سنجش تأثیر منزلت کارکنان بر عزت‌نفس آنها با نقش میانجی جلب احترام دیگران (مورد مطالعه: بانک مهر اقتصاد )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر مرکز سرمایه انسانی دانشکده مدیریت، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

چکیده

این پژوهش، به منظور شناسایی ابعاد تشکیل دهنده منزلت و تأثیر آن بر عزت نفس در بین کارکنان بانک مهر اقتصاد انجام شد. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی است و از روش آمیخته بهره میبرد. پس از مرور منابع و مآخذ مربوط به موضوع و گرفتن نظر خبرگان، با فن دلفی، مدل منزلت کارکنان تدوین شد. ابعاد تشکیل‌دهنده «منزلت کارکنان» شامل بعد «شخصی، شغلی، سازمانی و اجتماعی» است. سپس پرسشنامه محقق ساختة مورد تایید خبرگان، به صورت الکترونیکی در سامانه نظرسنجی بانک بین 1726 نفر از کارکنان بانک مهر اقتصاد با استفاده از نمونه‌گیری خوشه ای توزیع شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Smart-pls و معادلات ساختاری به شیوه حداقل مربعات جزئی انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده، با توجه به ضرایب استاندارد وزنی، به ترتیب بُعد شخصی با 62%، سپس بُعد اجتماعی با 21% و در نهایت بُعد شغلی با 16% بر منزلت کارکنان بانک مهر اقتصاد تاثیرگذار هستند. اثرگذاری بُعد سازمانی بر منزلت در نمونه مورد بررسی معنادار نبود. همچنین میزان اثر مستقیم منزلت بر عزت نفس کارکنان745/0 و اثر غیر مستقیم آن بر عزت نفس از طریق متغیر میانجی «جلب احترام»،139/0 به دست آمد. بر مبنای نتایج پژوهش، مدیران بانک مهر اقتصاد برای افزایش سطح منزلت و عزت نفس کارکنان خود، باید تمرکز بیشتری بر تقویت برند سازمانی و غنی‌سازی شغلی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Impact of Employees' Dignity on Their Self-Esteem with the Mediator's Role of Respect to Others (Studying Mehr-e Eghtesad Bank)

نویسندگان [English]

  • عبدالله salehnezhad 1
  • Hasan Darvish 2
1 Imam Hussein University Researcher and PhD in Public Administration, Payam-e Noor University
2 Associate Professor, Department of Public Administration, Payam-e Noor University
چکیده [English]

This study was conducted to identify the constituent dimensions of dignity and its effect on self-esteem among Mehr-e Eghtesad Bank employees. This research is applied from the point of view of the purpose and uses a mixed method. After reviewing the sources and references related to the subject and consulting experts, the Delphi model of staff status was formulated. The constituent dimensions of "employee status" include the "personal, occupational, organizational, and social" dimension. Then, the expert-approved researcher-made questionnaire was distributed electronically to the bank's survey system among 1726 employees of Mehr-e Eghtesad Bank using cluster sampling. Data analysis was performed using Smart-pls software and structural equations partial least squares method. According to the results, according to the weighted standard coefficients, the personal dimension with 62%, social dimension with 21%, and job dimension with 16%, affect the status of Mehr-e Eghtesad employees. The effect of organizational dimension on status was not significant in the sample. Also, the direct effect of dignity on the self-esteem of employees was 0.745 and its indirect effect on self-esteem through the mediator variable "respect" was 0.139. Based on the results of the study, managers of Mehr-e Eghtesad Bank need to focus more on enhancing organizational brand and job enrichment in order to increase the dignity and self-esteem of their employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dignity
  • staff
  • Self-Esteem
  • respect
-         احمدی، محمدرضا. (۱۳۸۴). عوامل مؤثر بر منزلت سازمانی نظامیان. حصون،(5)، 86108.
