رابطه حمایت از مسئولیت اجتماعی سازمان و عملکرد شغلی کارکنان با نقش شناسایی سازمانی و مشتری‌مداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

2 کارشناس ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

چکیده

اثرگذاری فراوان مسئولیت اجتماعی در عصر حاضر و تاثیراتی که می­تواند بر نگاه یک سازمان به مشتریان و در مجموع عملکرد فردی کارکنان بخصوص در میان سازمان­های خدماتی، سبب گردیده تا هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی و عملکرد شغلی کارکنان با نقش مشتری مداری و شناسایی سازمانی باشد. این مطالعه بر اساس هدف، کاربردی و با توجه به نوع پژوهش و نحوه جمع­آوری داده­ها در زمره مطالعات توصیفی-پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری این مطالعه را کلیه­ کارکنان شعب بانک­های ملت استان گیلان تشکیل داده­اند. در مجموع 326 نفر از کارکنان با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله ای به­عنوان نمونه­ پژوهش لحاظ شده­اند. تجزیه­ و­ تحلیل فرضیه­های این پژوهش با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم ‌افزار اسمارت- پی­ال­اس صورت گرفته است. نتایج حاصل نشان داده است که مسئولیت اجتماعی سازمان از طریق مشتری مداری و شناسایی سازمانی رابطه مثبتی با عملکرد شغلی کارکنان دارد. در نهایت پیشنهاد می­گردد از طریق تدوین برنامه­های جامع عملیاتی سعی در توسعه و توجه به مفهوم مسئولیت اجتماعی در سطوح مختلف و نگاه ویژه به مشتریان سازمان در سطح کلان شود تا در مجموع عملکرد شغلی کارکنان بیش ­از پیش ارتقاء یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Organizational Social Responsibility Support and Employee Job Performance with The Role of Organizational and Customer Identification Management

نویسندگان [English]

  • mohammad ali nasimi 1
  • Aidin Zare` 2
1 Islamic Azad University, Islamic Azad University, Tonekabon,Iran
2 Master of Business Administration, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

