بررسی نقش سیستم مدیریت دانش در نوآوری باز و ظرفیت مدیریت دانش در اینترنت اشیاء (مطالعة موردی: شرکت‌های تولید‌کنندة لوازم خانگی با نشان داخلی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبائی (ره) و مربی گروه لجستیک دانشگاه علوم انتظامی امین

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی و مالی پردیس فارابی دانشگاه تهران

4 کارشناس ارشد کدیریت صنعتی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نقش سیستم مدیریت دانش در نوآوری باز و ظرفیت مدیریت دانش در اینترنت اشیاء در شرکت‌های تولید‌کنندة لوازم خانگی با نشان داخلی است. جامعة آماری شامل کارشناسان تولیدی شرکت‌های ارج، اسنوا و الکترواستیل هستند. برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای استفاده شده و 315 نفر به‌عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. روش این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات پیمایشی از نوع همبستگی است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد بوده است. توصیف و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده با روش آماری توصیفی و استنباطی (معادلات ساختاری) انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که نوآوری تکنولوژیکی و عوامل سازمانی بر مدیریت دانش تأثیرگذار هستند. مدیریت دانش نیز بر نوآوری باز، ظرفیت نوآوری و ظرفیت مدیریت دانش تأثیرگذار است و همچنین ظرفیت مدیریت دانش تحت تأثیر نوآوری باز و ظرفیت نوآوری بوده و نوآوری باز بر ظرفیت نوآوری تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Knowledge Management System in Open Innovation and Knowledge Management Capacity in IOT (Case Study: Domestic Appliance Manufacturing Companies)

نویسندگان [English]

  • Milad Aghaie 1
  • Mahdi Nasrollahi 2
  • mohammad reza fathi 3
  • sepideh salehi 4
1 Instructor of Logistics Department of Amin Police University and PhD candidate of Production and Operations Management at Allameh Tabataba'i University
2 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Imam Khomeini International University
3 Assistant Professor, Department of Industrial and Financial Management, Farabi Campus, University of Tehran
4 Master of Industrial Management
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of the knowledge management system in open innovation and knowledge management capacity in IOT in home appliance manufacturers. The statistical population includes the production experts of Arj, SNOWA and Electrostyle companies. Stratified sampling method was used for sampling and 315 individuals were considered as a sample. The method of this research is applied in terms of purpose and in terms of data collection method is a correlational survey. The data collection tool was a standard questionnaire. Descriptive and inferential statistics (structural equations) were used to describe and analyze the collected data. The results showed that technological innovation and organizational factors influence knowledge management. Knowledge management also affects open innovation, innovation capacity and knowledge management capacity, and knowledge management capacity is influenced by open innovation and innovation capacity, and open innovation affects innovation capacity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technological innovation
  • Organizational Factors
  • knowledge management
  • Open Innovation
  • Innovation capacity
-         جمشیدی، لاله. (1391). جایگاه مدیریت دانش در توسعه نوآوری در مؤسسات کوچک و متوسط دانش‌بنیان. تهران: انتشارات ترمه.
-         خجسته پور، علیرضا؛ آل داوود، سید حمید و صائمی صدیق، وحی. (1390). فرآیند مدیریت دانش برای نوآوری دائمی. ماهنامه کار و جامعه، 139.
-         دهقانی، حسن. (1393). نقش مدیریت دانش در نوآوری سازمان‌ها. فصلنامه رشد فناوری، 10(39)، 32-46.
-         سعیدا اردکانی، سعید؛ طالعی فر، رضا و حاتمی نسب، سیدحسن. (1388). ارزیابی نقش واسطه‌ای ظرفیت مدیریت دانش بین شیوه‌های استراتژیک منابع انسانی و عملکرد نوآوری (مطالعه موردی: شرکت‌های شهرک صنعتی یزد).  تهران: دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران.
-         صفدری، مصطفی؛ منطقی، منوچهر؛ توکلی، غلامرضا. (1393). نوآوری باز؛ نگاهی جامع بر مفاهیم، رویکردها، روندها و عوامل کلیدی موفقیت. فصلنامه رشد و فناوری، 10(40)، 10-17.
-         صنوبر، ناصر؛ سلمانی، بهزاد و تجویدی، مینا. (1390). تأثیر محرک‌های نوآوری بر ظرفیت نوآوری شرکت‌های دانش‌بنیان. سیاست علم و فناوری، 4(2)، 56-70.
-         فرازمند، عاطفه و احمدی، سروش. (1394). اینترنت اشیا IOT و کاربردهای آن. اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران، قم: مرکز مطالعات و پژوهشات اسلامی سروش حکمت مرتضوی.
-         محب، جواد. (1395). نقش مشتری در مدیریت دانش و فرایند و نوآوری: تأثیرات در ظرفیت نوآوری و نتایج بازاریابی. تهران: همایش پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران.
-         منطقی، منوچهر و حسن آبادی، پریسا. (1395). الزامات گذر از نوآوری بسته به نوآوری باز. فصلنامه رشد فناوری، 12(46)، 60-78.
-         Carayannis, E. and Campell, D. (2005), Knowledge Creation, Diffusion, and Use in Innovation Networks and Knowledge Clusters, Praeger, Westport, CT.
-         Centobelli, P., Cerchione, R., & Esposito, E. (2018). Aligning enterprise knowledge and knowledge management systems to improve efficiency and effectiveness performance: A three-dimensional Fuzzy-based decision support system. Expert Systems with Applications, 91, 107-126.
-         Chapman, R., and Magnusson, M. (2006), Continuous innovation, performance and knowledge management: an introduction. Knowledge and Process Management, 13(3), 129-141.
-         Ding, Z., Jiang, S., Ng, F., & Zhu, M. (2017). A new TRIZ-based patent knowledge management system for construction technology innovation. Journal of Engineering Design and Technology, 15(4), 456-470.
-         Felin, T., Zenger, T.R. (2013). Closed or open innovation? Problem solving and the governance choice. Research Policy.
-         Santoro, G., Vrontis, D., Thrassou, A., & Dezi, L. (2017). The Internet of Things: Building a knowledge management system for open innovation and knowledge management capacity. Technological Forecasting and Social Change.
-         Wang, Y. M., & Wang, Y. C. (2016). Determinants of firms' knowledge management system implementation: An empirical study. Computers in Human behavior, 64, 829-842.