تاثیر فشارهای روانی نقش بر رضایت شغلی با درنظر گرفتن اخلاق کار اسلامی و تعهد سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت گردشگری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای، رفتار سازمانی و منابع انسانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

الزامات زندگی کنونی باعث گردیده که افراد علاوه بر نقش‌های سنتی، به ایفای نقش‌های اکتسابی نیز بپردازند. تعارض بین نقش‌های متعدد باعث بروز فشار روانی در آنان می‌گردد که این امر سلامت جسمی و روحی آنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد که در نتیجه آن میزان رضایتمندی آنان تحت تاثیر قرار می‌گیرد.. این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر فشارهای روانی ناشی از نقش‌های متعدد بر میزان رضایتمندی آنان با در نظر گرفتن نقش اخلاق کار اسلامی و تعهد سازمانی می‌باشد. نوشتار حاضر، یک پژوهش کاربردی، کمی و توصیفی از شاخه همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق، کلیه شاغلین در سازمان میراث فرهنگی در شهر تهران می‌باشد. به دلیل نامعین بودن حجم جامعه و استفاده از نمونه‌گیری در دسترس تعداد 490 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش پایایی ابزار سنجش از روایی محتوا و سازه استفاده گردید و برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ بهره گرفته شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه معکوس و معناداری میان فشارهای روانی ناشی از  نقش و رضایتمندی کارکنان وجود دارد. همچنین دستاورد دیگر این تحقیق نشان داد که وجود رفتار اخلاقی اسلامی و تعهد سازمانی می‌تواند تاثیر استرس نقش بر رضایتمندی کارکنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Psychological Pressures On Job Satisfaction, Taking into Account the Ethics of Islamic Work and Organizational Commitment

