تأثیر اجرای نظام جانشین پروری بر بهره وری نیروی انسانی )مورد مطالعه: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان(

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر اجرای نظام جانشین‌پروری بر بهره‌وری نیروی انسانی در بخش دولتی است. این پژوهش از نوع پژوهش‌های توصیفی- همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. هم‌چنین این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است. جامعة آماری پژوهش شامل کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان بوده و تعداد 200 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده، پرسشنامه محقق‌ساخته اجرای نظام جانشین‌پروری و پرسشنامه استاندارد بهره‌وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت (1980) است که روایی و پایایی این پرسشنامه‌ها مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش ضمن تأیید الگوی پیشنهادی، نشان داد که اجرای نظام جانشین‌پروری بر بهره‌وری نیروی انسانی تأثیر مثبت می‌گذارد. یافته دیگر پژوهش نشان داد که از بین جنبه‌های اجرای نظام جانشین‌پروری، ارزیابی منابع موجود بیشترین تأثیر مثبت را بر بهره‌وری نیروی انسانی داشته است و آموزش‌های مدیریتی و یافتن و به کارگیری افراد مستعد به ترتیب در رده‌های بَعدی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Surrogate Training System on Human Resource Productivity (Case Study: Kerman Province Industry, Mine and Trade Organization)

نویسنده [English]

  • amin nik pour
Assistant Professor, Department of Public Administration, Islamic Azad University, Kerman Branch
چکیده [English]

