الگوی لجستیک پلیس در بحران‌های انتظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه آمادوپشتیبانی، دانشکده علوم و فنون منابع سازمانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.

چکیده

بحران‌های انتظامی وقایع مختل‌کننده نظم و امنیت هستند که به‌طور ناگهانی یا از پیش تعیین‌شده به وقوع پیوسته و می‌تواند پیامدهایی را به همراه داشته باشد. پلیس به‌عنوان مهم‌ترین عنصر مقابله با بحران‌های انتظامی تلقی می‌شود. در شرایط بحران و در مأموریت‌های پلیسی آنچه مهم است، ارائه خدمات لجستیکی در جهت پشتیبانی از مأموریت‌های پلیسی و نیروهای عملیاتی است. ازاین‌رو، این پژوهش در پی ارائه الگویی برای لجستیک پلیس در بحران‌های انتظامی است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش از نوع توصیفی-پیمایشی است. شاخص­ها با استفاده از نظرات 22 نفر از خبرگان حوزه لجستیک پلیس و به روش تحلیل محتوا استخراج گردیده است. در ادامه به جهت اعتبارسنجی مدل طراحی‌شده، پرسشنامه در میان جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارشناسان ارشد معاونت آماد و پشتیبانی ناجا توزیع گردید. نمونه شامل 111 نفر است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده‌اند. روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات روش معادلات ساختاری و نرم‌افزار PLS است. نتایج نشان‌دهنده آن است که لجستیک پلیس در بحران‌های انتظامی دارای 2 بعد لجستیک درون و برون واحدی است. مجموع مؤلفه‌های شناسایی‌شده در هر دو بعد عبارت‌اند از: امور پاسداری، امور بهداشتی، امور ارتباطی (فاوا)، امور مالی و آمادگی عملیاتی (آماده‌باش)، امور اعتباری و مالی، امور خرید تمرکزی، امور آمادی، امور ترابری، امور نگهداری و تعمیرات، امور جابجایی و حمل‌ونقل و امور خسارت، بازسازی و فروش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Police Logistics Model in Police Crises

نویسندگان [English]

  • Milad Aghaie 1
  • Mehrab Ramak 2
1 Instructor, Faculty of Sciences and Technology of Organizational Resources, Amin Police University, Tehran, Iran
2 PhD candidate of Strategic Management, National Defense University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Police crises are disruptive events of order and security that occur suddenly or predetermined and can have consequences. Police are considered to be the most important element in dealing with these crises. In times of crisis and in police missions, what is important is to provide logistical services to support police missions and operational forces. Therefore, this study seeks to provide a model for police logistics in police crises. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of method. The indices were extracted using the opinions of 22 experts in the field of police logistics and through content analysis. In order to validate the designed model, the questionnaire was distributed among the statistical population of the study, including managers and senior experts. The sample consisted of 111 people who were selected using a simple random sampling method. The method of data analysis is the method of structural equations and PLS software. The results show that police logistics have two internal and external logistics dimensions in police crises. The sum of the components identified in both dimensions is: security, health, communications (ICT), finance and operational readiness, credit and finance, centralized purchasing, logistics, transportation, maintenance and repair, transportation and damages, reconstruction and sales.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Police logistics
  • Internal Logistics
  • External Logistics
1)   آقائی، اصغر؛ آقائی، میلاد و رامک، مهراب. (1396). الگوی پشتیبانی از عملیات انتظامی در بحران با رویکرد درون‌سازمانی. فصلنامه علمی و پژوهشی انتظام اجتماعی، 9(2)، 171-188.
2)      حسینی، محمد. (1387). مدیریت بحران. تهران: نشر شهر.
3)      خلیلی، سعید. (1391). روش‌های پژوهش آمیخته (چاپ دوم)، تهران: موسسه انتشارات یادواره کتاب.
4)      دارابی، رضا. (1390). راهبردهای لجستیک در بحران. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 1(4)، 21-34.
5)      داوری، علی. (1392). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
6)      رامک،‌ محراب. (1393). پشتیبانی از عملیات انتظامی در بحران. تهران: مرکز تحقیقات کاربردی آماد و پشتیبانی ناجا.
7)      روشنی، رضا. (1390). بررسی نقش فرایند و ساختار سامانه آماد و پشتیبانی در نظام دفاعی. فصلنامه علوم و فنون نظامی، 8(21). 79-97.
8)      شوقی، محمود. (1387). پشتیبانی آمادی از عملیات انتظامی. تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی امین.
9)      نوروزی، محمدتقی. (1385). فرهنگ دفاعی- امنیتی. تهران: انتشارات سنا.
10)  نصرت پناه، سیاوش و کریمی، احمد. (1394). ارائه الگوی پشتیبانی آمادی در بحران. مدیریت بحران، 7(24)، 9-38.
11) هدایتی، احمدرضا. (1396). مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه (با تأکید بر اقدامات راهبردی و اجرایی در حوادث). مدیریت بحران، 9(33)، 103-143.
12)  Barton, L. (2001). Crisis in Organizations II, 2nd ed. College Divisions South-Western, Cincinnati, OH.
13)  Coombs, W.T. (1999), Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding, 22. Sage, Thousand Oaks, CA
14)  David, F. R. (2009). Strategic management: Concepts and cases. Pearson Prentice Hall.
15)  Hutchins, H. M., & Wang, J. (2008). Organizational crisis management and human resource development: a review of the literature and implications to HRD research and practice. Advances in Developing Human Resources, 10(3), 310–330.
16)  Jovanovi, D., Nikoli, M., Radojci, B., & Djakovi, R. (2010). Strategic management is the need for success. Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological Engineering,“Imt Oradea, 9, 4193–4198.