بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر اتخاذ استراتژی‌های مدیریت تعارض در بین فرماندهان و مدیران ناجا (مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی استان هرمزگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی و مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و عضو هیات علمی پژوهشگاه انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

چکیده

پژوهش حاضر در پی بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر اتخاذ استراتژی‌های مدیریت تعارض در بین فرماندهان و مدیران ناجا است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی، همبستگی است‌. به‌منظور گردآوری داده‌ها از ابزار پرسشنامة استاندارد هوش سازمانی آنگ و همکاران (2004) و پرسشنامة استاندارد مدیریت تعارض رابینز (1994) استفاده شده است. جامعة آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان بوده که نمونه آماری براساس فرمول کوکران؛ 214 نفر است. به‌منظور تحلیل استنباطی داده‌های حاصله از نرم افزار spss و از ابزارهای اندازه‌گیری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج آزمون نشان می‌دهد که هوش فرهنگی تأثیر مستقیم بر مدیریت تعارض و مؤلفه‌های آن دارد. همچنین براساس آزمون فریدمن، کنترل (رقابت) در اولویت اول، راه‌حل مداری (همکاری و مصالحه) در اولویت دوم و عدم رویارویی و عدم رقابت (اجتناب) در رتبة سوم و پایانی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Cultural Intelligence on the Adoption of Conflict Management Strategies between Iran Police Commanders and Managers (Case Study: Hormozgan Province Police Command)

نویسندگان [English]

  • seyed mahdi ahmadi baladehi 1
  • ali dastour 2
1 Master of Public Administration in Human Resources
2 PhD candidate in criminal law and criminology, a faculty member of Iran Police Institute for Social Studies
چکیده [English]

The present study seeks to investigate the impact of cultural intelligence on the adoption of conflict management strategies among commanders and managers. This research is applied in terms of purpose and descriptive and correlational in terms of research method. To collect the data, Ang et al. (2004) standard questionnaire of organizational intelligence and Robbins conflict management standard questionnaire (1994) were used. The statistical population of this study consisted of all employees of Hormozgan Police Command Headquarters. The sample was 214 according to Cochran formula. Inferential data were analyzed by SPSS software and Pearson correlation coefficient and regression and Friedman test were used. The results show that cultural intelligence has a direct impact on conflict management and its components. Also, according to Friedman test, control (competition) is in the first priority, orbital solution (cooperation and compromise) in the second priority and non-confrontation and non-competition (avoidance) is in the third and last rank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural intelligence
  • Conflict Management
  • Iran Police Commanders
  • Hormozgan
-         احمدی، سید علی اکبر (1392). نقش هوش فرهنگی مدیران در توان حل تعارض کارکنان. شناخت اجتماعی، 2(3)، 101-116.
-         پارساییان، علی و اعرابی، سیدمحمد. (1374). مبانی رفتار سازمانی. تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی .
-         پورآقا، بهروز. (1397) در تحقیق خود به رابطه هوش هیجانی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران بیمارستان‌های منتخب شهر کرج. راهبردهای مدیریت در نظام سلامت،3(2)، ۱۲۵-۱۳۴.
-         رابینز، استیفن. (1381). تئوری سازمان (ترجمه دکتر سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد)(چاپ پنجم). تهران: انتشارات صفار.
-         زردتشتیان، شیرین. (1394). رابطه بین ابعاد هوش فرهنگی با توانایی حل تعارض کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 2(5)، 71-78.
-         سپهوند، رضا. (1392). هوش فرهنگی در تعامل با استراتژی مدیریت تعارض. علوم مدیریت ایران، 8(29)، 73-103.
-         سلطانی، ایرج. (۱۳7۷). تعارض فردی در سازمان. مجله تدبیر، شماره ۸۳.
-         سلگی، غلامرضا. (1394). بررسی رابطه هوش فرهنگی و اتخاذ استراتژی‌های مدیریت تعارض در بین مدیران سازمان‌های فرهنگی کشور: مورد مطالعه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
-         شرمرهورن، اچ. آ. (1380). مدیریت رفتـار سـازمان (ترجمـة ایـران نژادپـاریزی و سبحان اللهی). تهران: مؤسسه تحقیقات و آموزش وزارت نیرو.
-         صانعی، مهدی. (1386). چالش‌های فراروی مدیریت منابع انسانی. مجله تدبیر، شماره 184.
-         طوطیان اصفهانی، صدیقه؛ طیاران، شهرزاد و زندی، مریم. (1396). عوامل مؤثر بر هوش سازمانی بر اساس مدل آلبرخت. توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 12(45)، 137- 155.
-         علوی، سید بابک و پیرزاده، آفرین. (1389). رابطه‏ی بین هوش هیجانی مدیران و سبک مدیریت تعارض کارکنان در شرکت‏های کوچک و متوسط. علوم مدیریت ایران، شماره 20.
-         فخیمی، فریبا. (1381). فشار عصبی وتعارض در سازمان و راه‌های مقابله با آن. تهران: هوای تازه.
-         کاظم پور،  مهرداد. (1384). مدیریت تعارض. ماهنامه راهکار مدیریت.
-         محمودی، محمدتقی. (1394). بررسی رابطه بین هوش فرهنگی واستراتژی‌های حل تعارض مدیران درآموزش وپرورش شهرستان کیار. تهران: دومین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی.
-         نائیجی محمدجواد و عباسعلی‌زاده منصوره. (1385). هوش فرهنگی؛ سازگاری با ناهمگون‌ها. ماهنامه تدبیر، سال هجدهم، شماره 181.
-          Cultural. I. (2006).The key to leveraging the power of Diversity, ‌http://www.mba4success.com/research.
-          Earley, P., Christopher, A., & Mosakowski, E. (2004) Cultural Intelligence, Harvard ‌business Review, 139-146‌.
-          Hotepo, O.M., Asokere, A.S.S. & Abdul-Azeez, I.A. (2010). Empirical Study of the Effect of Conflict on,OrganizationalPerformance in Nigeria. Business and Economics Journal,http://astonjournals.com/bej.
-          Plum, E. (2007). Cultural ligenceIntel and Concept for Bridging from efitingBenfrom for efitingBen Cultural Differences, Available at www:.culturalintelligence. org.
-          Ramirez,A.R. (2010). Impact of Cultural Intelligence Level on Conflict Resolution Ability:A Conceptual Model and Research Proposal. EmergingLeadership Journeys, 3(1), 42-56.
-          Triandis, C. (2006). Cultural Intelligence in Organizations, Group & Organization Management, 32(1), 20-26.