به‌کارگیری تکنیک BWM در ارزیابی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های انتقال تکنولوژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت صنعتی-گرایش تحقیق در عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد، مدیریت تکنولوژی، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فارابی، کرج، ایران.

چکیده

جذب سرمایه­گذار خارجی و بهره­گیری از توان و ظرفیت مالی، تکنولوژیکی و دانشیِ آن­ها یکی از بهترین راه­کارها جهت توسعه توان رقابتی است. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه­گذار خارجی در پروژه­های انتقال تکنولوژی در صنعت نفت و گاز است. بدین منظور شرکت ملی مناطق نفت­خیز جنوب –بزرگترین شرکت نفتی ایران- به­عنوان مورد مطالعاتی انتخاب شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران و کارشناسان صنعت و نیز خبرگان دانشگاهی دارای تجربه توأم در خصوص عوامل دخیل در جذب سرمایه­گذار خارجی تشکیل می­دهند. به منظور جمع­آوری داده­ها با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند-قضاوتی از 5 نفر از اعضای جامعه نظرسنجی به عمل آمد. به­منظور تحلیل داده­ها از تکنیک BWM از جمله تکنیک­های نوین و کارای مبتنی بر مقایسات زوجی استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده حاکی از آن است که معیارهای بازگشت سرمایه، امنیت اصل و سود سرمایه­گذاری و دسترسی به سرمایه­های طبیعی جزء مهم­ترین و با معیارهای دخیل در جذب سرمایه­گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز هستند. در پایان نیز پیشنهادهای کاربردی برای مدیران و یکسری پیشنهادهای علمی برای پژوهش­های آتی پژوهشگران ارائه شده­است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using BWM Technique to Evaluate the Factors Affecting the Attraction of Foreign Investment in Technology Transfer Projects

نویسندگان [English]

