اثربخشی آموزش مهارت‌های تنظیم هیجان بر پایش هیجانی دانش‌آموختگان متقاضی شغل پلیس (مورد مطالعه:دانشگاه علوم انتظامی امین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادبار گروه روانشناسی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 استادیار پژوهشی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

چکیده

این پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های تنظیم هیجان بر پایش هیجانی دانش‌آموختگان متقاضی شغل پلیسی در دانشگاه علوم انتظامی امین انجام شد.  این پژوهش به علت واقع شدن تمام افراد جامعه پژوهش (دانش‌آموختگان متقاضی شغل پلیس در سال تحصیلی 95-96) در معرض اجرای متغیر مستقل و عدم مقدور بودن انتخاب گروه گواه، از نوع شبه‌‌آزمایشی با طرح پس‌آزمون با یک گروه است. حجم نمونه در این پژوهش 19 نفر است. تمام افراد به صورت گروهی 8 جلسه مورد آموزش چگونگی تنظیم هیجان قرار گرفتند و سپس پرسشنامه پایش هیجانی به تمام آنان داده شد. داده‌ها پس از استخراج با آزمون T تک نمونه‌ای و آزمون نسبت، تجزیه‌و‌تحلیل شد. تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها نشان داد اندازه‌هایT و میانگین تغییرات ایجاد شده در مؤلفه‌های مرور ذهنی، بازداری هیجانی، پایش خشم پس از آموزش تنظیم هیجان با اطمینان 95 درصد معنا داراست. هم چنین آزمون نسبت و میانگین تغییر ایجاد شده در پایش خوش خیم با اطمینان 95 درصد معنادار است. آموزش مهارت‌های تنظیم هیجان بر متغیرهای مرور ذهنی بازداری هیجانی، پایش خشم و پایش خوش‌خیم مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Emotion Regulation Skills Training on Emotional Monitoring of Police (Case Study: Amin Police University)

نویسندگان [English]

  • Javad Einipour 1
  • leila Zoghi 2
  • Ayat Fathi 3
1 Assistant Professor of Psychology, Amin University of Medical Sciences
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Amin Police University
3 Assistant Professor, Research Institute of Law and Social Studies, I.R. Police
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of emotion regulation skills training on emotional monitoring of police cadets in Amin Police University. This research is a quasi-experimental study with a post-test design with the statistical population covering police cadets in the academic year 2016-2017. The sample size in this study included 19 people. All subjects were trained in emotion regulation group in 8 sessions and then emotional monitoring questionnaire was given to all of them. Data were analyzed using the one-sample T-test and ratio test. Data analysis showed that T-values and mean changes in the components of mental review, emotional inhibition, anger monitoring after emotion regulation training were 95% reliable. Also, the ratio test and the mean change in benign monitoring were significant with 95% confidence. Emotional adjustment skills training was shown to affect the variables of emotional restraint, anger monitoring and benign monitoring.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotion monitoring
  • emotion regulation
-         بابایی، زهرا؛ حسنی، جعفر و محمدخانی، شهرام. (1391). تأثیر آموزش مهارت نظم جویی هیجان مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک در وسوسه ی افراد مبتلا به سوء مصرف مواد: مطالعه ی تک آزمودنی. مجله روانشناسی بالینی، 4(3)، 33-41.
-         بادان فیروز، علی؛ مکوند حسینی، شاهرخ و محمدی فر، محمدعلی. (1396). رابطه تنظیم هیجانی با نشانگان افسردگی و اضطراب در دانشجویان: نقش واسطه ای ذهن آگاهی. مجله روا‌‌نشناسی و روانپزشکی شناخت. 4(2)، 12-23.
-         سامانی، سیامک و صادقی، لادن. (1389).  کفایت شاخص‌های روانسنجی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان. فصلنامه روش‌ها و مد‌ل‌های روان‌شناختی، 1(11)، 1-7.
-         ستارپور، فریبا؛ احمدی، عزت‌اله و بافنده، حسن. (1393). اثربخشی آموزش تنظیم هیجان برکاهش نشانه‌های افسردگی دانشجویان. مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، 1(1)، 31-38
-          سیف، علی اکبر. (1390). اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی. تهران: انتشارات دوران.
-         مک کی، میتو؛ وود، جفری و برنتلی، جفری. (1391). تکنیک‌های رفتار درمانی دیالکتیکی (حسن حمید پور، حمید جمعه پور و زهرا اندوز). تهران: انتشارات ارجمند.
