رابطة کیفیت زندگی کاری و سکوت سازمانی با نقش میانجی فلات‌زدگی شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش اموخته کارشناس ارشد، گروه علوم ترببتی،واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین رابطة بین کیفیت زندگی کاری و سکوت سازمانی با آزمون نقش میانجی فلات‌زدگی شغلی بود. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعة آماری شامل 217 نفر از کارکنان شهرداری شیروان بود و با توجه به جدول کرجسی و مورگان 136 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت سنجش متغیّرهای پژوهش از پرسشنامه‌های کیفیت زندگی کاری والتون (1973)، فلات‌زدگی شغلی باردویک (1986) و سکوت سازمانی ون‌داین (2003) استفاده شد. تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از نرم‌افزار Spss22 و PLS صورت گرفت. برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی همکرا و واگرا و سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای کیفیت زندگی کاری، فلات‌زدگی شغلی و سکوت سازمانی به ترتیب برابر با 0.82،79/0 و 0.86 بود. نتایج نشان داد بین کیفیت زندگی کاری و سکوت سازمانی ارتباط مستقیم و معکوس وجود دارد و فلات‌زدگی شغلی نقش میانجی را در این رابطه معناداری ایفا نمی‌کند؛ بین کیفیت زندگی کاری و فلات‌زدگی شغلی ارتباط معکوس و معناداری (0.40-) وجود دارد و ارتباط بین فلات‌زدگی شغلی و سکوت سازمانی برابر با 22/0 بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Quality of Work Life and Organizational Silence with the Mediating Role of Career Plateauing

نویسندگان [English]

  • puran naderi 1
  • behran esmaieli shad 2
1 Master of Science in Education
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Islamic Azad University of Bojnourd
چکیده [English]