-         افخمی ‌روحانی، حسین؛ شیرازی، علی؛ مرتضوی، سعید؛ واسطی، عبدالحمید؛ لطیفی، میثم و مسعودی، جهانگیر. (۱۳۹۳). تدوین شاخص‌های کرامت انسانی در سازمان( با تأکید بر نگرش اسلامی). مدیریت در دانشگاه اسلامی، 1(3)، 320.
-         آذر، عادل، غلام‌زاده، رسول و قنواتی، مهدی. (1391). مدل‌سازی مسیری- ساختاری در مدیریت(چاپ اول). تهران: نگاه دانش.
-         آقامحمدی، ‌داوود. (۱۳۸۵). گونه‌شناسی تهدیدات احتمالی ناشی از کاهش منزلت اجتماعی نظامیان. مدیریت نظامی، 22(7)، 522.
-         بانک مهر اقتصاد. (1396). اظهارنامه داخلی منابع انسانی برای جایزه تعالی EFQM . تهران.
-         بیرو، آلن. (۱۳۷4). فرهنگ‌ علوم‌ اجتماعی‌(انگلیسی‌- فرانسه‌- فارسی‌)(ترجمه باقر ساروخانی). تهران‌: کیهان‌.
-         جعفری، ‌محمد. (۱۳۹۴). نقش عوامل رفتاری در تقویت منزلت اجتماعی بازنشستگان نیروی انتظامی. مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 9(3)، 4366.
-         چلبی‌، مسعود. (۱۳۷۵). جامعه‌شناسی‌ نظم‌: تشریح‌ و تحلیل‌ نظری‌ نظم‌ اجتماعی‌. تهران: نشر نی.
-         حسن‌پور، ‌آرش و خضری، ‌فرشید. (۱۳۹۵). شاخص‌سازی منزلت اجتماعی پلیس. دانش انتظامی، 18(72)، 2140.
-         حسینیان، شهامت و فهیمی، علی. (۱۳۸۸). بررسی عوامل موثر بر منزلت اجتماعی پلیس راهنمایی و رانندگی(مورد مطالعه استان اردبیل). مطالعات مدیریت ترافیک، 4(13)، 11-34.
-         رضایی، علی‌محمد و رضائی، نور‌محمد. (۱۳۸۶). منزلت اجتماعی نیروهای بسیجی از دید مردم و راهکارهای ارتقای آن. مطالعات راهبردی بسیج، 1(10)، 4166.
-         سالاری‌راد، معصومه و صالحی، جواد. (۱۳۹۱). تکریم ارباب‌رجوع در پرتو آموزه‌های اخلاق سازمانی. مهندسی فرهنگی، 1(6)، 108118.
-         سلگی، محمد. (1396). طراحی و تبیین مدل ساختاری سرمایه مناسب در صنعت بانکداری. رساله دکتری در رشته مدیریت گرایش سیستمها. دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع).
-         سلطانی، ایرج. (۱۳۸۳). روش مدیریت بر مبنای کرامت انسانی. بصیرت و تربیت اسلامی،(1)، 1033.
-         شایگان، فریبا (۱۳۹۵). روشهای افزایش منزلت اجتماعی سربازان از دیدگاه مردم شهر تهران. مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 2(8)، 7-20.
-         صالح‌نژاد، ‌سید‌عبدا...؛ درویش،‌حسن؛ احمدی،‌ علی‌اکبر و فروزنده، ‌لطف‌ ا... .(1397). فراترکیب مطالعات منزلت کارکنان در ایران، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 32(10)، 1-25.
-         صالح‌نژاد‌امرئی، ‌سیدعبدا...؛ درویش، ‌حسن؛ احمدی، ‌سیدعلی‌اکبر و فروزنده، ‌لطف‌ا... .(1397). تبیین ابعاد منزلت کارکنان مبتنی بر دیدگاه‌های مقام معظم رهبریمدظله العالی، مدیریت اسلامی، 22(26): 41-64.
-         صانعی‌پور، محمود. (۱۳۷۶). طرحی نو در مدیریت منابع انسانی: کرامت انسانی(1). تدبیر،(74)، 2729.