-         صالحی، اعظم؛ باغبان، ایران؛ بهرامی، فاطمه و احمدی، سید احمد. (1391). تأثیر دو روش آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل فرآیند گراس و رفتار درمانی دیالکتیکی بر علائم مشکلات هیجانی. مجله پژوهشات علوم پزشکی زاهدان، 14(2)، 49- 55.
-         طاهری‌فر، زهرا؛ فردوسی، سیما؛ موتابی، فرشته؛ مظاهری، محمدعلی و فتی، لادن. (1394). نقش واسطه ای نارسایی راهبردهای تنظیم هیجان در رابطه بین شدت هیجان منفی و انگیزش ایمنی با نشانه‌های اضطراب فراگیر. روانشناسی معاصر، 10(2)، 51- 66.
-         قاسمی‌نواب، امیر؛ امیری، سهراب و آزادمرزآبادی، اسفندیار. (1396). مقایسه راهبردهای تنظیم هیجان، تجارب عاطفی و دوسوگرایی ابراز هیجان در سربازان با تلاش‌های خودکشی و عادی. مجله طب نظامی، 19(3)، 282-290.
-         کرمی، جهانگیز؛ حیدری شرف، پریسا و شفیعی.  بهناز (1394). رابطه راهبردهای تنظیم هیجان و هوش هیجانی با هراس اجتماعی در دانش آموزان آسیب دیده بینایی و آسیبدیده شنوایی. تعلیم و تربیت استثنائی. 11(1)، 5- 14.
-          Aldao, A., & Nolen-Hoksema, S. (2010). Specificity of cognitive emotion regulation strategies: A transdiagnostic examination. Behavior Research and Therapy, 48, 974-983. https://doi.org/10.1016/j.brat.2010.06.002
-          Azizi, A., Borjali, A., & Golzari, M. (2013). The Effectiveness of Emotion Regulation Training and Cognitive Therapy on the Emotional and Additional Problems of Substance Abusers, Iranian Journal of Psychiatry, 5 (2), 60-65.
-          Brackett, M. A., & Salovey, P. (2006). Measuring emotional intelligence as a mental ability with the Mayer–Salovey – Caruso Emotional Intelligence Test. In G. Geher (Ed.), Measurement of emotional intelligence (pp. 179-194). Hauppauge, NY: Nova Science Publishers.
-          Berking, M., Wupperman, P., Alexander, R.P., Tanja, D., & Alexandra, H.Z. (2008). Emotionregulation skills as a treatment target in psychotherapy. Behaviour Research and Therapy; 46, 1230-1237.
-          Berking, M., Orth, U., Wupperman, P., Meier, F., & Casper, L.L. (2008). Prospective effects of emotion-regulation skills on emotional adjustment. Journal of Counseling Psychology, 55(4), 458-494.
-          Bernstein, A., Hadash, Y., Lichtash, Y., Tanay, G., Shepherd, K., and Fresco, D. M. (2015). Decentering and related constructs a critical review and metacognitive processes model. Perspect. Psychological Science, 10, 599–617.
-          Coifman, K. G., & Kane, M. J. (2019). Predicting Negative Affect Variability and Spontaneous Emotion Regulation: Can Working Memory Span Tasks Estimate Emotion Regulatory Capacity? Emotion. 1-19. http://dx.doi.org/10.1037/emo0000585
-          Davies M. I., & Clark, D. M. (1998). Thought suppression produces a rebound effect with analogue post-traumatic intrusions. Behavior Research and Therapy. 36 (6), 571-82.
-          Dembo, M. H., & Eaton, M. J. (2000). Self-Regulation of Academic Learning in Middle-Level Schools. The Elementary School Journal. 100 (5), 473-490.
-          Dimeff, L.A., & Koerner, K. (2007). Dialectical Behavior Therapy in Clinical Practice. New York: Guilford Press.
-          Garnefsky, N., & kraaij, V. (2003). Relationship between cognitive strategies of adolescents and depressive symptomatology across different types of life events. Journal youth adolescent. 10 (32), 401-408.
-          Garnefski, N., Kraaij, V. (2006). Relationships between cognitive emotion regulation strategies and depressive symptoms: A comparative study of five specific samples. Personality and Individual Differences. 40 (8), 1659-1669.
-          Gross, J. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. Review general psychology, 2 (3), 271-281.
-          Gross, J., & John, O. (2003). Individual differences in tow emotion regulation processes. Implication for affect relationships, and well-being. Journal personality society psychology. 85 (2), 348-362.
