بررسی تاثیر عوامل رهبری سازمانی بر تمایل به سوت زنی (مورد مطالعه: کارکنان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر، یزد، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار .گروه علوم تربیتی.دانشگاه پیام نور.تهران .ایران

چکیده

سوت زنی سازمانی از مفاهیم مهمی است که با ادراک افراد از رخداد وقایع خلاف قانون، اخلاق و ... سرو کار دارد و برای سازمانها بسیار حیاتی است زیرا از یک سو می تواند به شهرت و اعتبار سازمان لطمه بزند و از طرف دیگر می تواند منجر به شناسایی خطاهای ناخواسته شده و از وخیم تر شدن مسائل جلوگیری کند. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر عوامل رهبری سازمانی بر تمایل به سوت زنی کارکنان سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج می باشد. این پژوهش کاربردی و توصیفی –پیمایشی است. ابزار گردآوری داده های این تحقیق پرسشنامه استاندارد که بصورت تصادفی ساده در بین 162 نفر بر اساس فرمول کوکران توزیع گردیده است. درتحقیق حاضر، با رجوع به نظر متخصصان و اساتید از روایی ابزار اندازه­گیری، درسنجش متغیرهای تحقیق اطمینان حاصل شده است و با توجه به آلفای کرونباخ پرسشنامه(816/0) از پایایی برخوردار میباشد.در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای Smart PLS استفاده شده است. نتایج نشان داد که رهبری تحول آفرین بر رهبری سازمانی همچنین رهبری تبادل گرا بر رهبری سازمانی و رهبری سازمانی بر تمایل به سوت زنی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating The Effect of Organizational Leadership Factors on the Tendency to Whistle (Case study: Sima, Manzar and Urban Green Space Staff of Karaj Municipality)

نویسندگان [English]

 • Meisam Agheli 1
 • shams Aldin Nikmanesh 2
 • shahram Hashemnia 3
1 Instructor, Management Department, Islamic Azad University, Ashkzar Branch, Yazd, Iran
2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Payam-e Noor University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor. Department of Education Sciences. Payame Noor University. Tehran. Iran
چکیده [English]