-         طیبی نیا، موسی. (۱۳۹۳). بررسی عوامل جامعه‌شناختی مرتبط با منزلت اجتماعی معلمان زن. پژوهش‌های جامعه‌شناسی معاصر، 3(4)، 141168.
-         علیزاده، ابراهیم و رضایی، علی‌محمد. (۱۳۸۸). بررسی منزلت اجتماعی حرفه معلمی(دبیر دبیرستان و آموزگار دبستان) و تغییرات آن در طول سه دهه گذشته. نوآوری های آموزشی، 1(8)، 726.
-         فیض، ‌داود؛ شرفی، ‌وحید و شول، حسین. (۱۳۹۵). رابطه بین منزلت شغلی و زیر کاردرروی: بررسی نقش بی تفاوتی سازمانی. پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، 23(6)، 107128.
-         کاظمی‌پور، شهلا. (۱۳۸۹). نگرش مردم درباره منزلت مشاغل در ایران و ارزیابی میزان ارتباط آن با ویژگی‌های اجتماعی اقتصادی افراد. کار و جامعه، 128، 4344.
-         کلاکی، حسن و دوستدار، رضا. (۱۳۸۸). بررسی منزلت شغلی و اجتماعی پلیس ایران و عوامل مؤثر بر آن. پژوهش‌های مدیریت انتظامی، 4.
-         معمارباشی‌اول، مژگان؛ صبری‌نظرزاده، راشین و عبدخدائی، محمد‌سعید. (1391). رابطه احساس انسجام و عزت‌نفس با عملکرد شغلی. مشاوره شغلی و سازمانی، 4، 6678.
-         میرسپاسی، ناصر. (۱۳۸۰). رویکردی جامعه شناختی: نقش منزلت اجتماعی سازمان‌ها و پرسنل نظامی در تقویت اقتدار ملی. مطالعات دفاعی استراتژیک، 1(3)، 1836.
-         نژاد سلیم، عادل. (۱۳۹۴). کرامت انسانی و سازمان. تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
-         نویدی، احد و برزگر، محمود. (۱۳۸۲). راههای ارتقاء منزلت اجتماعی معلمان. تعلیم و تربیت، 1(19)، 55100.
-            Becker, J. M., Klein, K., & Wetzels, M. (2012). Hierarchical latent variable models in PLS-SEM: guidelines for using reflective-formative type models. Long Range Planning, 45(5-6), 359–394.
-            Bourdieu, P. (1986). The forms of capital (English version). Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, 241–258.
-            Britannica (Ed.). (2015). encyclopedia of britannica: Encyclopaedia Britannica, Incorporated.
-            Cheng, J. T; Tracy, J. L.; Anderson, C. (2014). The Psychology of Social Status. New York, NY: Springer New York.
-            Chochinov, H. M; Hack, T; McClement, S; Kristjanson, L; & Harlos, M. (2002). Dignity in the terminally ill: a developing empirical model. Social Science & Medicine, 54(3), 433–443.
-            Davis, K., & Wilbert E. M. (1945). Some principles of stratification. American sociological review, 10(2), 242-249.
-            Dessler, G. (2013). Human resource management (13th ed.). Boston: Prentice Hall.
-            Durkheim, E. (1982). The division of labor in society In Inequality (pp. 55-64). Routledge.
-            Fujishiro, K; Xu, J; Gong, F. (2010). What does "occupation" represent as an indicator of socioeconomic status? exploring occupational prestige and health. Social Science & Medicine, 71(12), 2100–2107.
-            Gurtoo, A.(2019) Occupational Prestige and Informal Work: Women Domestic Workers in India. Workers and Margins, 193–213. Springer
-            Herzberg, F. (1987). Workers’ needs: The same around the world. Industry week, 21(9), 29–30.
-            Kim, S., Sunny, H., Hyeyoung, M., Bee-Lia C., and Heesup H. (2019). Experience, brand prestige, perceived value (functional, hedonic, social, and financial), and loyalty among GROCERANT customers. International Journal of Hospitality Management, 77, 169–77.