-          Gross, J, J. Thompson, R. A. (2007). Emotion regulation: Conceptual foundations. Handbook of emotion regulation. New York: Guilford Press. 3-24.
-          Herman-Stabl, M. A., Stemmler, M., & Petersen, A. C. (1995). Approach and avoidant coping: Implications for adolescent mental health. Journal of Youth and Adolescence, 24, 649–665.
-          Hesslinger, B., Tebartz, V. EL., Nyberg, E., Dykierek, P., Richter, H., & Berner, M. (2002). Psychotherapy of attention deficit hyperactivity disorder in adults-a pilot study using a structured skills training program. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience. 252 (4), 84-117.
-          Izard, C.E., Woodburn, E.M., Finlon, K.J., Krauthamer-Ewing, S., Grossman, S. R., & Seidenfeld, A. (2011). Emotion knowledge, emotion utilization and emotion regulation. Emotion Review, 3, 44–52.
-          Horstmann, G. (2003). What do facial expressions convey: Feeling states, behavioral intentions, or action requests?. Emotion, 3, 150–166.
-          Kraaij, V., Pruymboom, E., & Garnefski, N. (2002). Cognitive coping and depressive symptoms in the elderly: A longitudinal study. Aging and Mental Health, 6, 275–281.
-          Levitt, J. T., Brown, T. A., Orsillo, S. M., & Barlow, D. H. (2003). The effects of acceptance versus suppression of emotion on subjective and psychophysiological response to carbon dioxide challenge in patients with panic disorder. Behavior Therapy, 35, 747–766.
-          Mennin, D. S., & Farach, F. J. (2007). Emotion and evolving treatments for adult psychopathology. Clinical Psychology: Science and Practice, 14, 329-352.
-          Michael, J. (1993). Establishing operations. The Behavior Analyst. 1, 16, 206.
-          Mitchell, C. Dorian, L., & Edrick H. (2016). Police psychology and its growing impact on modern law enforcement.  IGI Global.
-          Moad, Ch. (2011). Critical Incidents: Responding to Police Officer Trauma. Criminal Justice Institute. School of Law Enforcement Supervision. Session XXXVIII, 1- 18. 
-          Narimani, M., Ariapooran, S., Abolghasemi, A., & Ahadi, B. (2012). Effectiveness of mindfulness -based stress reduction and emotion regulation training in the affect and mood of chemical weapons victims. Arak University of Medical Sciences Journal, 15(2), 107-18.
-          Ohman, A., & Soares, J. J. (1993). On the automatic nature of phobic fear: Conditioned electrodermal responses to masked fear-relevant stimuli. Journal of Abnormal Psychology, 102, 121–132.
-          Pawlow, L. A., & Jones, G. E. (2002). The impact of abbreviated progressive muscle relaxation on salivary control. Biological Psychology, 60, 1–16.
-          Philippot, P., Baeyens, C., Douilliez, C., & Francart, B. (2004). Cognitive regulation of emotion: Application to clinical disorders. The regulation of emotion (pp. 71–100). New York: Erlbaum.
-          Roger, D., & Najarian, B. (1989). The construction andvalidation of a new scale for measuring emotion control. Personality and Individual Differences, 10, 845- 853
-          Renna, M. E., Quintero, J. M., Fresco D. M., and Mennin, D. S. (2017). Emotion Regulation Therapy: A Mechanism-Targeted Treatment for Disorders of Distress. Frontiers in Psychology. 8, 98. doi: 10.3389/fpsyg.2017.00098
-          Roth, G., Vansteenkiste, M., & Ryan, R. (2019). Integrative emotion regulation: Process and development from a self-determination theory perspective. Development and Psychopathology, 1-12. https://doi:10.1017/S0954579419000403 
-          Seiffge-Krenke, I. (2000). Causal links between stressful events, coping style, and adolescent symptomatology. Journal of Adolescence, 23, 675–691.
-          Stacey, B. Gorka, Stephanie, M. Rutherford Helena, J. V. Mayes, Linda, C. (2014). Maternal and adolescent distress tolerance: The moderating role of gender daughters. Emotion, 14 (2), 416- 424.
-          Zimmerman, B. J. (1989). A social cognitive view of self-regulated academic learning. Journal of Educational Psychology, 81 (3), 329-339.
-          Zimmerman, B. J., Martinez-pons, M. (1990). “Student differences in self-regulated learning: Relating grades, sex, and giftedness to self-efficacy and strategy use.” Journal of Educational Psychology, 82(1), 51-59. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-0663.82.1.51
-