The great impact of social responsibility in the present era and the effects it may have on the organization's view of customers and, in general, the personal performance of employees, especially among service organizations, has formed the purpose of the present study, examining the relationship between social responsibility and employee job performance with the role of customer orientation and organizational identification. Based on the purpose, this research is applied and according to the type of research and the method of data collection, it is among the descriptive survey studies. The statistical population of this study is all employees of Mellat Bank branches in Guilan province. In total, 326 employees were included in the multi-stage cluster sampling method as the research sample. The analysis of the hypotheses of this research has been done using the method of modeling structural equations with the least partial approach of soft squares with the help of Smart Pilates software. The results showed that the social responsibility of the organization through customer orientation and organizational identification has a positive relationship with employees' job performance. Finally, it is suggested that through the development of comprehensive operational plans, efforts are be made to develop and pay attention to the concept of social responsibility at different levels and a special look at the organization's customers at the macro level to improve overall job performance of employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Performance
  • corporate social responsibility
  • Customer Orientation
  • organizational identification
  • Strategy
-     ابدالی، علی؛ یاوری، علی و بشتارتی، ابراهیم. (1395). بررسی تاثیر انواع هوش سازمانی، تجاری و رقابتی بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: بانک قوامین). فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 11(41)، 105-120.
-     ابوالقاسمی، عباس؛ مرادی، سروش و محمد زاهد، عادل. (1390). بررسی رابطه ابتکار شخصی، جهت گیری مذهبی و سرمایه اجتماعی سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان مراکز تولیدی. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، 12(1)، 86-94.
-         احسانی فر، محمد؛ گرجی کرسامی، علی و سیاه چشم هرزندی، مهری. (1398). تاثیر حمایت سازمانی بر عملکرد نوآورانه با نقش میانجی سرمایه اجتماعی کارکنان معاونت آماد و پشتیبانی. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 14(52)، 109-136.
-     الوانی، سید مهدی و قاسمی، سید احمدرضا. (1377). مدیریت و مسئولیت های اجتماعی سازمان (چاپ اول). تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
-     بابائیان، علی؛ سامانی، یوسف و کرمی، ذبیح ا... . (1393). بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی با عملکرد شغلی کارکنان رسته های ماموریتی ناجا. فصلنامه توسعه منابع انسانی و پشتیبانی، 7 (37)، 9-28.
-     براتی احمدآبادی، هاجر؛ عریضی، حمیدرضا و نوری، ابوالقاسم. (1389). رابطه بین جوسازمانی و وجدان کاری با عملکرد شغلی. فصلنامه روانشناسی کاربردی، 1(13)، 6-81.
-     پیریایی، صالحه؛ ارشدی، نسرین و نیسی، عبدالکاظم. (1392). اثر عدالت سازمانی بر عملکرد شغلی، تعهد سازمانی و قصد ترک شغل: نقش واسطه ای اعتماد به سازمان و اعتماد بین فردی. فصلنامه دست آورد های روان شناختی (علوم تربیتی و روان شناختی)، 4 (2)، 62-92.
-     حاجی آقائی کشتلی، مصطفی؛ حسینی امیری، سید محمود و خراسانی اجبار کلایی، زهرا. (1394). بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی سازمانی با عملکرد سازمانی با توجه به نقش متغیرهای میانجی مزیت رقابتی شهرت سازمانی و رضایت شغلی (مطالعه موردی: صنایع مواد غذایی شهرستان آمل). تهران: اولین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه.
-         حقیقتیان، منصور؛ هاشمیانفر، علی و مرادی، گلمراد. (1392). بررسی تاثیر نگرش های دینی بر مسئولیت اجتماعی کارکنان: مورد مطالعه شرکت نفت کرمانشاه. فصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، 1(2)، 79-114.
-         خلیلی عراقی، مریم؛ تعیین لو، مهر انگیز و جواهر دشتی، فرانک. (1382). مدیریت بر مبنای عمملکرد. ماهنامه تدبیر، 142، 83-87.
-         رجبی فرجاد، حاجیه و  شهامی خرمی، علی. (1398). بررسی تاثیر تحول سازمان بر بهره‌وری کارکنان باتوجه به متغیر میانجی رضایت شغلی. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی. 14(51)، 23-45.
-     رجبی، روح­ا... و گنجی، عزیزالله. (1389). بررسی رابطه بین نظام راهبری و عملکرد مالی شرکت ها. فصلنامه پژوهش­های حسابداری مالی، 2(4)، 23-34. 
-         سعادت، اسفندیار. (1384). مدیریت منابع انسانی(چاپ نهم). تهران: انتشارات سمت.
-     شاهینی، حسین علی. (1390). راهکارهای ارتقای مسئولیت اجتماعی در میان مدیران ستادی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی. فصلنامه مدیریت فرهنگی، 30، 321 -331.
-     گیلانی نیا، شهرام و موسویان، سیدجواد. (1388). شناسایی عوامل موثر بر گرایش مشتریان در استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک. ماهنامه فراسوی مدیریت، 11، 103- 133.
-     مسعودی مراقی، مجید و استوار، رحیم. (1393). بررسی رابطه ی ابهام و تعارض نقش و عملکرد شغلی؛ مطالعه ی موردی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب. فصلنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز، 16-8.
-     نصیری، فخرالسادات. (1393). رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده مدیریت شهری با مسوولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شغلی کارکنان شهرداری. فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، 2 (8)، 97-108.
-     یعقوبی، محمد؛ سقاییان نژاد اصفهانی، سینا؛ گرجی، حمید؛ نوروزی،  میثم  و رضایی، فرزاد. (1388). رابطه عدالت سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. فصلنامه مدیریت سلامت، 12(35)، 25-32.
-         Abrams, D., Hogg, M.A., Hinkle, S., & Otten, S. (2005). The social identity perspective onsmall groups. In M. S. Poole & A. B. Hollingshead (Eds.), Theories of small groups: Interdisciplinary perspectives (pp. 99–137). Thousand Oaks, CA: Sage.
