تابع هدف مدیریت موجودی زنجیرة تأمین با رویکرد پایداری

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد مهندسی صنایع-گرایش لجستیک و زنجیره تامین

چکیده

امروزه سازمان‌ها و شرکت‌ها در محیطی فعالیت می‌کنند که ناگزیر از به‌کارگیری ابزارها و رویکردهایی از جمله ملاحظات زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی هستند که با نگاهی سیستمی بر عملکرد سازمان تأثیر می‌گذارند. در این باره، موضوع پایداری و زنجیرة تأمین پایدار بحث مطرح این روزهای اغلب حوزه‌های صنعتی است. مدیریت موجودی نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر زنجیرة تأمین از این اصل مستثنا نیست و به دنبال آن است تا به رویکرد پایداری دست یابد. به همین منظور مقالة پیش رو به دنبال مسائل مربوط به مدیریت موجودی پایدار رفته است و با در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر پایداری در یک سیستم موجودی، تابع هدفی را برای کمینه‌سازی هزینه‌ها و حالتی که در آن، تقاضا احتمالی و تابع توزیع آن مشخص است و سیاست (r,Q) اجرا می‌شود، ارائه داده است. نتایج حل مدل حاکی از نقش بسزای پایداری بر روی هزینه‌های کلی سیستم موجودی، مقدار سفارش، انتخاب وسیلة نقلیّه و همچنین ذخیره احتیاطی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Objective Function of Supply Chain Inventory Management with A Sustainability Approach

نویسنده [English]

  • shirin shoabin
Master of Science in Logistics and Supply Chain Engineering
چکیده [English]

Today, organizations and companies operate in environments that require the use of tools and approaches such as environmental, social, and economic considerations that systematically influence the organization's performance. In this regard, the issue of sustainability and the sustainable supply chain is the subject of debate in most industrial areas these days. Inventory management, as one of the most important elements of the supply chain, is no exception and seeks to achieve a sustainable approach. To this end, the present article seeks to address issues of sustainable inventory management and by considering the factors affecting the sustainability of an inventory system, the objective function is to minimize costs and the situation in which the potential demand and its distribution function are identified. The results of the model solution indicate the important role of sustainability on the overall inventory system costs, order quantity, vehicle selection as well as precautionary storage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • inventory management
  • Supply Chain
  • Sustainability
  • Sustainable Order
  • Environmental Cost
-         آقائی، میلاد. (1394). چالش‌ها، چشم اندازها و راهبردهای لجستیک و زنجیرة تأمین (رویکردی مبتنی بر جریان ارزش)(چاپ اول). تهران: انتشارات مرکز آموزش شهید دستواره.
-         شعاع بین، شیرین. (1395). مسئله مدیریت موجودی پایدار با تقاضای تصادفی آزاد-توزیع. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مهندسی لجستیک و زنجیرة تأمین، دانشکده مهندسی دانشگاه علم و فرهنگ تهران.
-          Arslan, M., & Turkay, M. (2013). EOQ revisited with sustainability considerations. Foundations of Computing and Decision Sciences, 38(4), 223-249.
-          Battini, D., Persona, A., & Sgarbossa, F. (2014). A sustainable EOQ model: theoretical formulation and applications. International Journal of Production Economics, 149, 145-153.
-          Benjaafar, S., Li, Y., & Daskin, M. (2013). Carbon footprint and the management of supply chains: Insights from simple models. Automation Science and Engineering, IEEE Transactions on, 10(1), 99-116.
-          Bonney, M., & Jaber, M. Y. (2011). Environmentally responsible inventory models: Non-classical models for a non-classical era. International Journal of Production Economics, 133(1), 43-53.
-          Bouchery, Y., Ghaffari, A., Jemai, Z., & Dallery, Y. (2012). Including sustainability criteria into inventory models. European Journal of Operational Research, 222(2), 229-240.
-          DETR, U. (1999). Sustainable Distribution: A Strategy.
-          Digiesi, S., Mascolo, G., Mossa, G., & Mummolo, G. (2015). New Models for Sustainable Logistics: Internalization of External Costs in Inventory Management: Springer.
-          Digiesi, S., Mossa, G., & Mummolo, G. (2012). A loss factor based approach for sustainable logistics. Production Planning & Control, 23(2-3), 160-170.
-          Digiesi, S., Mossa, G., & Mummolo, G. (2013a). Supply lead time uncertainty in a sustainable order quantity inventory model. Management and Production Engineering Review, 4(4), 15-27.
-          Digiesi, S., Mossa, G., & Mummolo, G. (2013b). A sustainable order quantity model under uncertain product demand. Paper presented at the Manufacturing Modelling, Management, and Control.
-          Digiesi, S., Mossa, G., & Mummolo, G. (2013c). A sustainable order quantity model under uncertain product demand.
-          Digiesi, S., Mossa, G., & Rubino, S. (2015). A sustainable EOQ model for repairable spare parts under uncertain demand. IMA Journal of Management Mathematics, 26(2), 185-203.
-          Harris, F. W. (1913). How many parts to make at once.
-          Hollier, R., & Vrat, P. (1978). A proposal for classification of inventory systems. Omega, 6(3), 277-279.
-          Hua, G., Cheng, T., & Wang, S. (2011). Managing carbon footprints in inventory management. International Journal of Production Economics, 132(2), 178-185.
-          Jonkers, C. (1981). The loss factor of transport. Förden und Heben, 31(2), 98-101.
-          Naddor, E. (1966). Inventory systems: Wiley New York.
-          Rubino, S., Mossa, G., & Digiesi, S. (2012). Sustainable Order Quantity of Repairable Spare Parts. Paper presented at the Advanced Maintenance Engineering.
-          Tao, Z., Guiffrida, A., & Troutt, M. (2010). A green cost based economic production/order quantity model. Paper presented at the Proceedings of the 1st Annual Kent State International Symposium on Green Supply Chains, Canton, Ohio, US.
-          Teuteberg, F., & Wittstruck, D. (2010). A systematic review of sustainable supply chain management. Multikonferenz Wirtschaftsinformatik 2010, 203.
-          Venkat, K. (2007). Analyzing and optimizing the environmental performance of supply chains. Proceedings of the ACCEE Summer Study on Energy Efficiency in Industry, White Plains, New York, US.
-          Vrat, P. (2014). Basic Concepts in Inventory Management Materials Management (pp. 21-36): Springer.
-          Wahab, M., Mamun, S., & Ongkunaruk, P. (2011). EOQ models for a coordinated two-level international supply chain considering imperfect items and environmental impact. International Journal of Production Economics, 134(1), 151-158.
-          Zailani, S., Jeyaraman, K., Vengadasan, G., & Premkumar, R. (2012). Sustainable supply chain management (SSCM) in Malaysia: A survey. International Journal of Production Economics, 140(1), 330-340.