تاثیر پیاده سازی کارت امتیاز متوازن در بهبود عملکرد بانک قوامین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مالی، دانشکده منابع سازمانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، مدیریت مالی و بودجه انتظامی، دانشکده منابع سازمانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حا ضر بررسی تاثیر پیاده سازی کارت امتیاز متوازن در بهبود عملکرد بانک قوامین را مورد بررسی قرار می­دهد. جامعۀ اماری شامل مدیران و کارشناسان ستادی بانک قوامین از جمله روسای شعب ،  معاونین شعب، کارشناسان شعب شرق تهران و  کارشناسان شعب غرب تهران می شود که به صورت تصادفی طبقه ای با استفاده از فرمول کوکران 68 نفر نمونۀ آماری در دسترس انتخاب شدند. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ چگونگی جمع آوری اطلاعات از جمله پژوهش های توصیفی و از میان انواع پژوهش های توصیفی جز تحقیقات تحلیلی می باشد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه کاپلان و نورترون(2012) است که در این پژوهش برای تضمین روایی پرسشنامه از روایی صوری محتوایی و جهت بررسی پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است و آلفای کرونباخ پرسشنامه برابر با 78/0 می باشد. تجزیه و تحلیل آماری داده‌ه از آزمون T زوج نمونه ای نشان دهنده تاثیر مثبت بکارگیری روش کارت امتیاز متوازن بر  بهبود عملکرد مالی بانک قوامین می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Implementing a Balanced Scorecard On Improving the Performance of Ghavamin Bank

نویسندگان [English]

  • mansour rozei 1
  • Abbas Gudarzi 2
1 Member of Financial Department, Faculty of Organizational Resources, Amin Police Science University
2 Master of Science, Financial Management and Disciplinary Budget, Faculty of Organizational Resources, Amin Police University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the effect of implementing a balanced scorecard on improving the performance of Ghavamin Bank. The statistical population includes managers and staff experts of Ghavamin Bank, including heads, deputies, experts of East branches and experts of branches of West Tehran, 68 of whom were randomly selected as the statistical sample using Cochran's formula. The research method is applied in terms of practical purpose, in terms of how to collect the data it is descriptive and analytical research. The research tools include Kaplan and Northron questionnaire (2012). In this study, Cronbach's formal validity was used to guarantee the validity of the questionnaire and Cronbach's alpha coefficient was used to check the reliability of the instrument. Cronbach's alpha of the questionnaire was 0.78. Statistical analysis using the T-pair test showed the positive effect of using a balanced scorecard method on improving the financial performance of Ghavamin Bank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balanced Scorecard
  • Strategy
  • performance
آقایی، رضا؛ آقایی، میلاد و آقائی، اصغر. (1394). بررسی عوامل مؤثر بر بهر هوری نیروی انسانی با استفاده از مدلBSC. فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 4(22)، 27-48.
انواری رستمی، علی‌اصغر و حسینی، سید حمید. (1392). بررسی تحلیلی الگو و مدل ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور. تهران: دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت کیفیت فراگیر و تجارت جهانی.
پرهیزگار، محمدمهدی. (1394). ارزیابی اجرای برنامه استراتژیک از طریق کارت امتیازی متوازن در شرکت تام ایران‌خودرو، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه پیام نوراستان تهران.
حسینی، عبدالرضا؛ اسکندری، مجتبی و محمدیان، ارسلان. (1390). بررسی میزان بهره وری منابع انسانی و راه های افزایش آن. فصلنامه منابع انسانی ناجا، 25، 68-80.
چیتگرها، مسعود. (1396). یک روش پیشنهادی ارزیابی و انتخاب فرایندهای تأثیرگذار بر روی استراتژی سازمان. تهران: پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت.
زارعی، متین. (1392). بررسی رابطه بین گرایش استراتژیک شرکت با عملکرد سازمانی با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 2(6)، 34-50.
شهائی، بهنام و انواری رستمی، علی اصغر. (1392). کاربرد رویکرد کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی. تهران: مرکز مطالعات مدیریت و بهروری ایران.
صانعی، علی. (1394). ارزیابی پیش‌نیازهای لازم جهت پیاده‌سازی کارت امتیازی متوازن (BSC) (موردمطالعه: ستاد مرکزی بانک انصار). پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده علوم اداری دانشگاه اصفهان.
صفری و سارا و مداح، معصومه. (1395). استفاده از کارت امتیازی متوازن به منظور ارزیابی عملکرد مراکز رشد. فصلنامۀ رشد و فناوری.
عرب مازار، علی اکبر؛ حسینی، میرزا حسن و شفیعی، زینب. (1392). ارزیابی عملکرد امور مالیاتی شهر تهران بر اساس مدل کارت امتیازى متوازن. فصلنامه تخصصی مالیات، 4(52)، 68-70.
غضنفری مهدی، ابن الرسول، سید اصغر و نوجوان، مجید. (1393). مقایسه سیستم‌های اندازه‌گیری عملکرد و انتخاب بهترین آن‌ها با استفاده از روش TOPSIS فازی. نشریه بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، 105 – 125.
قلیزاده، محمدحسین. (1395). ارائه الگوی مدیریت عملکرد برای دانشگاه آزاد اسلامی مبتنی بر تلفیق روش BSC و مدل EFQM (موردکاوی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه). پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان.
کاپلان، روبرت و نورتون، دیوید. (2012). نقشه استراتژی: تبدیل دارائی­های مشهود به پیامدهای مشهود(ترجمه حسین اکبری و همکاران). تهران: انتشارات آریانا.
افشار کاظمی، علی و پناهی فاطمه. (1393). ارزیابی مدل کارت امتیازی متوازن با استفاده از شبیه سازی دینامیکی مطالعه موردی: بانک سامان. فصلنامه حسابداری مدیریت، 7(22)، 35-48.
 کریمی، تورج. (1395). مطالعه تطبیقی مدل‌های ارزیابی عملکردسازمانی. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
Davis, S., & Albright, T. ) 2016). An Investigation of the Effect of Balanced ScorecardImplementation on Financial Performance.Management Accounting Research, 15.
Hoque, Z., & James, W. (2016). Linking balanced scorecard measuresto size and market factors: Impact on organizational performance.Journal of management accounting research.
Ittner, C., Larcker, D. & Randall, T. (2013). Performance implications ofstrategic performance measurement in financial services Firms. Journal of Accounting, Organizations and Society.
Kaplan, R., & Norton, D. (2012). Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes. Boston: Harvard Business SchoolPress.