بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی پایدار بر سرمایه انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده

با توجه به تغییرات چشمگیر در محیط­­های سازمانی، اجتماعی و تحدید عرصه رقابت در عصر کنونی، سازمان­ها بیش از گذشته در پی جذب و از آن مهم‌تر حفظ و توسعه سرمایه انسانی برای انجام فرایندهای جاری و آینده خویش هستند. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی پایدار بر سرمایه انسانی در بانک­های تجارت شهر بوشهر است. این پژوهش، برحسب هدف از نوع کاربردی و به لحاظ گردآوری داده­ها از نوع توصیفی-همبستگی است و داده­های مورد نیاز از راه پرسشنامه توزیع شده بین 107 نفر از کارمندان بانک­های تجارت شهر بوشهر گردآوری‌ شده است. روایی پرسشنامه با روایی محتوا و سازه بررسی شد. همچنین، پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ سنجش و تأیید شد. برای آزمون فرضیه­های پژوهشی از مدل‌سازی معادلات ساختاری بر مبنای روش کم ترین مربعات جزیی و نرم افزار PLS استفاده ‌شده است. نتایج نشان داد مدیریت منابع انسانی پایدار بر سرمایه انسانی تاثیرگذار است. همچنین با توجه به نتایج  پژوهش، می­توان عنوان کرد سه فرضیه فرعی تعادل کار و زندگی، خودمختاری در انجام کار و قابلیت استخدام  نیز بر سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Sustainable Human Resource Management on Human Capital

نویسندگان [English]

  • Fakhrieh Hamidian Pour 1
  • Ebrahim Rajab Pour 2
  • Salime Afrakhteh 3
  • Omran Mehrabi 3
1 Assistant Professor, Department of Business Management, Khalij-e Fars University
2 Assistant Professor, Department of Business Management, Khalij-e Fars University
3 Master of Business management
چکیده [English]