-            Korman, A. K. (1970). Toward an hypothesis of work behavior. Journal of Applied Psychology, 54, 31–41.
-            Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel psychology, 28(4), 563-575.
-            Lenski, G. E. (1966). Power and privilege (Vol. 96): McGraw-Hill New York.
-            Marx, K. (1844). The economic and philosophical manuscripts.
-            Maslow, A. H.; Frager, R.; & Fadiman, J. (1970). Motivation and personality (Vol. 2). Harper & Row New York.
-            Parkin, F. (1979). The marxist theory of class: a bourgeois critique. London: Tavistock.
-            Peasley, M. C; Coleman, J. T; & Royne, M. B.(2018). Charitable motivations: the role of prestige and identification. The Service Industries Journal, 38(5-6), 265-281.
-            Pelham, B. W., & William B. S. (1989). From self-conceptions to self-worth: On the sources and structure of global self-esteem. Journal of personality and social psychology, 57(4), 672.
-            Pierce, J. L., & Gardner, D. G. (2004). Self-esteem within the work and organizational context: A review of the organization-based self-esteem literature. Journal of Management, 30(5), 591–622.
-            Pierce, J. L., Gardner, D. G., Cummings, L. L., Dunham, R. B. (1989). Organization-based self-esteem: Construct definition, measurement, and validation. Academy of Management journal, 32(3), 622-648.
-            Pitesa, M., Thau, S., Pillutla, M. M. (2017). Workplace trust as a mechanism of employee (dis)advantage: The case of employee socioeconomic status. Research in Organizational Behavior, 37, 83–101.
-            Rosenberg, M. (1965). Rosenberg self-esteem scale(RSE). Acceptance and Commitment Therapy. Measures Package, 61, 52.
-            Shavelson, R. J., Hubner, J. J., Stanton, G. C. (1976). Self-concept: Validation of construct interpretations. Review of Educational Research, 46(3), 407–441.
-            Smidts, A., Ad Th H. P., and Cees BM V. R. (2001). The impact of employee communication and perceived external prestige on organizational identification. Academy of Management journal, 44(5), 1051-1062.
-            Story, V., Hurdley, L., Smith, G., & Saker, J. (2000). Methodological and practical implications of the Delphi technique in marketing decision-making: A re-assessment. The Marketing Review, 1(4), 487–504.
-            Teddlie, C., & Tashakkori, A. (2009). Foundations of mixed methods research: Integrating quantitative and qualitative techniques in the social and behavioral sciences. London: Sage.
-            Tuna, M., Ghazzawi, I., Yesiltas, M., Tuna, A. A., Arslan, S. (2016). The effects of the perceived external prestige of the organization on employee deviant workplace behavior. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28(2), 366–396.
-            Van G., Isis E., Pasman, H., Roeline W., Oosterveld-Vlug, M. G., Willems, D. L., Onwuteaka-Philipsen, B. D. (2013). The development of a model of dignity in illness based on qualitative interviews with seriously ill patients. International journal of nursing studies, 50(8), 1080-1089.
-            Veblen, T. (1899). The theory of the leisure class: An economic study in the evolution of institutions. Macmillan.
-            Weaver, C. N. (1977). Relationships among pay, race, sex, occupational prestige, supervision, work autonomy, and job satisfaction in a national sample. Personnel Psychology, 30(3), 437-445.
-            Weber, M. (1978). Economy and society: An outline of interpretive sociology (Vol. 1).
-            Weiss, Y., & Fershtman, C. (1998). Social status and economic performance: A survey. European Economic Review, 42(3), 801–820.
-            Williams, P. L., Webb, C. (1994). The Delphi technique: a methodological discussion. Journal of advanced nursing, 19(1), 180-186.
-            Xu, W. and Ann L. (1992). Gender and race effects on occupational prestige, segregation, and earnings. Gender & Society, 6(3), 376-392.