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Yavari Gohar 1
 • Fereshteh Mansouri Moayed 2
 • Mohammad Moradi 3
1 Assistant Professor, Department of Tourism Management, School of Management and Accounting, Allameh Tabataba’ie University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Business Administration, Faculty of Economics and Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 PhD Candidate, Organizational Behavior and Human Resources, Allameh Tabataba’ie University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The requirements of today's life have led people to play acquired roles in addition to traditional roles. Conflicts between different roles cause psychological stress in them, which endangers their physical and mental health, and as a result, their level of satisfaction is affected. This study seeks to investigate the effect of psychological pressures resulting from various roles on their satisfaction with the role of Islamic work ethics and organizational commitment. The present paper is a practical, quantitative and descriptive study of the correlational branch. The statistical population of the study is all employees in the Cultural Heritage Organization in Tehran. Due to the uncertainty of the size of the community and the use of available sampling, 490 people were selected as the sample. Content validity and structure were used to measure reliability of the instrument, and Cronbach's alpha was used to measure reliability. Smart PLS software was used to analyze the data. The results showed that there is a significant inverse relationship between psychological stress due to role and employee satisfaction. Also, another achievement of this study showed that the existence of Islamic ethical behavior and organizational commitment can affect the effect of role stress on employee satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Role Psychological Pressures
 • Job satisfaction
 • organizational commitment
 • Islamic work ethic
 1. آهنچیان، محمدرضا؛ یزدانی، پروانه و صادقیان، سمانه. (1396). تأثیر رهبری اخالقی بر رضایت از زندگی و شادکامی با نقش میانجی رضایت شغلی مورد: بیمارستانهای خصوصی شهر مشهد. فصلنامه پژوهش های مدیریت عمومی، 10(38)، 171-196.
 2. بهاری فر، علی و جواهری کامل، مهدی. (1389). بررسی پیامدهای ارزشهای اخلاقی سازمان. دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، 7(28)، 31-49.  
 3. رجبی پور میبدی، علیرضا و دهقانی­فیروزآبادی، مرتضی. (1391). رابطه اخلاق کار اسلامی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در پرستاران. فصلنامه اخلاق زیستی، 2(6)، 34-47.
 4. سلطانی، مرتضی(1382). مدیریت اخلاق در سازمان. ماهنامه پرستار، 13(123)، 51-69.
 5. شاقوزایی، فرزانه؛ مرزیه، افسانه و ناستیزایی، ناصر. (1397). رابطه اخلاق حرفهای با کفایت اجتماعی و عملکرد شغلی مطالعه کارکنان سازمان فنی و حرفهای شهرستان زاهدان.  پژوهش های مدیریت عمومی، 11(39)، 113-134
 6. صابر زوارم، جعفر و سلیمان پور عمران، محبوبه. (1397). برررسی رابطه فضیلت سازمانی و سرمایه اجتماعی با سلامت معنوی کارکنان. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 13(49)، 2-13.
 7. محمدی مقدم، یوسف، جوری، بهنوش و نوری زاده، فهیمه. (1398). بررسی نقش میانجی معنویت سازمانی در رابطه نشاط سازمانی و سلامت سازمانی، فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 14(51)، 113-139.
 8. نیکوفر، مرتضی و مظاهری، مهرداد. (1396). نقش ابعاد بالندگی سازمانی در تعهد سازمانی اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی کشور. فصلنامه پژوهش های مدیریت عمومی، 10(36)، 211-232
 9. Ali, A.J. & A. Al-Owaihan. (2008). Islamic work ethic: A critical review. Cross Cultural Management: An International Journal, 15(1), 5-19.
 10. Ali, A.J. & T. Falcone, (1995). Work ethic in the USA and Canada. Journal of Management Development, 14(6), 26-34.
 11. Allen, N. & Meyer, J. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63, 1-18.
 12. Babakas, E., Yavas, U., & Ashill, N.J. (2009). The role of customer orientation as a moderator of the job demand-burnout-performance relationship: A surface-level trait perspective. Journal of Retailing, 84(4), 480-492.
 13. Babin, B. J., & Boles, J. S (1998). The Effects of Perceived Co-Worker Involvement and Supervisor Support on Service Provider Role Stress, Performance and Job Satisfaction. Journal of Retailing, 72(1), 57-69.
 14. Bateman T.S., Strasser, M. (1984). A Longitudinal Analysis of Organizational Commitment. Academy of Management Journal, 17(1), 195-211.
 15. Brown, S. P., Eli, J., & Leigh, Th. W. (2005). The Attenuating Effect of Role Overload on Relationships Linking Self-Efficacy and Goal Level to Work Performance. Journal of Applied Psychology, 90 (5), 972–979.
 16. Cascio, W. F. (1995). Whither industrial and organizational psychology in a changing world of work? American Psychologist, 50, 49-61.
 17. Cervantes, R. C., Fisher, D. G., Padilla, A. M., & Napper, L. E. (2016) The Hispanic stress inventory version 2: improving the assessment of acculturation stress. Psychology Assess, 28(5), 509–522.
 18. Cooper, C. L. (1998). Introduction. In C. L. Cooper (Ed.), “Theories of organizational stress” (pp. 1-5). Oxford: Oxford University Press.
 19. Coverman, Shelly. (1989). Role overload, role conflict and stress: Addressing consequences of multiple role demands. Social forces, 67(4), 31-49.
 20. Flaherty, T.B., Dahlstrom, R., & Skinner, S.J. (1999). Organizational values and role stress as determinants of customer-oriented selling performance. Journal of Personal Selling & Sales Management, 19(2), 76-98.
 21. Frese, M. (2000). The changing nature of work. In N. Chmiel (Ed.), “Introduction to work and organizational psychology” (pp. 424-439). Oxford: Blackwell Publishers.
 22. Gahlan, V., & Singh, K. (2014). The Effect of Role Overload and Role Ambiguity on Job Performance of IT Professionals in India. The IUP Journal of Management Research, 9(3), 126-133.
 23. Gray, Janet Dreyfus (1983), "The Married Professional Woman: An Exploration of Her Role Conflicts and Coping strategic, Psychology of Women Quarterly, 7, 541-555.
 24. Hall, D. T., & Gordon, F. E. (1973). Career choices of married women: Effects on conflict, role behavior, and satisfaction. Journal of Applied Psychology, 58(1), 42-48.
 25. Hashi, A. A. (2011), Islamic Ethics: An Outline of its Principles and Scope. Revelation and Science 1(3), 122-130
 26. Hulland, j. (1999). Use of partial least squres in stratgic management research: a review of four recent studies. Strategic management journal, 12, 195-20.
 27. Jackson, S. E., & Schüler, R. S. (1985). A meta-analysis and conceptual critique of research on role ambiguity and role conflict in work settings. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 33, 89-97.
 28. Jafari, S. A., & Mohammadi, R. (2011). Measuring Customer Satisfaction Index (CSI) in Iranian Tile Industry Using Pls Path Modeling Technique, Middle-East Journal of Scientific Research, 8(1),141-149.
 29. Kahn R. L, Wolfe, D.M., Quinn, R.P., & Snoek, J.D. (1964). Organizational stress: Studies in role conflict and ambiguity. New York: NY: John Wiley & Sons.
 30. Kamaluddin, N., & Manan, S, K. (2010). The conceptual framework of Islamic work ethic. Malaysian Accounting Review, 9(2), 57-70.
 31. Mathieu, J.E., Zajac, D.M. (1990). A Review and Meta-Analysis of the Antecedents, Correlates and Consequences of Organizational Commitment. Psychological Bulletin, 2, 194-171.
 32. Metin, Kaplan & Asli, Kaplan (2018). The Relationship between Organizational Commitment and Work Performance: a Case of Industrial Enterprises, Journal of Economic and Social Development, 5(1), 619-637.
 33. Mowdey, R.T., Porter L.W., Steers R.M. (1982). Employee- Organization Linkage of Commitment, Absenteeism and Turnover: New York Academic Press.
 34. Mulki, J. P., Lassk, F. G., & Jaramillo, F. (2008). The effect of self-efficacy on salesperson work overload and pay satisfaction. Journal of Personal Selling & Sales Management, 28(3), 285-297.
 35. Perrewe, P. L., Ferris, G. R., Frink, D. D., & Anthony, W. P. (2000). Political skill: An antidote for workplace stressors. Academy of Management Exclusive, 14, 115-123.
 36. Peterson, Mark F.  & Smith, Peter B. (1995). Role conflict, ambiguity and overload: A 21-nation study, Academy of Management Journal, Vol. 38, No. 2.pp. 439-456.
 37. Sreers R.M., Porter L.W. (1983). Motivation and Work Behavior. McGraw Hill, Book Co.
 38. Tarafdar, M., Tu, Q., Ragu-Nathan, B. S., & Ragu-Nathan, T. S. (2007). The impact of technostress on role stress and productivity. Journal of Management Information Systems, 24(1), 301-328.
 39. Yaken.(2006). What is the Meaning of My Belong to Islam? Beirut: Darul Al-Ressalh Publication

Yousef, D.A. (2000). Organizational commitment and job satisfaction as predictors’ attitudes toward organizational change in a non – western setting. Personnel Review, 5(29), 56-70.