The purpose of the present study was to explain the relationship between quality of work life and organizational silence with the mediating role of career plateauing. The research was descriptive-correlational. The statistical population consisted of 217 employees of Shirvan municipality and according to Krejcie and Morgan table 136 individuals were selected via simple random sampling. Walton (1973), Bardwick (1986), and Van den Dee (2003) organizational silence questionnaires were used to measure the variables of work quality. Data analysis was performed using Spss22 and PLS softwares. To assess the validity of the questionnaire, the convergent and divergent validity and reliability of the Cronbach's alpha were used. The results showed that there is a direct and inverse relationship between quality of work life and organizational silence and that career plateauing does not play a significant role in this relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Work Life
  • Organizational Silence
  • Obedient Silence
  • Defensive Silence
  • Career plateauing
-         - ایمانی، جواد. (1393). بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با سکوت سازمانی از دیدگاه کارکنان شاغل در اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان. گرگان: سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین.
-         - بزرگ نیا حسینی، سیده فاطمه و عنایتی، ترانه. (1393). رابطه سکوت با عملکرد کارکنان دانشگاه، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 9(4)، 73-82.
-         - بهبودی، امید؛ غیور باغبانی، سیدمرتضی و کریم پور، احمد. (1395). رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی: نقش میانجی‌گری توانمندسازی کارکنان دفاتر پلیس +10 خراسان جنوبی، توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی. 11(42)، 57-82.
-         - بهزادی حموله، سعید. (1393). بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاری بر بی تفاوتی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان). پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه پیام نور استان البرز.
-         - پیران‌نژاد، علی؛ داوری، الهه و افخمی، مهدی. (1396). سکوت سازمانی، چالش معاصر مدیریت منابع انسانی؛ شناسایی عوامل و پیامدهای آن. مطالعات رفتار سازمانی. 6(1)، 147-176.
-         - توکلی، احمد؛ لگزیان، محمد؛ داوودنیا، علی و علیزاده زورام، علی. (1392). بررسی رابطه بین مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری از دیدگاه والتون و رضایت شغلی (مورد مطالعه: شرکت گاز استان خراسان رضوی). پژوهش‌نامه مدیریت تحول، 5(9)، 89-103.
-         - رجبی فرجاد، حاجیه و شجاعیان، مهدی. (1393). بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی. توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 9(33): 38-21
-         - سلامی، مهدی. (1395). بررسی ارتباط میان سلامت اجتماعی و سکوت سازمانی در بین کارکنان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر. تهران: دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری.
-         - شاهزاده احمدی، روح‌الله (1391). سکوت سازمانی. نشریه بینش، 1(1)، 1-13.
-         - صالح اردستانی، عباس و سیدنقوی، میرعلی. (1395). تبیین رابطه فلات‌زدگی شغلی با بی‌‌تفاوتی سازمانی و تمایل خروج از خدمت کارکنان. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 9(31)، 145-160.
-         - صلواتی، عادل؛ یاراحمدی، یحیی و سیدهاشمی، سیده نادیا. (1393). ارتباطات اثربخش و سکوت سازمانی در شبکه بانکی کشور (مورد مطالعه: شهرستان سنندج). مدیریت دولتی، 6(3)، 523-542.
-         - طبرسا، غلامعلی؛ رضائیان، علی؛ هادیزاده، اکرم و جمالی، آرزو. (1395). طراحی و تبیین الگوی مدیریت فلات‌زدگی شغلی در سازمان‌های ایرانی (مورد مطالعه: وزارت صنعت، معدن و تجارت). فصلنامه مدیریت سازمانهای دولتی، 3(9)، 90-104.
-         عباسی، همایون؛ صیادی، فاطمه؛ عیدی، حسین و صیادی، مهید. (1394). پیش بینی عملکرد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه براساس سکوت سازمانی. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 2 (7)، 18-11
-         - فیاضی، مرجان و ضیایی، ثریا. (1393). تأثیر فلات‌زدگی شغلی بر فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت کتابداران. مدیریت تحول، 6(11)، 73-91.
-         - کمال‌زاده، حسام‌الدین و لیاقت، فهیمه. (1396). رابطه هویت سازمانی با سکوت سازمانی. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 26(84)، 97-124.
-         - لقمانی، محسن؛ رمضانی نژاد، رحیم و شرفی اسکندری، اعظم. (1396). رابطه بین ویژگی‌های شغل و نگرش به سکوت سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان همدان: نقش میانجی تحلیل رفتگی شغلی. پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 6(2)، 35-46.
-         - محمدی حسینی، سید احمد؛ امین بیدختی، علی اکبر و کهیاری حقیقت، امین. (1395). بررسی نقش واسطه‌ای سکوت و بی‌تفاوتی کارکنان در تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد شغلی. توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 11(40)، 130-109
-         - مصباحی جهرمی، نگارالسادات و اخوان خرازیا، مریم. (1392). بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری بر کاهش سکوت سازمانی کارکنان (مطالعه موردی کارکنان شرکت هواپیمایی ایران ایر تور). رودهن: اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری).
-         - ملوندی، حسین. (1395). ارزیابی روابط انسانی در محیط کار و بررسی رابطه آن با کیفیت زندگی کاری و سکوت سازمانی پرسنل ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.
-         - مهیمنی، مژگان. (1392). بررسی اثر سکوت و آوای سازمانی بر عملکرد کارکنان بانک اقتصاد نوین. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
-         - نصراصفهانی، علی و آقاباباپور دهکردی، طاهره. (1391). بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری بر کاهش سکوت سازمانی کارکنان (مورد مطالعه کارکنان دانشگاه اصفهان). گچساران: اولین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمان‌ها.
-         - نصیری ولیک‌بنی، فخرالسادات؛ اردلان، محمدرضا و بهشتی‌راد، رقیه. (1394). بررسی تأثیر صخره شیشه‌ای بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی سکوت سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان زن دانشگاه بوعلی سینای همدان). زن در توسعه و سیاست، 13(3)، 377-398.
-         - نوروزی، علی؛ زارع، علیرضا و شیرالی، رضوان. (1395). عوامل مؤثر بر ایجاد فلات شغلی در اعضای هیئت علمی تربیت بدنی دانشگاه‌های دولتی ایران. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 22(3)، 19-35.
-         - نوه ابراهیم، عبدالرحیم و یوسفی، فرزانه. (1395). عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی، مانع ایجاد کارآفرینی سازمانی. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 2(26)، 133-156.
-         - ویسی‌پور، الهام؛ باتمانی، فردین و احمدی، کیومرث. (1394). کیفیت زندگی کاری و سکوت سازمانی حسابرسان (حسابرسان دیوان محاسبات منطقه غرب کشور). سنندج: دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی.
-          Cakici, A. (2007). Silence at Organizations: Theoretical Backgrounds of Silence and Its Dynamics. Journal of Cukurova University Institute of Social Sciences, 16(1):145-162.
-          Geetha, R., & Mani, R. S. (2016). Quality of Work Life: A Literature Review. International Journal of Applied Engineering Research, 11(16), 8928-8931.
-          Harmanci Seren, A. K., Topcu, İ., Eskin Bacaksiz, F., Unaldi Baydin, N., Tokgoz Ekici, E., & Yildirim, A. (2018). Organizational silence among nurses and physicians in public hospitals. Journal of clinical nursing, 27(7-8), 1440-1451.
-          Jiang, Z., Hu, X., & Wang, Z. (2018). Career adaptability and plateaus: The moderating effects of tenure and job self-efficacy. Journal of Vocational Behavior, 104, 59-71.
-          Kaur, A. (2016). Quality of work life. International Journal of Engineering Science, 6(7), 8305-8311.
-          Morrison, E.W., & Milliken F.J. (2000). Organizational silence: A barrier to change and development in a pluralistic world. Academy Manage Rev; 25(4): 706-25.
-          Pinder, C. C., Harlos, K. P. (2001). "Employee Silence: Quiescence and Acquiescence as Responses to Perceived Injustice. Research in Personnel and Human Resources Management, 20(4): 331-369.
-          Saygan, F.N. (2011). Relationship between affective commitment and organizational silence: A conceptual discussion. International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, 3(2), 219-227.
-          Sehitoğlu, y., Zehir, C. (2010). The analysis of employee performance in the context of employee silence and organizational citizenship behavior in Turkish public institutions. TODAĐE’s Review of Public Administration, 4(7), 95-120.
-          Tavakoli, F., Seyedin, M., Parsaee, F., Yaghoubi, N. M. (2016). The survey of the relationship between quality of work life and organizational silence (Case Study: employees of central office of Fars province education organization), International journal of humanities and cultural studies, 3(1): 1375-1392
-          Zehir, C., & Erdogan, E. (2011). The Association between Organizational Silence and Ethica Leadership through Employee Performance, Procedia social and behavioral sciences, 24, 1389–1404.
-          Walton, R. E. (1973). Quality of work life: what is it?. Sloan Management Review Journal, 6(2), 11-21.
-          Wang, Y. D., & Hsieh, H. H. (2013). Organizational ethical climate, perceived organizational support, and employee silence: A cross-level investigation. Human Relations, 66(6), 783-802.