مدل تخصیص بهینة بودجة نگهداشت آماد‌وپشتیبانی ناجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم پایه و مهندسی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 مربی گروه لجستیک دانشگاه علوم انتظامی امین

3 کارشناس ارشد آمادوپشتیبانی

چکیده

علمی- پژوهشی

تخصیص بهینة اعتبارات آمادی، کوشش‌هایی است که صرف استفادة بهینه از بودجة نگهداشت و اعتبارات آمادی می‌شود و به‌منظور استفاده حداکثری از منابعی است که معمولاً در حد کفایت وجود ندارند و در اصطلاح اقتصادی کمیاب‌اند. هدف از این پژوهش، تأکید بر اهمیت تخصیص بهینه بودجه به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم و تأثیر‌گذار در انجام مأموریت‌های سازمان است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی-پیمایشی است. جامعة آماری شامل معاونین آماد استان‌ها، مدیران و کارشناسان ستاد معاونت آماد و پشتیبانی ناجا است که تعداد 85 نفر و به صورت تمام شمار در نظر گرفته شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق‌ساخته و ضریب آلفای کرونباخ برابر با 0.904 است. نتایج تحلیل با استفاده از نرم افزار PLS حاکی از آن است که ابعاد مدل تخصیص بهینه بودجه نگهداشت در آماد و پشتیبانی ناجا به ترتیب اولویت عبارت است از: چرخة واگذاری با بار عاملی 0.92 زمان با بار عاملی 0.82 و آمار با بار عاملی 0.62. همچنین مؤلفه «تخصیص» در بُعد چرخه واگذاری، مؤلفه «تصویب» در بُعد زمان و مؤلفه «اعتبار محقق شده» در بُعد آمار، از اولویت بالاتری نسبت به سایر مؤلفه‌ها برخوردارند..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Maintenance Support Budget Allocation Model of Iran Police

نویسندگان [English]

  • saeed ramezan zadeh 1
  • mahmud shoghi 2
  • hassan salehi 3
1 Assistant Professor, Department of Basic Sciences and Engineering, Amin Police University
2 Instructor of logistics group at Amin Police University
3 Master of LOGISTIC Management
چکیده [English]

Optimal allocation of logistic resources is an effort to make the best use of retention funds and logistic funds to make the most of resources that are usually inadequate and scarce in economic terms. The purpose of this study is to emphasize the importance of optimal budget allocation as one of the important and effective tools in carrying out the mission of the organization. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in nature. The statistical population includes the provincial deputies, managers, and experts of the Iran Police Deputy Chief of Staff, who are 85 in number. Data gathering tool was a researcher-made questionnaire and Cronbach's alpha coefficient was 0.904. The results of the analysis using PLS software indicate that the dimensions of the optimal allocation model for maintenance and support budget in the order of priority are as follows: assignment cycle with 0.92, time with 0.82, and statistics with 0.62 factor load. Also, the component "allocation" in the dimension of the transfer cycle, the component of "approval" in the dimension of time and the component "validated" in the dimension of statistics have higher priority than the other components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Budget
  • credit
  • Allocation
  • maintenance budget
  • preparation and support
-         امیری، مجتبی؛ مقیمی، سید محمد و قربانی، فاطمه. (1389). چالش‌ها، موانع و ساز و کارهای نظام‌های بودجه‌ریزی در آموزش عالی: مطالعه موردی: دانشگاه تهران. فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 17(59)، 32-46.
-         آذر، عادل و خدیور، آمنه. (1393). بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد (پارادایم‌های مدل‌سازی). تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
-         بابایی، حسین. (1388). بودجه ریزی دولتی درایران (ازنظریه تا سیاست)(چاپ دوم). تهران: چاپ و نشر بازرگانی.
-         خالقی، موسی. (1396). بررسی چالشهای واگذاری اعتبارات آماد ناجا. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشکده علوم و فنون منابع سازمانی دانشگاه علوم انتظامی امین.
-         مردوخی، بایزید. (1396). کارکرد بهینه پارتو در بودجه. صفحه اقتصاد خبرگزاری تحلیلی ایران خبر آنلاین.
-         محمدی‌کنگرانی، حنانه؛ شامخی، تقی و اشتریان، کیومرث. (1389). بررسی تأثیرات قدرت رسمی و غیر رسمی سازمان‌ها در تخصیص بودجه. مجله جنگل ایران، شماره 4.
-         نادری، ابوالقاسم؛ خرازی، کمال؛ انتظاری، یعقوب و محجوب عشرت آبادی، حسن. (1392). سازِ‌کارهای تأمین و تخصیص منابع در آموزش عالی، فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 3(10)، 45-63.
-          Bassettoa, M., Cagettid, M., DeNardia, M. (2015). Credit crunches and credit allocation in a model of entrepreneurship, Review of Economic Dynamics, 26, 53-76
-          Fozzard, A. (2001). The Basic Budgeting Problem Approaches to Resource Allocation in the Public Sector and their Implications,5, 80-97.
-          Xiao, H., Gao, S., & HayLee, L. (2017). Simulation budget allocation for simultaneously selecting the best and worst subsets, Automatica, 84, 117-127.
-          Zhang, C., Jing, J., Slobodan, S. (2018). Restoration resource allocation model for enhancing resilience of interdependent infrastructure systems. Safety Science, 102, 169-177.