (2015). Nepotism as a Negative Factor in Organization Performance. Academic Journal of Interdisciplinary Studies. MCSER Publishing, Rome-Italy, 4(2), 9-13.
66)  Maqbool, G., Mailk, S., Aamir Shahzad, M., Bakhsh, A., & Javed, H. (2019). Impact of Family background, Nepotism and Cronyism on women employment status in Pakistan. Economic Impact, 1(1), 1-6.
67)  Pelit, E. (2015). The effect of nepotism on organizational silence, alienation and commitment: A study on hotel employees in Turkey. Management Research, 7(4), 82-110.
68)  Pelletier, K. L., & Bligh, M. C. (2008). The aftermath of organizational corruption: Employee attributions and emotional reactions. Journal of Business Ethics, 80, 823–844.
69)  Safina, D. (2015). Favouritism and nepotism in an organization: Causes and effects. 2nd Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism, 30-31 October 2014, Prague, Czech Republic, Procedia Economics and Finance, 23, 630 – 634.
70)  Sroka, W., & Vveinhardt, J. (2018). Nepotism and favouritism in the steel industry: a case study analysis. Forum Scientiae Oeconomia, 6(1), 31-45.