بررسی تاثیر سرمایه روانشناختی بر فرسودگی شغلی (مورد مطالعه: کارکنان فرماندهی انتظامی استان البرز )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده علوم و فنون منابع سازمانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت منابع انسانی، دانشکده علوم وفنون منابع سازمانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین تاثیر سرمایه روانشناختی بر فرسودگی شغلی کارکنان ناجا مورد مطالعه فرماندهی انتظامی استان البرز در سال 1398 انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان  فرماندهی انتظامی استان البرز  است که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد استاندارد سرمایه روانشناختی لوثانز[1](2007)دارای ابعاد امیدواری، تاب‌اوری، خوش‌بینی  و خودکارآمدی و پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی بر گرفته از مدل مسلش و جکسون (1981) دارای ابعاد خستگی عاطفی، موفقیت فردی و شخصیت زدایی بوده است. روایی این پژوهش از طریق محتوایی و پایایی از طریق آلفای کرونباخ برای هر یک از پرسشنامه ها به ترتیب ترتیب883/0،  934/0 مورد تایید قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون کلوموگروف اسمنیروف و رگرسیون  استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که  سرمایه روانشناختی و ابعاد آن بر فرسودگی شغلی کارکنان  تاثیر منفی دارد، یعنی با افزایش خودکارآمدی، امیدواری، خوش بینی و تاب آوری، فرسودگی کاهش پیدا می کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating The Effect of Psychological Capital on Job Burnout (Case Study: Alborz Police Command Staff)

نویسندگان [English]

 • hajieh rajabi farjad 1
 • Mostafa yousefvand 2
1 Associate Professor, Department of Human Resources Management, Amin Police University, Tehran, Iran
2 M.A candidate, Human Resource Management, Amin Police University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effect of psychological capital on job burnout of Iran Police employees studied by Alborz Disciplinary Command in 1398. This research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of method. The statistical population includes all employees of Alborz Disciplinary Command who have been selected by stratified random sampling method. To collect data, the Luthens Psychological Capital Standard Questionnaire (2007) covering the dimensions of hope, resilience, optimism and self-efficacy, and the standard questionnaire of job burnout based on the model of Moshler and Jackson (1981) surveying the dimensions of emotional fatigue, personal success and depersonalization were used. The content validity of this study has been confirmed and reliability has been confirmed through Cronbach's alpha for each of the questionnaires as 0.883, 0.9343, respectively. Kolmogorov-Smirnov and regression tests were used to analyze the data. The results show that psychological capital and its dimensions have a negative effect on employees' burnout; that is, job burnout decreases with increasing self-efficacy, hope, optimism and resilience.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Self-efficacy
 • hope
 • optimism
 • Resilience
 • burnout
 • Iran Police staff
 1. امیری، مجتبی؛ اسدی، محمود رضا و دلبری راغب،  فاطمه. (1390). بررسی وضعیت فرسودگی شغلی در میان کارکنان بانک و ارایه راهکار های بهبود وضعیت آن. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 3(7)، 37-56.
 2. امیریزدانی، فرزانه .(1384).بررسی رابطه فرسودگی شغلی با وضعیت حمایت های اجتماعی دریافتی در مددکاران اجتماعی شاغل در سازمان بهزیستی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
 3. بیرامی، منصور؛ بهادری خسرو شاهی، جعفر و هاشمی نصرت آبادی، تورج. (1391). رابطه سرمایه روانشناختی و ویژگیهای شخصیتی با رضایت شغلی در کتابداران کتابخانه های عمومی شهر تبریز. فصلنامه پژوهنده، 17(6)، 312-318.
 4. پیامی بوساری، میترا. (1381). بررسی فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم‌پزشکی شهر زنجان. دوفصلنامه پرستاری ایران، 15(32 و 33)، 20-26.
 5. سلیمانی، کوروش؛ شریفی، ونداد و تهرانی دوست، مهدی. (1384). فرسودگی شغلی در کارکنان درمانی روانپزشکی بیمارستان روزبه. فصلنامه تازه های علوم شناختی، 7(4)، 36-42.
 6.  عبدی ماسوله، فتانه ؛ کاویانی، حسین؛ خاقانی، مرتضی و مومنی عراقی، ابوالفضل. (1386). بررسی رابطه فرسودگی شغلی با سلامت روان: مطالعه در 200پرستار. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 65(6)، 65-75.
 7. علیپور، احمد؛ صفاری نیا، مجید؛ صرامی فروشانی، غلامرضا؛ آقا علیخانی، علی محمد و آخوندی، نیلا. (1392). بررسی اثربخشی مداخله سرمایه روانشناختی لوتانز بر فرسودگی شغلی کارشناسان شاغل در شرکت ایران خودرو دیزل. فصلنامه طب کار، 5(3)، 30-41.
 8. لوثانز، فرد؛ آوولی، بروس جی و یوسف، کارولین ام. (1392). سرمایه روانشناختی سازمان. تحولی در مزیت رقابتی کارکنان (ترجمه عبدالرسول جمشیدیان و محمد فروهر). تهران: انتشارات آییژ.
 9. مومنی،حمید؛ صالحی، اشرف و سراجی، ابوالفضل. (1388). مقایسه فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بخش درمان و آموزش دانشگاه علوم پزشکی اراک. فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک،12(4)، 113-123.

 

 1. Avey, J. B., Luthans, F., Smith, R. M., & Palmer, N. F. (2010). Impact of positive psychological capital on employee well-being over time. Journal of occupational health psychology, 15(1), 17-29.
 2. Avey, J. B., Patera, J. L., & West, B. J. (2006). The implications of positive psychological capital on employee absenteeism. Journal of Leadership & Organizational Studies, 13(2), 42-60.
 3. Bakker, A. B., & Schaufeli, W. B. (2008). Positive organizational behavior: Engaged employees in flourishing organizations. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational & Organizational Psychology and Behavior, 29(2), 147-154.
 4. Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological review, 84(2), 191-215.
 5. Hashemi Nosratabad, T., Babapour, Kh., & BahadoriKhosroshahi, J.  (2012). Role of Psychological Capital in Psychological wellbeing by considering the moderating effects of social capital. Social Psychology Research, 1(4):123-144.
 6. Laschinger, H. K. S., & Fida, R. (2014). New nurse's burnout and workplace wellbeing: The influence of authentic leadership and psychological capital. Burnout Research, 1(1), 19-28.
 7. Lunenburg, F. C. (2011). Self-efficacy in the workplace: Implications for motivation and performance. International journal of management, business, and administration, 14(1), 1-6.
 8. Luthans, F., Youssef, C. M., & Avolio, B. J. (2007). Psychological capital: Developing the human competitive edge. United Kingdom: Oxford University Press.
 9. Shkoler, O., & Tziner, A. (2017). The mediating and moderating role of burnout and emotional intelligence in the relationship between organizational justice and work misbehavior. Revista de Psicologia del Trabajo y de las Organizaciones, 33(2), 157-164.
 10. Vancouver, J. B., More, K. M., & Yoder, R. J. (2008). Self-efficacy and resource allocation: support for a no monotonic, discontinuous model. Journal of Applied Psychology, 93(1), 35-47.
 11. Wang, D., Wang, X., & Xia, N. (2018). How safety-related stress affects workers’ safety behavior: The moderating role of psychological capital. Safety science, 103, 247-259.
 12. Wu, C. M., & Chen, T. J. (2018). Collective psychological capital: Linking shared leadership, organizational commitment, and creativity. International Journal of Hospitality Management, 74, 75-84.