بررسی تأثیر هوش سازمانی بر جامعه‌پذیری کارکنان با تبیین نقش میانجی فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر هوش سازمانی و جامعه‌پذیری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام با تبیین نقش میانجی فرهنگ سازمانی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. جامعة آماری شامل کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام به تعداد 160 نفر هستند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 120 نفر به‌صورت تصادفی و ساده انتخاب شده‌اند. جهت سنجش هوش سازمانی از پرسشنامه آلبراخت (2002)، برای سنجش جامعه‌پذیری کارکنان از پرسشنامه تائورمینا (1997) و برای سنجش متغیّر فرهنگ سازمانی نیز از پرسشنامه اسکندری و صمدی (1395) استفاده شده است که روایی صوری آنها توسط10 نفر از خبرگان مدیریت و پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ که مقدار آن 90/. است، تأیید شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل معادلات ساختاری و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که بین ابعاد هوش شامل بینش راهبردی و جامعه‌پذیری، سرنوشت مشترک و جامعه‌پذیری، میل به تغییر و جامعه‌پذیری، اتحاد و توافق و جامعه‌پذیری، روحیه و جامعه‌پذیری، کاربرد دانش و جامعه پذیری، فشار عملکرد سازمانی و جامعه‌پذیری و همچنین بین هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی و فرهنگ سازمانی و جامعه‌‌‌ پذیری رابطة مثبت و معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Organizational Intelligence on Employee Socialization by Explaining the Mediating Role of Organizational Culture (Case Study: Islamic Azad University of Ilam Branch)

نویسنده [English]

  • Karam Khlili
management department,humman faculty.azad ilam university
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of organizational intelligence and socialization on the staff of the Islamic Azad University of Ilam by explaining the mediating role of organizational culture. This research is applied in terms of purpose and a descriptive survey. The statistical population consisted of 160 employees of the Islamic Azad University of Ilam Branch. 120 individuals were selected randomly and based on the Cochran formula. Albrecht (2002) questionnaire was used to measure organizational intelligence, Taormina (1997) questionnaire was used to measure employees' socialization and Eskandari and Samadi questionnaire (2016) was used to measure organizational culture. It uses the Cronbach's alpha formula which is 0.90. Structural equation modelling and Pearson correlation coefficient were used to analyze the data. The results show that there are significant relationships between the dimensions of intelligence including strategic insight and socialization, shared fate and socialization, desire for change and socialization, unity and agreement and socialization, morale and socialization, knowledge and socialization application, organizational performance pressure and socialization as well as organizational intelligence and organizational culture and organizational culture and socialization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Intelligence
  • organizational culture
  • socialization
-         اسکندری، فاطمه و صمدی، عباس. (1395). بررسی و شناخت تأثیر فرهنگ سازمانی بر سلامت سازمانی (مورد مطالعه: مدیران دولتی شهرستان ملایر). مدیریت فرهنگ سازمانی، 14 (3)، 809- 828.
-         افسانه پورک، سیدعباس؛ کلاته سفیری، معصومه؛ ابراهیمی، رضا و عابدی، احیا. (1394)، اثر سرسختی ذهنی و جامعه پذیری سازمانی بر تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان گلستان. پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 12 (23)، 281-294.
-         حسینی، سید یعقوب و چلی سریل، مینا. (1392)، تأثیر هوش سازمانی بریادگیری سازمانی. مدیریت بهبود و تحول، 23(71)، 45-63.
-         زارع، حسین؛ سلاجقه، آزاده و اوجاقی، ناهید. (1395). رابطة ابعاد هفت گانة هوش سازمانی و توانمندی‌های روان شناختی کارمندان. مدیریت فرهنگ سازمانی، 14 (3)، 849-863.
-         زارع، ذکریا؛ ملک پور، فاطمه؛ مسعودی، عباس و قایمی، مجتبی (1394). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیران پلیس از دیدگاه کارکنان، فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 12(38)، 23-42.
-         عزیزی نژاد، بهاره. (1395). الگویابی ساختاری روابط بین کیفیت زندگی کاری، جامعه‌پذیری سازمانی کارکنان و تعهد سازمانی. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 7(27)، 75-94.
-         علیپورشیرسوار، حمیدرضا و مرزبان مقدم، عفت. (1392). بررسی رابطه هوش سازمانی و کارافرینی در شرکت‌های تولیدی استان گیلان. فصلنامه تخصصی پارک علم و مراکز رشد، 9(36).
-         علیرضایی، ابوتراب و پاشایی هولاسو، امین. (1395). بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر قابلیت‌های چابکی سازمانی. پژوهش مدیریت در ایران، 20(2)، 150-175.
-         غلامی، شهرام؛ غفوریان، هما و معنوی پور، داوود. (1390). رابطه هوش سازمانی و عملکرد مدیران. تازه‌های روانشناسی صنعتی/سازمانی، 2(6)، 89-99.
-         فهامی، منیژه؛ محمودی، محمدتقی و واصفیان، فرزانه. (1392). رابطه هوش سازمانی و رفتارشهروندی سازمانی هیات علمی. 3(3)، 23-45.
-         قاسمی، محمد؛ جوادزاده، مهتا و بیگی راد، الهام. (1394). تأثیر مدیریت استعداد بر قابلیت یادگیری سازمانی با نقش میانجی هوش سازمانی. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 8(30)، 145- 164.
-         محرم زاده، مهرداد؛ فتاحی، هوشیار و کاشف، سیدمحمد. (1395). بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با سرمایه فکری با نقش میانجی جامعه پذیری سازمانی در میان کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی. مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 3(10)، 21-30.
-         محمدی حسینی، سید احمد؛ امین بیدختی، علی اکبر و کهیاری حقیقت، امین. (1395). بررسی نقش واسطه‌ای سکوت سازمانی و بی تفاوتی کارکنان در تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد شغلی. توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 12(40)، 109-130.
-          Albercht, K. (2002). Organizational intelligence profile. available at: www. karlalbrecht.com.
-          Albrecht, K. (2003). The power of minds of work: organizational intelligence in action. New York Amacom, 4 (2), 83-135.
-          Akgun, A. E., Byrne, J., Keskin, H. (2006). Organizational intelligence: a structuration view, the current issue and full text archive of this journal is available at: www. emeraldinsight. com/00935-4814. htm.
-          Deniso.n D. R., Haaland. S., & Goelzer, P. (2004). Corporate culture and organizational effectiveness: Is Asia different from the rest of the world?. Organizational Dynamics, 33(1), 98-109.
-          Farahi B., Sanjaghi M. E., Soltani و M. R. (2013). Define and design a cognitive model, measure and manage organizational. culture, Journal of strategy, Culture, 21, 138-113.
-          Giorgi G. (2013). Organizational emotional intelligence: development of a model. International Journal of Organizational Analysis, 21(1), 4 – 18.
-          Kesti, M., Syvajarvi, A., Stenvall, J., Rivera, M. (2011). Human capital scenario analysis as an organizational intelligence tool for performance management. Problems and Perspectives in Management, 9 (1), 46-58.
-          Lord, R. G., Shondrick, S. J. (2011). Leadership and knowledge: Symbolic, connectionist and embodied perspectives. The Leadership Quarterly, 22, 207-222.
-          Simic, I. (2005). Organizational Learning as a Component of Organizational Intelligence, Information and Marketing Aspects of the Economically Development of the Balkan Countries, 189-196.