  • Saeid Sadeghi Darvazeh 1
  • Jamshid Salehi Sadaghiani 2
  • shokoufeh Macvandi 3
  • Farzaneh Mansouri 1
1 Industrial Management/Faculty of Management and Accounting/Allameh Tabataba'i University (ATU)/Tehran/ Iran.
2 Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’ie University, Tehran, Iran
3 MA candidate, Technology Management, Farabi Non-Profit Higher Education Institute, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Attracting foreign investors and harnessing their financial capacity, technology and knowledge is one of the best ways to develop competitiveness. The aim of this study is to evaluate the factors affecting the attraction of foreign investors in technology transfer projects in the oil and gas industry. For this purpose, the National Company for Southern Oilfields - the largest oil company in Iran - was selected as the case of research. The statistical population of the present study consists of industry managers and experts as well as university experts with experience in the field of factors involved in attracting foreign investors. In order to collect data, 5 members of the community were surveyed using purposeful sampling-judgment method. For data analysis, BWM technique was used, including new techniques and performance based on pairwise comparisons. The results of the data analysis indicate that the criteria for return on investment, security of principal and investment profit and access to natural capital are among the most important criteria for attracting foreign investment in the oil and gas industry. Finally, practical suggestions for managers and scientific suggestions for future research of researchers have been proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • foreign investment
  • Oil and Gas Industry
  • National Company for Southern Oilfields
  • The Best of the worse technique
-    حسنی، علی؛ نبیونی، ابراهیم و آقاجانی، محمدرضا. (1393). بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه­گذاری خارجی در اقتصاد ایران. ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، 174، 4-12.
-    رضایی پندری، عباس و یکه­زارع، محسن. (1395). طراحی مدل ساختاری-تفسیری عوامل انتقال فناوری موفقیت‌آمیز در راستای رسیدن به توسعه پایدار. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت در ایران،20(1)، -80.
-    رنجبر، صادق؛ رستمی، مهدی و پادام، سید سجاد. (1394). بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (در صنعت نفت و گاز ایران). ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز، 123، 25-29.
-        شاکری، عباس. (1389). نظریه و سیاست‌های اقتصاد کلان، تهران: انتشارات رافع.
-    کریمی دستجردی، داوود؛ مختارزاده، نیما و یزدانی، حمیدرضا. (1389). بررسی تاثیر انتقال تکنولوژی بر عملکرد رقابتی بنگاه: موردکاوی شرکت­های قطعه ساز ایرانی تولید کننده قطعات خودرو تندر 90. فصلنامه مدیریت صنعتی، 2(4)، 111-124.
-    کاظمی، اعظم؛ بیک، مجید؛ هادیان، الهام و حکیمی، فاطمه. (1392). شناسایی و اولویت­بندی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی با استفاده از تکنیک TOPSIS، فصلنامه سیاست­های مالی و اقتصادی، 4، 45-72.
-    میرحبیبی، سید داوود و مبلغی، مصطفی. (1394). ارزیابی میزان موفقیت فرایند انتقال فناوری و بهبود اجرای آن با استفاده از تحلیل اهمیت عملکرد، مطالعه موردی شرکت صمام. فصلنامه رشد فناوری، 11(42)، 13-20.
-    میرزاخانی، حسن و نوری، عباس. (1392). شناسایی مهم­ترین عوامل افزایش ریسک سرمایه­گذاری در بخش صنعت ایران و ارائه راه­کارهایی به­منظور کاهش آثار منفی آن­ها. مجله اقتصادی، 9 و 10، 23-48.
-        Abdel Rahman, A. M. M. (2002). The Determinants of FDI in the Kingdom of Saudi Arabia. Department of economics, King Saudi University.
-        Abdolvand, M. A., & Mousavi, S. M. H. (2016). Identifying and Prioritizing the in Fluential Factors in Attracting Foreign Direct Investment. International Business Management, 10(10), 1817-1820.
-        Anyanwu, J. C., & Yameogo, N. D. (2015). What drives foreign direct investments into West Africa? An empirical investigation. African Development Review, 27(3), 199-215.
-        Asiedu, E. (2002). On the determinants of foreign direct investment to developing countries: is Africa different?. World development, 30(1), 107-119.
-        Azar, A., Khosravani, F., & Jalali, R. (2013). Soft operation research: Structured approaches to problem. Publication of Industrial Management Institute.
-        Bah, A. O., Kefan, X., & Izuchukwu, O. O. (2015). Strategies and Determinants of Foreign Direct Investment (FDI) Attraction. International Journal of Management Science and Business Administration, 1(5), 81-89.
-        Baier, S. L., & Bergstrand, J. H. (2007). Do free trade agreements actually increase members' international trade?. Journal of international Economics, 71(1), 72-95.
-        Bailey, N. (2018). Exploring the relationship between institutional factors and FDI attractiveness: A meta-analytic review. International Business Review, 27(1), 139-148.
-        Banga, R. (2003). Impact of government policies and investment agreements on FDI inflows. Indian council for research on international economic relations, 1-43.
-        Barassi, M. R., & Zhou, Y. (2012). The effect of corruption on FDI: A parametric and non-parametric analysis. European Journal of Political Economy, 28(3), 302-312.
-        Berthold, N., & Gründler, K. (2012). Entrepreneurship and economic growth in a panel of countries (No. 118). Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftsordnung und Sozialpolitik, Universität Würzburg.
-        Bilgili, F., Tülüce, N. S. H., & Doğan, İ. (2012). The determinants of FDI in Turkey: A Markov regime-switching approach. Economic Modelling, 29(4), 1161-1169.
-        Cetindemar, D., & Robert, D. (2008). Understanding technology management as a dynamic capability for technology management activities. Technovation (Article in Pressdoi: 10.1016/j. technovation. 2008.10. 004).
-        Chiesa, V., & Manzini, R. (1998). Organization for Technology Collaboration: A Managerial Perspective. R. & D., Management UK.
-        Dodgson, M., Gann, D. M., & Salter, A. (2008). The management of technological innovation: strategy and practice. Oxford University Press on Demand.
-        Elo, K. Z. (2007). The Effect of Capital Controlson Foreign Direct Investment Decisions Under Country Risk with Intangible Assets (No. 7-79). International Monetary Fund.
-        Erdal, F., & Tatoglu, E. (2002). Locational determinants of foreign direct investment in an emerging market economy: evidence from Tukey. Multinational business review, 10, 21-27.
-        Frawsen, G., & Josefsson, H. (2004). FDI & DevelopIng Countries, How to Attract Trans-National Corporation?. School of Economics and Management, LUND University, (36).
-        Gastanaga, V. M., Nugent, J. B., & Pashamova, B. (1998). Host country reforms and FDI inflows: How much difference do they make?. World development, 26(7), 1299-1314.
-        Geda, A., & Yimer, A. (2018). Determinants of Foreign Direct Investment Inflows to Africa. In Determinants of Economic Growth in Africa (pp. 55-93). Palgrave Macmillan, Cham.
-        Gokmenoglu, K., & Alaghemand, S. (2015). A multi-criteria decision-making model for evaluating priorities for foreign direct investment. Croatian Operational Research Review, 6(2), 489-510.
-        Grosse, R. (1996). International technology transfer in services. Journal of international business studies, 27(4), 781-800.
-        Johnston, D. (2003). International exploration economics, risk, and contract analysis. PennWell Books.
-        Khalil, T. M. (2000). Management of technology: The key to competitiveness and wealth creation. McGraw-Hill Science, Engineering & Mathematics.
-        Kunle, A. M., Olowe, S. O., & Oluwafolakemi, F. O. (2014). Impact of foreign direct investment on Nigeria economic growth. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 4(8), 234.
-        Onyeiwu, S. (2003, December). Analysis of FDI flows to developing countries: Is the MENA region different. In ERF 10th Annual Conference, December, Marrakech, Morocco.
-        Phillips, L. A., Calantone, R., & Lee, M. T. (1994). International technology adoption: Behavior structure, demand certainty and culture. Journal of Business & Industrial Marketing, 9(2), 16-28.
-        Radosevic, S. (1999). International technology transfer and catch-up in economic development. Edward Elgar Publishing.
-        Rahman, Z. U. (2014). Impact of Foreign Direct Invest-ment on Economic Growth in Pakistan. Journal of Economics and Sustainable Development, 5(27).
-        Rezaei, J. (2015). Best-worst multi-criteria decision-making method. Omega, 53, 49-57.
-        Roeger, W. (2005). International oil price changes: impact of oil prices on growth and inflation in the EU/OECD. International Economics and Economic Policy, 2(1), 15-32.
-        Sala-i-Martin, X., & V Artadi, E. (2003). Economic growth and investment in the Arab world.
-        Treviño, L. J., & Mixon Jr, F. G. (2004). Strategic factors affecting foreign direct investment decisions by multi-national enterprises in Latin America. Journal of world business, 39(3), 233-243.
-        UNCTAD (2015), United Nations Conference on Trade and Development, UNCTATSTAT, data center, foreign direct investment inflows and stock, annual, 1980-2013.
-        Wadhawan, S., & Kandiero, T. (2003). Institutional quality, openness, and investment in Africa. South African Journal of Economic and Management Sciences, 6(2), 346-368.
-        Wani, M., Haq, N. U., & Rehman, M. (2017). Determinants of FDI in Afghanistan: An Empirical Analysis.
-        Wei, S. H. (2000). Sizing Up Foreign Direct Investment in China and India, Stanford University, Center for Research on Economic Development and Policy Reform (No. 85, p. 3). Working Paper.