The purpose of the present study is to investigate the effect of surrogate training system on human resource productivity in the public sector. This research is a descriptive-correlational research that has been done by survey method. This research is applied in terms of purpose. The statistical population of the study consisted of employees of Kerman Province Industry, Mine and Trade Organization and 200 people were selected through simple random sampling method. Data were collected using a researcher-made questionnaire on surrogate training system performance and Hershey and Goldsmith's standard productivity questionnaire (1980). Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data. The findings of the study, while confirming the proposed model, showed that the implementation of surrogate training system had a positive effect on human resource productivity. Another finding showed that among the aspects of the implementation of the surrogate training system, evaluation of available resources had the most positive effect on the productivity of manpower and managerial training and finding and employing talented individuals were in the dimensional order, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surrogate training
  • Talented people
  • Evaluation of available resources
  • Management training
  • Productivity
-         ابراهیمی، مرتضی؛ الیکی، فهیمه و عباسی، محرم. (1396). بررسی تأثیر مدیریت استعدادیابی بر جانشین‌پروری سازمانی (مورد مطالعه: مدیران دانشگاه محقق اردبیلی). فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 12(43)، 95-128.
-         بهشتی‌فر، ملیکه. (1389). تبیین الزامات اجرائی نظام جانشین‌پروری در بدنه دولت جمهوری اسلامی ایران. رساله دکترای تخصصی مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان.
-         چناری، وحید و نامور، احسان. (1397). بررسی تأثیر رفاه در انگیزش و افزایش بهره‌وری (مورد مطالعه: کارشناسان نیروی انتظامی استان فارس). فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 13(48)، 1-18.
-         صیادی، سعید؛ چمنی‌فرد، راحله و نیک‌پور، امین. (1394). نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان در رابطه بین سرمایه‌های فکری و بهره‌وری نیروی انسانی (مورد مطالعه: بانک تجارت منطقه شمال غرب شهر تهران).فصلنامه مدیریت بهره‌وری، 9(34)، 27-44.
-         عباسی، طیبه؛ مقیمی، بهاره و دستی‌گردی، زهرا. (1394). تبیین رابطه بین تقدیرگرایی و بهره‌وری نیروی انسانی. فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 5(17)، 117-134.
-         فعال، آرمین؛ علی‌دوست قهفرخی، ابراهیم و جلالی‌فراهانی، مجید. (1395). رابطه اعتماد سازمانی و مؤلفه‌های آن با بهره‌وری نیروی انسانی در ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل. فصلنامه پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 5(19)، 35-43.
-         قابضی، روح‌الله و موسوی‌شیری، سیدمحمود. (1395). تأثیر سرمایه فکری بر بهره‌وری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه نوآوری و ارزش‌آفرینی، 5(9)، 31-46.
-          Ali, Z., Mehmood, B., Ejaz, S., & Ashraf, S. F. (2014). Impact of succession planning on employee’s performance: Evidence from commercial banks of Pakistan. European Journal of Social Sciences, 44(2), 213-220.
-          Avanesh, N. M. (2011). A study on succession planning and its impact on organizational performance in the IT sector. Journal of Arts, Science and Commerce, 2(1), 1-12.
-          Cho, S., Woods, R. H., Jang, S., & Erdem, M. (2006). Measuring the impact of human resource management practices on hospitality firms’ performances. International Journal of Hospitality Management, 25(2), 262-277.
-          Datta, D. K., & Rajagopalan N. (1998). Industry structure and CEO characteristics: An empirical study of succession events. Strategic Management Journal, 19(9), 833-852.
-          Dearden, L., Reed, H., & Reenen, J. V. (2006). The impact of training on productivity and wages: Evidence from British panel data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 68(4), 397-421.
-          Devender, V. (2013). Human resource planning practices in SCCL. VSRD International Journal of Business and Management Research, 3(9), 373-382.
-          Ekundayo, J. A. (2015). Impact of training and development on workers’ productivity: A study of selected oil service companies in port Harcour. International Journal of Scientific Research in Education, 8(1), 37-47.
-          Gbenga, S., Aderibigbe, M. O., Shuara, O. P., & Oyewole, M. (2005). Impact of performance appraisal on employee’s productivity in business organization. Thesis of Master, Federal University of Technology Akure, Akure, Nigeria.
-          Gulzar, S. S., & Durrani, A. (2014). Impact of succession planning on employee engagement in telecommunication sector in Rawalpindi, Pakistan. European Journal of Business and Management, 6(37), 274-282.
-          Heap, J. (1992). Productivity Management: A Fresh Approach. Boston: Thomson Learning.
-          Hersey, H., & Goldsmith, M. (1980). A situational approach to performance planning. Training and Development Journal, 34(11), 38-44.
-          Huang, T. C. (2001). Succession management systems and human resource outcomes. International Journal of Manpower, 22(8), 736-747.
-          Katzell, R. A., Yankelovich, D., Fein, M., Ornati, O. A., & Nash, A. (1975). Improving productivity and job satisfaction. Organizational Dynamics, 4(1), 69-80.
-          Kesner, I. F., & Sebora T. C. (1994). Executive succession: Past, present, and future. Journal of Management, 20(2), 327-372.
-          Kowalewski, S. J., Moretti, L., & McGee, D. (2011). Succession planning: Evidence from best companies in New York. International Journal of Management and Marketing Research, 4(2), 99-108.
-          Malaolu, V. A., & Ogbuabor, J. E. (2013). Training and manpower development, employee productivity and organizational performance in Nigeria: An Empirical Investigation. International Journal of Advances in Management and Economics, 2(5), 163-177.
-          Messah, O. B., & Kamenchu, S. M. (2011). The effect of performance appraisal systems on employees in Kenya tea development agency: A survey of selected tea factories in Meru County - Kenya. Research Journal of Finance and Accounting, 2(3), 16-34.
-          Munguti, B. K., & Kanyanjua, D. (2017). Performance appraisals practices and employee productivity in Kenya: A case study of Savannah Cement Ltd. International Academic Journal of Human Resource and Business Administration, 2(4), 82-96.
-          Nekesa, D. S. (2013). Succession planning and organization performance in Nzoia sugar company, Kenya. Thesis of Master, School of Human Resource Development, Moi University, Eldoret, Kenya.
-          Njigua, L. N. (2014). Succession planning of executive directors and its effect on organizational performance: A case of natural resource management organizations. Thesis of Master, School of Business, United States International University, Nairobi, Kenya.
-          Noe, R., Hollenbeck, J., Gerhart, B., & Wright, P. (2016). Human Resource Management: Gaining A Competitive Advantage. Boston: McGraw-Hill, 10th Edition.
-          Omusebe, J. M. S., Gabriel, K., & Douglas, M. (2013). Effects of performance appraisal on employee productivity a case study of Mumias Sugar Company limited. International Journal of Innovative Research and Development, 2(9), 51-57.
-          Rangriz, H., Bakhtiary, Z., & Khaksar, M. (2013). Examination the relationship between implementation of enterprise resource planning (ERP) and the productivity of human resources in Zobahan Esfahan Company. International Journal of Economy, Management and Social Sciences, 2(10), 911-918.
-          Rothwell, W. J. (2002). Putting success into your succession Planning. Journal of Business Strategy, 23(3), 32-37.
-          Rothwell, W. J. (2015). Effective Succession Planning: Ensuring Leadership Continuity and Building Talent from Within. New York: AMACOM Books, 5th Edition.
-          Salajegheh, S., Nikpour, A., Khosropour, M., & Nobarieidishe, S. (2014). The study of related factors with the implementation Amount of succession planning system. International Journal of Economy, Management and Social Sciences, 3(1), 76-81.
-          Singh, R., & Mohanty, M. (2012). Impact of training practices on employee productivity: A comparative study. Interscience Management Review, 2(2), 87-92.
-          Soltani, H., & Moghadam, N. (2016) Explanation the impacts of succession planning on organizational effectiveness in Refah Bank branches of Kohgiluyeh and Boyer Ahmad province. International Academic Journal of Business Management, 3(6), 22-30.
-          Tangen, S. (2005). Professional practice demystifying productivity and performance. International Journal of Productivity and Performance Management, 54(1), 34-46.
-          Westlan, J. C. (2010). Lower bounds on sample size in structural equation modeling.  Electronic Commerce Research and Applications, 9(6), 476-487.
-          Wilkerson, B. (2007). Effective Succession Planning in the Public Sector. Virginia: Watson Wyatt Worldwide.
-          Yousefizadeh, Z., & Ghoddusifar, S. H. (2016). Assessing the role of architectural space in enhancing human force productivity. International Journal of Organizational Leadership, 5(3), 199-207.
-          Zayum, S. S., Aule, O., & Hangeior, A. A. (2017). Performance appraisal and employee productivity in plateau state internal revenue service, Nigeria. Journal of Public Administration and Governance, 7(4), 24-37.