ارتباط بین تعهد سازمانی و قصد ترک خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه پیام نور واحد کرمانشاه

چکیده

تعهد سازمانی به عنوان  مفهومی مدیریتی به این دلیل که می‌تواند به مزیت رقابتی و موفقیت مالی منجر شود، بسیار مهم است. بنابراین، سازمان‌هایی که می‌خواهند در دنیای پیچیده و پویای امروز فعالیت و ادامه حیات دهند باید به منظور کسب بهره‌وری بیشتر، درصدد کاهش ترک خدمت و قصد ترک خدمت کارکنان خود باشند و در این راستا باید به توانمندسازی کارکنان و افزایش تعهد سازمانی آنها بپردازند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه تعهد سازمانی با قصد ترک خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمانشاه است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه‌ی آماری شامل تمام کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمانشاه در سال 1396 می‌شود. حجم نمونه بر اساس جدول  کرجسی و مورگان 172 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای تعیین شد و با استفاده از پرسشنامه تعهد سازمانی بالفور و وکسلر (1996) و پرسشنامه قصد ترک خدمت حسینی برزنجی (1392) ارزیابی شد. داده‌ها نیز با استفاده از همبستگی پیرسون، رگرسیون چند گانه تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده با استفاده از شاخص آماری رگرسیون چندگانه نشان داد بین تعهد سازمانی با قصد ترک خدمت کارکنان رابطه وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Commitment and Intention to Leave of the Staff of Kermanshah University of Medical Sciences

نویسنده [English]

  • rouh allah Rezaee
Master of Public Psychology, Payam-e Noor University, Kermanshah Branch
چکیده [English]

Organizational commitment as a management concept is important because it can lead to competitive advantage and financial success. Therefore, organizations that want to operate and survive in today's complex and dynamic world must seek to reduce productivity and intend to quit, in order to gain more productivity and to empower employees and increase their organizational commitment. The main purpose of this study was to investigate the relationship between organizational commitment and intention to leave of the staff of Kermanshah University of Medical Sciences. This study is applied and the method is descriptive-correlational. The statistical population includes all staff of Kermanshah University of Medical Sciences in 1396. The sample size was determined based on Krejcie and Morgan table of 172 people using stratified random sampling method and was evaluated using Balfour & Wechsler Organizational Commitment Questionnaire and Hosseini Barzani Job Intention Questionnaire (2013). Data were also analyzed using Pearson correlation, multiple regression. The results using multiple regression analysis showed that there is no relationship between organizational commitment and intention to quit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • organizational commitment
  • Intention to Quit
  • University of Medical Sciences
-         اله دادی، محمد. ( 1392). تعیین رابطه بین سبکهای مدیریتی با وظایف مدیران دانشگاه علوم پزشکی کرمان . فصلنامه مدیریت سلامت،  (29)، 37- 44 .
-         احمدی ، سید علی اکبر؛ مبارکی، حسین و عسگری نژاد، منیره.  (1391). بررسی عوامل موثر در قصد ترک خدمت کارکنان. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 17،101-110.
-         بصیری، مریم. ( 1392). پژوهشی پیرامون رضایت شغلی مدیران مراکز خدمات کشاورزی استان آذربایجان شرقی. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده مدیریت و علوم اداری دانشگاه تهران.
-         الحسینی، مسعود. (1390). بررسی عوامل فرهنگی بر اثر بخشی مدیران ارشد استان کردستان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده مدیریت و علوم اداری دانشگاه تهران .
-         حضرتی، مریم. (1387). عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان اجرایی استان همدان، فصلنامه تحقیقات علوم رفتاری، 9، 47-54.
-         -دعایی، حبیب الله و برجعلی لو، شهلا. (1389). بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی و قصد ترک خدمت. فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی، 3، 63-77.
-         دعایی، حبیب اله؛ مرتضوی،سعید و کوشا زاده، سید علی. (1390). در پژوهش خود با عنوان اثر توانمندسازی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان. فصلنامه ی پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، 2(3)، 38-52.
-         شهبازی،محمد؛ علی اکبری، آرش؛ اسعدی، علی و جواهری، کامل. (1390). تاثیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر ترک خدمت کارکنان. دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، 5(19)، 23-40.
-         صالح پور، بهرام ( 1392). فشارهای عصبی و روانی مدیران. فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، 16، 38- 52 .
-         عبدالهی، سعید. (1384). بررسی تعهد سازمانی، فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. فصلنامه آموزش در علوم پزشکی، 3(2)، 101-132.
-         مجیدی، مریم. (1380). بررسی رابطه جو سازمانی با رضایت شغلی در معلمان تربیت بدنی دوره متوسطه شهر اهواز. فصلنامه  المپیک، 29، 7- 18 .
-          ودادی؛ احمد؛ رضائی زاده، محمود؛ میرهاشمی، علی و نجفی، حسینعلی. (1391). بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر ترک خدمت کارکنان. فصلنامه آیتده پژوهی مدیریت، 2(2)، 41-54.
-         نیاز آذری، مریم. ( 1391). تعهد سازمانی. نشریه تخصصی فولاد، 63، 36 – 41 .
-          Ann.k. (2008). Psychological and Environmental Empowerment: Antecedents and Consequences. Leadership & 0rganization Development Journal, 29(5), 444-460.
-          Mayer, A, L., herskovich. E. (2011). Japanese management progress: Mobility into middle management. Journal of Applied Psychology, 73, 217–227.
-          Mayer, A., shorman, E. (2008). Sparkling fountains or stagnant ponds: an integrative model of creativity and innovation implementation in work groups. Applied Psychology: An International Review. 51, 355–424.
-          Mudi, T. (2011). Personal and role-related factors in the development of organizational commitment. Administrative Science Quarterly, 17(4), 555-573.
-          Orally. S., & Charman, C.D. (2011). An Assessment of the Multidimensionality of Organizational Commitment in Malaysia. Malaysian Management Review, 39(2), 11-23.
-          Spreitzer, G. (1995). Psychological Empowerment in The Workplace: Dimensions, Measurement and Validation,38(5),1442-1465.
-          Spreitzer,G . (1996). Social Structural Characteristics of Psychological Empowerment. Academy of Management Journal, 39(2), 483-504.
-          Spreitzer, G. (2007). Taking Stock: A Review of More Than Twenty Years of Research On Empowerment at Work, The Sage Hand Book of Oyganizational Behavior.
-          Tett & Meyer. (2011). Productive behaviors of global business teams. International Journal of Intercultural Relations. 20, 227–259.
-          Vakarikat, G. (2008). Social Structural Characteristics of Psychological Empowerment. Academy of Management Journal, 39(2), 483-504.
-