-         Aguinis, H., & Glavas, A. (2012). What we know and don’t know about corporate social responsibility a review and research agenda. Journal of management, 38(4), 932-968.
-         Ashforth, B. E., Spencer H.H., & Kevin G.C. (2008). Identification in organizations: an examination of four fundamental questions. Journal of Management, 34 (3), 325.
-         Barney, J.  B., & Griffin, R.W. (1992). The management of organizations: strategy, structure, and behavior. Boston: Houghton Mifflin.
-         Bauman, C.W., & Skitka, Linda J. (2012). Corporate social responsibility as a source of employee satisfaction. Research in Organizational Behavior, 32, 63-86.
-         Boles, J. S., Babin, B. J., Brashear, T. G., & Brooks, C. (2001). An examination of the relationships between retail work environments, salesperson selling orientation-customer orientation and job performance. Journal of Marketing Theory and Practice, 9(3), 1-13.
-         Bontis, N., Richards, D., & Serenko, A. (2011). Improving service delivery: Investigating the role of information sharing, job characteristics, and employee satisfaction. The Learning Organization, 18(3), 239-250.
-         Brown, T. J., Mowen, J. C., Donavan, D. T., & Licata, J. W. (2002). The customer orientation of service workers: Personality trait effects on self-and supervisor performance ratings. Journal of Marketing Research, 39(1), 110-119.
-         Bryant, A., & Kazan, A. L. (2013). Self-leadership: how to become a more successful, efficient, and effective leader from the inside out. McGraw-Hill Education.
-         Carmon. A. F., Miller, A.N., Raile, A. N.W., & Roers, M.M. (2010). Fusing family and firm: employee perceptions of perceived homophily, organizational justice, organizational identification, and organizational commitment in family business. Journal of Family Business Strategy, 1, 210-223.
-         Cole, M. S., & Heike, B. (2006). Organizational identity strength, identification, and commitment and their relationships to turnover intention: does organizational hierarchy matter?. Journal of Organizational Behavior, 27 (5), 585-605.
-         Dick, R.V., Knippenberg, D.V., Kerschreiter, R., Hertel, G. & Wieseke, J. (2008). Interactive effects of work group and organizational identification on job satisfaction and extra- role behavior. Journal of Vocational Behavior, 72(3), 388-399.
-         Dimitriades, Z. S. (2007). The influence of service climate and job involvement on customer-oriented organizational citizenship behavior in Greek service organizations: a survey. Employee Relations, 29(5), 469-491.
-         Frese, M., & Fay, D. (2001). Personal initiative: An active performance concept for work in the 21st century. Research in Organizational Behavior, 23(1), 133-187.
-         Fuller, J., Matzler, K., & Faullant, R. (2006). Asymmetric effects in customer satisfaction. Annals of Tourism Research, 33(4), 1159-1163.
-         Galbreath, J. (2010). How does corporate social responsibility benefit firms?  evidence from australia. European Business Review, 22 (4), 411-431.
-         Harrison, T. (2000), Financil Services Marketing, Edinburgh. Prentice Hall.
-         Khandekar, A., & Sharma, A. (2006). Organizational learning and Performance: understanding Indian scenario in present global context. Education Training, 48 (8/9), 682-692.
-         Kim, J. Y., Moon, J., Han, D. & Tikoo, S. (2004). Perception of justice and employee willingness to engage in customer – oriented behavior. Journal of services marketing, 18(4), 267-275.    
-         Korschun, D., Bhattacharya, C.B., & Swain, S.D. (2013). Corporate social responsibility, customer orientation, and the job performance of frontline employees. Journal of Marketing, 78(3), 20-37.
-         Lee, K. J., & Jang, J. (2008). Corporate social responsibility and firm operating performance. Proceedings of the Academy for Studies in International Business, 8(2),12-17.
-         Longo, M., Mura, M., & Bonoli, A. (2005). Corporate social responsibility and corporate performance: the case of Italian smes. Corporate governance, 5 (4), 28-42.
-         Maiga, A.S., & Jacobs, F.A. (2004), Association between benchmarking and organizational performance: an empirical investigation. Managerial Finance, 30 (8), 13-33.
-         Maigna. N., & Ferrell, O.C.  (2004). Corporate social responsibility and marketing: an integrative framework. Journal of the Academy of Marketing Science, 32 (1), 3-20.
-         March, J.G., & Simon, H.A. (1958). Organizations. Wiley, New York.
-         Motowidlo, S. J. (2003). Job performance. Hoboken, NJ, US, John Wiley & Sons Inc.
-         Porter, L.W., Steers, R.M., Mowday, R.T., & Boulian, P.V. (1974).  Organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians. Journal of Applied Psychology, 59(5), 603-609.
-         Porter, M. E., & Kramer, M. R., (2011). Creating shared value. Harvard Business Review, 89, 2-17.
-         Robertson, J.L., & Barling, J. (2013). Greening organizations through leaders' influence on employees' pro‐environmental behaviors. Journal of organizational behavior, 34(2), 176-194.
-         Rogelberg, G.S. (2007). Encyclopedia of industrial and organizational psychology. New Delhi. 1st ed. London.
-         Sluss, D.M., & Klimchak. M. (2008). Perceived organizational support as a mediator between relational exchange and organizational identification. Journal of Vocational Behavior, 73, 457-464.