بررسی تأثیر سیستم‌های مدیریت کیفیت بر عملکرد سازمان با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی و مالی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 کارشناس ارشد، مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی سهروردی، قزوین، ایران

چکیده

طراحی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت در سازمان‌ها درصورتی‌که مبتنی بر شرایط خاص سازمانی باشد می‌تواند سبب بهبود عملکرد سازمان‌ها شود. مطالعات انجام‌شده در زمینه سیستم‌های مدیریت کیفیت، بیانگر نتایج متناقضی از موفقیت و شکست استقرار این سیستم‌ها و تأثیر آن بر بهبود عملکرد سازمان‌ها هستند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر سیستم‌های مدیریت کیفیت بر عملکرد سازمان می‌باشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارکنان شرکت تولیدکننده لوازم‌خانگی پارس خزر و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه است. سنجش روایی پرسشنامه با استفاده از آزمون‌های روایی واگرا، روایی همگرا در نرم‌افزار PLS3 Smart و برای تعیین پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. مقدار آلفای کرونباخ برای تک‌تک متغیرها بالاتر از 70/0 بوده است و نشان از تأیید پایایی پرسشنامه دارد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سیستم‌های مدیریت کیفیت بر عملکرد سازمان تأثیر معنادار (P-Value=< 0/05) دارند. بر این اساس می‌توان با استفاده از شیوه‌های مختلف که در قسمت پیشنهادها ارائه‌شده است، این تأثیرات را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating The Effect of Quality Management Systems on Organizational Performance Using Structural Equation Modeling

نویسندگان [English]

  • mahdi nasrollahi 1
  • Mohammad reza Fathi 2
  • Sepideh Sresh 3
1 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Assistant Professor, Department of Industrial and Financial Management, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran
3 Master of Industrial Management, Suhrawardi Higher Education Institute, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Designing and implementing a quality management system in organizations can improve the performance of organizations if it is based on specific organizational conditions. Studies of quality management systems show conflicting results of the success and failure of these systems and their impact on improving the performance of organizations. The purpose of this study is to investigate the effect of quality management systems on organizational performance. The present study is descriptive-analytical in terms of data collection and is applied regarding the purpose. The statistical population of the study includes managers and employees of Pars Khazar Home Appliances Manufacturing Company and the data collection tool was questionnaire. The validity of the questionnaire was approved using divergent validity and convergent validity tests in PLS3 Smart software and Cronbach's alpha test was used to determine the reliability of the questionnaire. The Cronbach's alpha value for one of the variables was higher than 0.70 indicating the reliability of the questionnaire. The research findings show that quality management systems have a significant effect on organizational performance (P-Value = <0.05). Based on this, these effects can be increased by using different methods presented in the suggestions section.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality Management System
  • organizational performance
  • Commercial Performance
  • Structural Equation Modeling
1)       ایل‌بیگی، الناز و ناظری، علی. (1396). بررسی تأثیر سیستم مدیریت زیست‌محیطی و مدیریت کیفیت بر عملکرد مالی شرکت‌ها با در نظر گرفتن نقش میانجی متغیر مزیت رقابتی و تعدیل گر متغیرهای هزینه تعویض و فرهنگ‌سازمانی. تهران: سومین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران.
2)       توفیقی، شهرام؛ شمسی، محمدامین؛ صباحی، عبدالرضا؛ عامریون، احمد و زابلی، روح الله (1393). دیدگاه و تجربیات کارکنان بیمارستان‌های منتخب شهر کرمان در خصوص استقرار گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت-(ISO 9000 مطالعه کیفی). فصلنامه مدیریت اطلاعات سلامت، 11(1)، 71-79.
3)       ثقفی، علی. (1394). بررسی تأثیر استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع در بهبود عملکرد مالی سازمان‌ها و صنایع. فصلنامه مدیریت صنعتی، 11(14)، 33-64.
4)       حسین‌خانی انجیرکی، علی؛ یاوری بافقی، امیرحسین و اسماعیلی، احمدرضا. (1398). بررسی تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر چابکی سازمان‌های خدماتی. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 14(51)، 85-112.
5)       جعفرزاده، عبدالحسین؛ فتحی، محمدرضا؛ زمانیان، علی و سلیمانی سروستانی، محمدحسین. (1398). شناسایی و رتبه‌بندی مانع‌های استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع در شرکت لاستیک پارس با استفاده از برنامه‌ریزی ترجیح‌های فازی لگاریتمی، فصلنامه صنعت لاستیک ایران، 23(93)، 72-82.
6)       رحمانی نوروزآباد، سامان و رستمی نوروزآباد، مجتبی. (1393). بررسی رابطه مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتری در شرکت‌های تولیدی شهرستان سنندج، نشریه مدیریت فرهنگ‌سازمانی. 12(3)، 461-481.
7)       شریف عسکری، صفا و ایمانی پور، نرگس. (1396). استقرار پایدار سیستم مدیریت کیفیت در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در ایران. تهران: کنفرانس سالانه پارادایم‌های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی.
8)       نصراللهی، مهدی؛ فتحی، محمدرضا و نظری، حمید. (1395). بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد مالی شرکت‌های شهرک صنعتی البرز استان قزوین: نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی و نوآوری، فصلنامه بررسی‌های بازرگانی. 14(81)، 43-62.
9)     Bhatia, M., & Awasthi, A. (2018). Assessing relationship between quality management systems and business performance and its mediators: SEM approach. International Journal of Quality & Reliability Management, 35(8), 1490-1507.
10)Kesti, M. (2017). Human capital production function. GSTF journal on Business review (GBR), 3(1), 346-367
Ross, J. E. (2017). Total quality management: Text, cases, and readings. Routledge.