تاثیر حمایت سازمانی بر عملکرد نوآورانه با نقش میانجی سرمایه اجتماعی کارکنان معاونت آماد و پشتیبانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه آمادوپشتیبانی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه پیام نور تهران غرب

3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی تاثیر حمایت سازمانی بر عملکرد نوآورانه با نقش میانجی سرمایه اجتماعی کارکنان معاونت آماد و پشتیبانی فرماندهی انتظامی استان مازندران انجام گرفته است. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی و از نظرهدف کاربردی است. جامعه آماری را کارکنان معاونت آماد و پشتیبانی فرماندهی انتظامی استان مازندران تشکیل دادند که 90 نفر براساس جدول نمونه‌گیری استاندارد مورگان(1970) به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. برای گردآوری اطلاعات از روش‌های اسنادی و میدانی استفاده شده است. ابزارهای پژوهش حاضر پرسشنامه استاندارد حمایت سازمانی آلپاکن و دیگران (2010)، پرسشنامه استاندارد عملکرد نوآورانه آلپاکن و دیگران (2010) و سابرامانیام و یاندت (2005)  بوده است. آلفای کرانباخ برای پرسشنامه حمایت سازمانی 82/0، عملکرد نوآورانه 79/0 و برای پرسشنامه سرمایه اجتماعی  81/0 بوده است. به منظور بررسی فرضیه‌های پژوهش نیز از آزمون رگرسیون استفاده شد. در نهایت، نتایج نشان داد حمایت سازمانی، اثری مثبت و معنادار بر عملکرد نوآورانه در سازمان معاونت آماد و پشتیبانی فرماندهی انتظامی استان مازندران خواهد داشت. همچنین آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد از بین مولفه‌های حمایت سازمانی، ابعاد حمایت مدیر، نظام پاداش مبتنی بر عملکرد و خطر پذیری متعادل سازمان، اثر مثبت و معنادار بر عملکرد نوآورانه سازمان معاونت آماد و پشتیبانی فرماندهی انتظامی استان مازندران دارند. در انتها نتیجه آزمون رگرسیون تعدیل شده نشان داد که حمایت سازمانی در حضور متغیر سرمایه اجتماعی یک اثر معنادار بر عملکرد نوآورانه سازمان معاونت آماد و پشتیبانی فرماندهی انتظامی استان مازندران نخواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Organizational Support on Innovative Performance with the Mediating Role of Social Capital Employees in Mazandaran Police

نویسندگان [English]