Organizational whistling is one of the important concepts that deals with people’s perception of the occurrence of illegal events, ethics, etc. and is very important for organizations, because on the one hand it may damage the reputation and credibility of the organization and on the other hand it may lead to identify unwanted errors and prevent problems from getting worse. The purpose of this study is to investigate the effect of organizational leadership factors on the desire to whistle the staff of Sima, Manzar and Urban Green Space of Karaj Municipality. This research is applied and descriptive survey. Data collection tool of this research is a standard questionnaire that was distributed to 162 people based on Cochran’s formula. In the present study, referring to the opinion of experts and professors on the validity of the measurement tool, the measurement of research variables has been ensured and the questionnaire is reliable considering the size of Cronbach’s alpha (0.816). In this research, Smart PLS software has been used to analyze the data. The results showed that transformational leadership has a positive and significant effect on organizational leadership and exchange-oriented leadership has a positive and significant effect on organizational leadership and organizational leadership has a positive and significant effect on the tendency to whistle.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Transformational Leadership / Exchange/ Leading Leadership / Wish to Whistle
 • احمدی زهرانی، مریم و جدیدالاسلامی، حمیدرضا. (1396). رابطه تنوع شناختی و خلاقیت تیمی با در نظر گرفتن نقش میانجی انگیزه درونی و تعدیل گر رهبری تحول گرا. توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 12(45)، 67-92.
 • افشانی، مینو؛ وحدتی، حجت؛ حکاک، موسوی و سید نجم الدین، جواد. (2018). بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با قصد افشاگری در کارکنان بخش سلامت (مورد مطالعه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد).  بیمارستان، 17(3)، 21-30.‎
 • امیرکبیری، علیرضا؛ دهقان، نبی ا...؛ شیخ ، علیرضا و فتحی، صمد. (1394). تاثیر رهبری تحول گرا و تبادل گرا بر تعهد سازمانی . فصلنامه راهبرد دفاعی، 49 ( 13 )، 143-177.
 • دهقانان، حامد و شجاعی، محمدحسین. (1396). نقش تعدیل گری رهبری تحول آفرین در رابطه میان جو اخلاقی ادراک شده و رفتارهای کاری مخرب. توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 12(44)، 97-140.
 • عریضی، حمیدرضا و منجوقی، نرجس. (1392). رابطه برون گرایی و نورزگرایی با افشاگری تخلف سازمانی. روانشناسی معاصر، 8 (1)، 61-72.
 • علینقیان، نسرین ؛ نصراصفهانی، علی و صفری، علی. (1395). تاثیر عوامل ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی بر تمایل به افشاگری در سازمان. مدیریت دولتی، 8(3)، 437-458.
 • مجیدی، محمد. (1397). ارتباط افشاگری سازمانی با ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی در کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی شهرقدس.
 • Ames, D., Seifert, D. L., & Rich, J. (2015). Religious social identity and whistle-blowing. Research on Professional Responsibility and Ethics in Accounting, 15, 181–207.
 • Bass, B. M. (1997). Personal Selling and Transactional/Transformational Leadership. Journal of Personal Selling & Sales Management, 17 (3): 19–28.
 • Bass, B. M., & Avolio, B. J. (2000). Multifactor leadership questionnaire: Manual leader form rater and scoring key for MLQ (Form 5x-Short). Redwood city ,CA:Mind Garden
 • Bass, B. M., & Avolio, B. J. (2004) transformational leadership development; manual for the multifactor leadership questionnaire, palo alto, ca; consultinj psychologist's press.
 • Caillier, J. G. (2013a). Do employees feel comfortable blowing the Whistle when their supervisors practice transformational leadership?. Public administration, 36(4), 1020-1028.
 • Caillier, J. G. (2013b).Transformational leadership and Whistle- blowing Attitude: Is this relationship mediated by organizational commitment and public service motivation?. American Review of Public administration. 45(4), 458-475.
 • Chang, Y., Mark, W., Min, Ch. S. (2017).Determinant of whistle blowing intention: Evidence from the South Korean Government. Public performance &management review,4(40),676-700
 • Caillier, J. G. (2013). Do employees feel comfortable blowing the whistle when their supervisors practice transformational leadership?. International Journal of Public Administration, 36(14), 1020-1028.
 • Erturk, A. & Donmez, E . (2016). Relationship between leadership styles of school principals and whistle-blowing behaviors of teachers. Journal of education research, 4(12), 55-62.
 • Groves, K. S., & LaRocca, M. A. (2011). An Empirical Study of Leader Ethical Values, Transformational & Transactional Leadership, and Follower Attitudes toward Corporate Social Responsibility. Journal of Business Ethics, 103(4), 511–528.
 • Gupta, K., & Chaudhary, N. S. (2017). Prioritizing the factors influencing whistle blowing      intentions of teachers in higher education institutes in India. Procedia computer science, 122, 25-32.
 • Hamstra, M. R. W., Van Yperen, N. W., Wisse, B., & Sassenberg, K. (2014). Transformational and Transactional Leadership and Followers Achievement Goals. Journal of Business Psychology, 29 (3), 413–425.
 • Henik, E. (2008). Mad as hell or scared stiff? The effects of value conflict and emotions on potential whistle-blowers. Journal of Business Ethics, 80(1), 111-119.
 • Hwang, D. B. K., Chen, Y., Staley, A. B., & Tsai, Y. (2013). A comparative study of the propensity of whistle-blowing: Empirical evidence from China, Taiwan, and the United States. International Journal of Accounting and Financial Reporting, 3(2), 202–224.
 • Jalilvand, M. R., Nasrolahi Vosta, S., & Yasini, A. (2017). Motivational Antecedents of Whistle-Blowing in Iranian Public Service Organizations. Iranian Journal of Management Studies, 10(2), 385-408.
 • Lavena, C. F. (2016). Whistle-blowing: Individual and organizational determinants of the decision to report wrongdoing in the federal government. American Review of Public Administration, 46(1), 113–136.
 • Miceli, M. P., & Near, J. P. (1985). Characteristics of organizational climate and perceived wrongdoing associated with whistle-blowing decisions. Personnel Psychology, 38(3), 525-544.
 • Miceli, M. P., Near, J. P., & Dworkin, T. M. (2008). Whistle-blowing in organizations. Psychology Press.
 • Oberfield, Z. W. (2014). Public Management in Time: A Longitudinal Examination of the Full Range of Leadership Theory. Journal of Public Administration Research & Theory, 24 (2), 407-429
 • Park, H., Blenkinsopp, J., Oktem, M. K., & Omurgonulsen, U. (2008). Cultural orientation and attitudes toward different forms of whistle-blowing: A comparison of South Korea, Turkey, and the U.K. Journal of Business Ethics, 82, 929–939.
 • Pillay, S., Dorasamy, N., & Vranic, V. (2012). Exploring whistle blowing intentions in South Africa: A quantitative analysis. African Journal of Business Management, 6(7), 2529-2548.
 • Rowold, J. (2014). Instrumental Leadership: Extending the Transformational-Transactional Leadership Paradigm. Zeitschrift Für Personalforschung, 28 (3), 367–390
 • Suyatno, B. (2018). Predictors of employee's intention to whistle blow using theory of planned behavior: A case study of an Indonesian Government department. Professional Doctorate in Business Administration Thesis. Victoria University.
 • Taylor, J. (2018). Internal whistle-blowing in the public service: A matter of trust. Public  administration reviw, 78(5), 717-700
 • Yeates, J. W. (2012). Whistle-blowing in the veterinary profession. The Veterinary Journal, 191, 147–150.
 • Zakaria, M. (2015). Antecedent factors of whistleblowing in organizations. Procedia Economics and Finance, 28, 230-234.
 • Zakaria, M., Azmawaty, S. N., & Anuar, Y. M. (2016). The theory of planned behaviour as a framework for whistle-blowing intention. Review of European studies, 8(3), 221-236.

·         فتحی، ارسلان. (1392). بررسی ارتباط بین سبک های رهبری تحول گرا و مبادله ای با خلاقیت کارکنان(مطالعه موردی: آموزش و پرورش شهرستان سنندج). پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد کردستان واحد علوم تحقیقات.