Given the dramatic changes in the organizational, social and competitive environments of the present era, organizations are increasingly seeking to attract and, more importantly, maintain and develop human capital for their current and future processes. Therefore, the purpose of this study is to investigate the impact of sustainable human resource management on human capital in commercial banks of Bushehr. This study was descriptive-correlational in terms of purpose and data collection was done through a questionnaire distributed among 107 employees of Tejarat-e Shahr banks in Bushehr. Validity of the questionnaire was assessed by content and construct validity. Also, the reliability of the questionnaire was measured and confirmed by Cronbach's alpha. Structural equation modeling based on partial least squares method and PLS software were used to test the research hypotheses. The results showed that sustainable human resource management has an impact on human capital. According to the results of the research, it can be stated that three sub-hypotheses of work-life balance, autonomy in work performance and employability have a positive and significant effect on human capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Development
  • Sustainable Human Resource Management
  • human capital
  • Productivity
  • economic growth
-         آرمان، مانی؛ حسینی، سید یعقوب و تنگستانی، الهام. (1395). تأثیر سرمایه اجتماعی و بلوغ منابع انسانی بر مدیریت منابع انسانی پایدار. مدیریت سرمایه اجتماعی، 1(3)، 113-138.
-         افجه، سید علی اکبر و سپهوند، رضا. (1386). اثر هماهنگی استراتژیک بین استراتژی منابع انسانی، استراتژی سرمایه انسانی و استراتژی رفتار سازمانی بر عملکرد سازمان. مطالعات مدیریت صنعتی، 6(15)، 87-113.
-         تنگستانی، الهام. (1396). بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و بلوغ منابع انسانی بر مدیریت منابع انسانی پایدار. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه خلیج ‌فارس بوشهر.
-         جعفری، تکتم؛ اسدی، محمودرضا؛ امیری، مجتبی و ملک­مکان، سمیه. (1392). بررسی وضعیت تعادل کار و زندگی اساتید دانشگاه؛ مطالعه موردی. فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 8(2)، 1-28.
-         حاجی حسینی، عفت. (1390). شناسایی انتظارات مشتریان بانک سپه و ارائه الگویی از انتظارات آنها. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت. دانشگاه خلیج ‌فارس بوشهر.
-         حسین‌پور، داود و عبدالهی، محمد. (1394). تأثیر سرمایه انسانی بر بروز رفتار کارآفرینانه. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بهبود و تحول، 24(78)، 109-126.
-         حسینی، سید یعقوب؛ موسوی، سید عباس و ضیایی بیده، علیرضا. (1391). ارائه مدلی برای تبیین ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان در بیمه‌های بازرگانی استان یزد. فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 3(1)، 1-16.
-         خسروی، شیما و غضنفری، فاطمه. (1394). بررسی رابطه گردش شغلی با رضایت‌مندی از کار و فرسودگی شغلی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 6(9)، 517-526.
-         رحیمی اقدم، صمد و اسماعیلی، محمودرضا. (1394). بررسی تاثیر سرمایه فکری بر انعطاف‌پذیری منابع انسانی در صنعت بانکداری. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 7(2)، 129-151.
-         سپهوند، رضا؛ شریعت‌نژاد، علی و ساعدی، عبداله. (1396). طراحی مدل معماری سرمایه‌های انسانی در سازمان‌های دولتی با استفاده از نظریه داده بنیاد. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 12(44)، 173-198.
-         صنوبری، محمد. (1388). مقدمه‌ای بر سرمایه انسانی (مفاهیم ویژگی‌ها و شاخص‌ها). دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، 22(6)، 120-136.
-         علیزاده، محمد و اکبری پشم، فاطمه. (1395). بررسی رابطه سرمایه انسانی و ابعاد آن (دانش، مهارت و توانایی) با توسعه اقتصادی. تهران: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری.
-         مرادی، کیوان؛ تقوی قرد، محمدتقی و ملکی حسنوند، مسلم. (1395). ارزیابی سطح بلوغ مدیریت سرمایه‌های انسانی در آموزش عالی. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 3(8)، 211-237.
-         وزیری، شمیم و فرهادی محلی، علی. (1397). تأثیر سیاست‌های مدیریت منابع انسانی دانش محور بر عملکرد نوآوری و سرمایه فکری. خط‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت (رسالت مدیریت دولتی)، 9(31)، 95-112.
-       Arman, S.M. (2017). Impact of Sustainable Human Resource Management in Organizational Performance: A Study on Bangladeshi HR Professionals. Proceedings of 15thAsian Business Research Conference, BIAM Foundation, 63 Eskaton, Dhaka, Bangladesh.
-       Barney , J. (2002). Gaining and sustaining competitive advantage (2nd edn ed.). NewJersey: Prentice Hall.
-       Burund, S., & Tumolo, S. (2004). Leveraging the new human capital: Adaptive strategies, results achieved, and stories of transformation. Boston.
-       Chams, N., & García-Blandón, J. (2019). On the importance of sustainable human resource management for the adoption of sustainable development goals. Resources, Conservation and Recycling, 141, 109-122.
-       Ciutiene, R., & Railaite, R. (2015). A Development of Human Capital in the Context of an Aging Population. 20th International Scientific Conference Economics and Management, 2013, 753 – 757.
-       Cohen, E., Taylor, S., & Muller-Camen, M. (2012). HRM’s Role in Corporate Social and Environmental Sustainability (Alexandria, VA: Society for Human Resource Management).
-       Ehnert, I. (2008). Sustainable human resource management. A Conceptual and Exploratory Analysis from a Paradox Perspective, Heidelberg.
-       Ehnert, I., Harry, W., & Zink, K. J. (2014). Sustainability and HRM. In Sustainability and human resource management (pp. 3-32). Springer, Berlin, Heidelberg.
-       Felício, J. A., Couto, E., & Caiado, J. (2014). Human capital, social capital and organizational performance. Management Decision, 52(2), 350-364.
-       Garavan, T., Morley, M., & Gunnigle, P. (2001). Human capital accumulation: The role of human resource development. of European Industrial Training, 25, 48–68.
-       Glynn , C., Steinberg , I., & McCartney, C. (2006). Work-Life Balance: The Role of the Manager. Horsham, UK: Roffey Park.
-       Guerci, M., & Pedrini, M. (2014). The consensus between Italian HR and sustainability managers on HR management for sustainability-driven change–towards a ‘strong'HR management system. The International Journal of Human Resource Management, 25(13), 1787-1814.
-       Haugh , H., & Talwar , A. (2010). How do corporations embed sustainability across the organization? Academy Management Learn Education, 9(3), 384–396.
-       Jabbour , C., & Santos , F. (2008). The central role of human resource management in the search for sustainable organizations. International Journal Human Resource Management. 19(12), 2133–2154.
-       Kozica, A., & Kaiser , S. (2012). A sustainability perspective on flexible HRM: how to cope with paradoxes of contingent work. Manage Review, 23(3), 221–238.
-       Kucharčíková, A., Tokarčíková, E., & Blašková, M. (2015). Human capital management–aspect of the human capital efficiency in university education. Procedia-social and behavioral sciences, 177, 48-60.
-       Lobanova , L., & Melnikas, B. (2012). Cohesion in the European Union: New Challenges for Human Resource Management. The 7th International Scientific Conference Business and Management, 398–407.
-       Macke, J., & Genari, D. (2019). Systematic literature review on sustainable human resource management. Journal of cleaner production, 208, 806-815.
-       Mariappanadar, S., & Kramar, R. (2014). Sustainable HRM The synthesis effect of high performance work systems on organisational performance and employee harm. Asia-Pacific Journal of Business Administration, 6(3), 206 - 224.
-       Namasivayam, K., & Denizci, B. (2006). Human capital in service organizations: Identifying value drivers. Journal of Intellectual Capital, 7(3), 381-393.
-       Olorunsola, R. (2000). Job rotation in academic libraries: the situation in a nigeria criminl justic. 31, 98-155.
-       Pasban, M., & Nojedeh, S. H. (2016). A Review of the Role of Human Capital in the Organization. Procedia-social and behavioral sciences, 230, 249-253.
-       Peru, L. (2013). Sustainable Human Resource Management in Peruvian companies. Balas conference, (pp. 1-18). Peruvian.
-       Ployhart, R., & Moliterno, T. (2011). Emergence of the human capital resource: Amultilevel model. Academy of Management Review, 36(1), 127–150.
-       Samagaio, A., & Rodrigues, R. (2016). Human capital and performance in young audit firms. Journal of business research, 69(11), 5354-5359.
-       Vickers , M. (2005). Business ethics and the HR role: past, present, and future. Human Resource Planning, 28(1), 26–32.
-       Wikhamn, W. (2019). Innovation, sustainable HRM and customer satisfaction. International Journal of Hospitality Management, 76, 102-110.