  • mohammad Ehsani far 1
  • ali gorji karsami 2
  • Mehri Siah Cheshm Harzandi 3
1 Instructor of Amin Police University Logistics Department
2 Master of Sociology, Payame Noor University, Tehran West
3 PhD candidate of Cultural Sociology, Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the effect of organizational support on innovative performance with the mediating role of social capital of the staff of Deputy of Logistics and Support of Police Command of Mazandaran Province. The research method is descriptive-correlational and is applied in terms of purpose. The statistical population consisted of the Mazandaran Police Deputy of Logistics and Support Staff. 90 individuals were selected as sample based on Morgan's standard sampling table (1970). In this study, simple random sampling method was used. Documentation and field methods were used to collect the data. The tools of the present study were the Alpken et al. (2010) standard questionnaire of organizational support, the Alpken et al. (2010) innovative performance standard questionnaire and Sabramaniam & Yandett (2005). Cronbach's alpha was 0.82 for organizational support questionnaire, 0.79 for innovative performance and 0.81 for the social capital questionnaire. Regression test was used to test the research hypotheses. Finally, the results showed that organizational support will have a positive and significant effect on the innovative performance of the Mazandaran Police Deputy of Logistics and Support Staff. Also, multiple regression analysis showed that among the components of organizational support, dimensions of manager support, performance-based reward system and balanced risk-taking, have a positive and significant effect on the innovative performance of the Mazandaran Police Deputy of Logistics and Support Staff. Finally, the result of adjusted regression test showed that organizational support in the presence of social capital variable will not have a significant effect on the innovative performance of the Mazandaran Police Deputy of Logistics and Support Staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • innovative performance
  • organizational support
  • social capital
  • Mazandaran Police Deputy of Logistics and Support Staff
-         پیریایی، صالحه و ارشدی، نسرین. (1391). اثر امنیت شغلی و عدالت سازمانی بر قصد ترک شغل: نقش واسطه ای اعتماد به مدیریت ارشد. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 4(11)، 78-94.
-         جلیلیان، حمیدرضا؛ مرادی، مرتضی و کاکایی ماوایی، حسین. (1389). رهبری تحول گرا و خلاقیت کارکنان. دوماهنامه ی توسعه انسانی پلیس، 7(32)، 59- 72.
-         حسین‌زاده، مهدی، امین بیدختی، علی اکبر، بلوچی، حسین؛ نعمت الهی، مجید و علیجانی، رسول. (1395). پیش‌بینی اهمال‌کاری کارکنان فرماندهی انتظامی شرق تهران بر مبنای سرمایة اجتماعی با نقش واسطه‌ای فرسودگی شغلی. فصلنامه توسعه سازمانی پلیس، 13، 119-137.
-         شاکری‌نیا، ایرج و نبوی، سید صادق. (1389). رابطه رضایت شغلی و حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی در کارکنان پلیس راه و پلیس راهور استان گیلان. فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، 5 (4)، 608-628.
-         صادقی مال امیری، منصور (1386). خلاقیت رویکرد سیستمی: فرد، گروه، سازمان(چاپ اول). تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه امام حسین.
-         صمدآقایی، جلیل. (1382) . سازمانهای کارآفرین. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
-         قربانی، ابراهیم و صمدپور، رسول. (1395). بررسی ارتباط بین سبک رهبری مدیران با عملکرد کارکنان فرماندهی انتظامی استان آ. غربی. فصلنامه توسعه سازمانی پلیس، 13(57)، 107-129.
-         گرجی کرسامی، علی؛ فعلی، جواد و سیاه چشم، مهری. (1396). بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر امنیت اجتماعی (مورد مطالعه شهروندان محلات حاشیه نشی شهر ساری). پژوهش نامه نظم و امنیت، 11(43).
-         ا... قلی پور، رحمت؛ مدهوشی، مهرداد و جعفریان، وحید. (1387). تحلیل رابطه و تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی در گروه صنعتی سدید). فصلنامه فرهنگ مدیریت، 6(17)، 111-129.
-         متقی، پیمان و حسن زاده، حسین. (1389). چگونگی ایجاد فرهنگ خلاقانه در سازمان از طریق رهبری. تهران: اولین همایش ملی مدیریت.
-         الوانی، سیدمهدی و شیروانی، علی رضا. (1385). سرمایه اجتماعی.  تهران: انتشارات مانی.
-          Alpkan, L., Cagri, B., Gurhan, G., Gunduz, U., and Kemal, K (2010). Organizational support for intrapreneurship and its interaction with human capital to enhance innovative performance. Management Decision, 48(5), 732-755.
-          Antoncic, B., and Zorn, O. (2004). The mediating role of corporate entrepreneurship in the organizational support-performance relationship: an empirical examination. Managing Global Transitions, 2(1), 5-14.
-          Baran, B, E., Linda R. S & Lindsay, R. M. (2012). Advancing Organizational Support Theory into the Twenty-First Century World of Work. Journal of Business and Psychology, 27(2), 123-147.
-          Baregheh, A., Rowley, J., Sambrook, S. (2009). Towards a multidisciplinary definition of innovation. Management Decision, 47(8), 1323-1339.
-          Chiang, C.F. & Hsieh, T.S. (2012). The impacts of perceived organizational support and psychological empowerment on job performance: The mediating effects of organizational citizenship behavior. International Journal of Hospitality Management, 31, 180-190.
-          Çömleka, O., Hakan, K., Vural, Ç., Mehtap, Ö. (2012). The effects of organizational learning capacity on firm innovative performance. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 41, 367 – 374.
-          Eder, P., & Eisenberger, R. (2008). Perceived organizational support: Reducing the negative influence of coworker withdrawal behavior. Journal of Management, 34, 55-68.
-          Gabbay. S. M., and Leenders, R.T. (2003). Creating trust through narrative strategy. Rationality & Society, 15, 553-83.
-          Gunday, G., Ulusoy, G., Kılıc, K., & Alpkan, L. (2011). Effects of innovation types on firm performance, International Journal of Production Economics, 133, 662-676.
-          Gupta, V., MacMillan, I.C., and Surie, G. (2004). Entrepreneurial leadership: developing and measuring a cross-cultural construct. Journal of Business Venturing, 19(2), 241-60.
-          Hornsby, J.S., Kuratko, D.F., and Zahra, S.A. (2002). Middle managers’ perception of the internal environment for corporate entrepreneurship: assessing a measurement scale. Journal of Business Venturing, 17, 253-273.
-          Hornsby, J.S., Kuratko, D.F., Shepherd, D.A., and Bott, J.P. (2009). Managers’ corporate entrepreneurial actions: examining perception and position. Journal of Business Venturing, 24, 236-247.
-          Jeong, I., Pae, J. H., and Zhou, D. (2006). Antecedents and consequences of the strategic orientations in new product development: the case of Chinese manufacturers.  Industrial Marketing Management, 35, 348-358.
-          Joo, B.K. (2007). The Impact of Contextual and Personal Characteristics on Employee Creativity in Korean Firms. University of MINNESOTA.
-          Kuratko, D.F., Ireland, R.D., Covin, J.G., and Hornsby, J. S. (2005). A model of middle-level managers’ entrepreneurial behavior. Entrepreneurship: Theory and Practice, 29(6), 699-716.
-          Oldham, G. R., and Cummings, A. (1996). Employee creativity: personal and contextual factors. Academy of Management Journal, 39, 607-634.
-          Prajogo, D., Laosirihongthong, T., Sohal, A., Boonitt, S. (2007). Manufacturing strategies and innovation performance in newly industrialized countries. Industrial Management and Data Systems, 107(1), 52-68.
-          Rhoades, L., & Eisenberger, R. (2002). Perceived organizational support: A review of the literature. Journal of Applied Psychology, 87, 698–714.
-          Shalley, C. E., Gilson, L., Blum, T. (2000). Matching creativity requirements and the work environment: Effects on satisfaction and intentions to leave. Academy of Management Journal, 43, 215-223.
-          Shanock, S., & Eisenberger, R. (2006). When Supervisors feel supported: Relationships with subordinates’ perceived supervisor support, perceived organizational support and performance. Journal of Applied Psychology, 9s1, 689-695.
-          Subramaniam, M., & Youndt, M. A. (2005). The influence of intellectual capital on the types of innovative capabilities. Academy of Management Journal, 48, 450-463.
-          Thornberry, N. E. (2003). Corporate entrepreneurship: teaching managers to be entrepreneurs. Journal of Management Development, 22(4), 329-344.