بررسی نقش سرمایه انسانی در دانش محوری سازمان (مورد مطالعه: پردیس علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

2 استاد گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران

3 استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش سرمایه انسانی در دانش­محوری سازمانی در پردیس علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران صورت گرفته است. روش پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده­ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل تمام اعضای هیئت‌ علمی پردیس علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران به تعداد 349 نفر است که با استفاده از فرمول نمونه­گیری کوکران از بین آنان به تعداد 183 نفر به روش نمونه­گیری طبقه‌ای استفاده شده است. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه استاندارد سرمایه انسانی نادری (1390) و پرسشنامه پژوهشگر ساخته سازمان دانش­محور استفاده شده است. برای تعیین روایی پرسشنامه­ها، از روایی محتوا و سازه استفاده شد. همچنین، پایایی پرسشنامه­ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای سرمایه انسانی مقدار931/0 و برای سازمان دانش‌محور مقدار 957/0 محاسبه شد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون‌های ماتریس همبستگی، رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد بین سرمایه انسانی و سازمان دانش­محور میزان همبستگی 33/0 وجود دارد. همچنین، مؤلفه توانمندی­های شناختی (اطلاعات، دانش، مهارت و تخصص) سرمایه انسانی به مقدار 258/0 قدرت تبیین  و پیش‌بینی سازمان دانش­محور را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Human Capital in Organizational Knowledge (Case Study: Tehran University Campus of Social and Behavioral Sciences)

نویسندگان [English]

  • shirin kazemi 1
  • Abolghasem Naderi 2
  • Mitra Ezati 3
1 Master of Educational Management
2 Professor, Department of Management and Educational Planning, University of Tehran
3 Assistant Professor, Department of Management and Educational Planning, University of Tehran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of human capital in organizational knowledge-orientation at Tehran University campus of social and behavioral sciences. The research method is applied in terms of purpose, and in terms of data collection, it is descriptive-correlational. The statistical population includes all faculty members of the University of Tehran Social and Behavioral Sciences Campus with 349 individuals. Using Cochran sampling formula, 183 students were selected by stratified random sampling. To collect data, Naderi standard human capital questionnaire (2011) and knowledge-based researcher-made questionnaire were used. Content and construct validity were used to determine the validity of the questionnaires. The reliability of the questionnaires was calculated using Cronbach's alpha coefficient to be 0.931 for human capital and 0.957 for knowledge-based organization. Correlation matrix tests, multivariate regression tests were used to test the research hypotheses. The results showed that the correlation between human capital and knowledge-based organization was 0.33. Also, the component of cognitive abilities (information, knowledge, skills and expertise) of human capital has the power of 0.258 to predict the knowledge-based organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human capital
  • knowledge-based organization
  • Faculty Members
-         بهرامیان، مهسا. (1394). ارائه مدل زنجیره تأمین دانش‌محور در صنعت دارویی: شرکت داروسازی کوبل. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.
-         تاری، مهدیه؛ مرادی، محمود و ابراهیم پور، مصطفی. (1394). بررسی عوامل مؤثر بر رشد و موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان. فصلنامه رشد فناوری، 12(45)، 14-25.
-         حسنوند، مرضیه. (1390). مقایسه وضعیت سرمایه انسانی اعضای هیئت‌علمی در دانشکده‌های علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران و ارائه راه‌کارهای مناسب جهت توسعه آن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه تهران.
-         حسین قلی زاده، رضوان و ادهم هاشمی، سیده سوده. (1392). شناسایی موانع پیاده‌سازی مدیریت دانش در دانشگاه: مطالعه موردی دانشگاه فردوسی مشهد. فصلنامه پژوهش‌نامه آموزش عالی، 6(21)، 41-59.
-         دادخواه، سپیده؛ عاصمی، عاصفه؛ عابدی، محمدرضا و مشهدی، فرشته. (1394). مدل نظری انگیزاننده‌های موثر بر تسریع روند پیاده سازی مدیریت دانش سازمانی (مطالعه موردی: شرکت پالایش نفت اصفهان). فصلنامه علمی- ترویجی توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 37(3)، 151-174.
-         دانش فرد، کرم اله. (1395). اولویت‌بندی نقش ساختارهای دانش‌محور پایه و پشتیبان در فرآیند نوآوری در شرکت‌های دانش‌بنیان. فصلنامه علمی پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 5(4)، 217-248.
-         فولادی، معصومه و علی پوریان، معصومه. (1394). سرمایه انسانی دانش‌بنیان. تهران: نشر اقتصاد فردا.
-         مالک پور، داریوش. (1393). بررسی رابطه سرمایه انسانی اعضای هیئت‌علمی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دانشکده­های فنی دانشگاه تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
-         مددی، یگانه؛ مانیان، امیر و اصغر زاده، عزت اله. (1389). بررسی نقش فناوری اطلاعات در اثربخشی سازمان‌های دانش‌محور (مطالعه موردی: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران). فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 41، 413-423.
-         منتظر، راحله؛ قربانی زاده، وجه الله؛ سید نقوی، میرعلی و حسین پور، داوود. (1395). وضعیت سرمایه انسانی در شرکت‌های دانش‌بنیان بر مبنای سبک‌های نوآوری. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 11(41)، 29-50.
-         موسوی، اسماعیل. (1390). ارائه چارچوب مدیریت دانش در سازمان‌های دانش‌محور (مطالعه موردی: ستاد فناوری نانو ایران). پایان‌نامه کارشناسی مدیریت، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.
-         نادری، ابوالقاسم. (1395). سنجش و ارزیابی سرمایه انسانی بر پایه الگوی یکپارچه. تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
-         نصیری، سارا. (1390). طرحی مدل مفهومی دانش­محور پرونده الکترونیکی سلامت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.
-         نوبخت، محمد باقر؛ مجید زاده، رضا و غلامی نتایج، سعید. (1391). ارزیابی سهم دانشگاه آزاد اسلامی در تولید ناخالص داخلی از دیدگاه انباشت سرمایه انسانی. فصلنامه راهبرد، 21(64)، 139-158.
-         نیک‌پور، امین و سلاجقه، سنجر. (1389). بررسی رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی از دیدگاه هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان. فصلنامه فراسوی مدیریت، 4 (14). 9-28.
 
-          Amar, A. D., & Hlupic, V. (2016). Leadership for Knowledge Organizations. European Journal of Innovation Management, 19(2), 239-260.
-          Baron, J.N., & Kreps, D. M. (1999). Consistent Human Resource Practices. California Management Review, 41(3), 29-53.
-          Boon, C., Eckardt, R., Lepak, D. P., & Boselie, P. (2018) Integrating strategic human capital and strategic human resource management. The International Journal of Human Resource Management, 29)1(, 34-67.
-          Bottazzi, L., Da Rin, M., & Hellmann, T. (2005). Human Capital in the Knowledge-based Firm: Evidence from Venture Capital. Tilburg University, Tilburg. 30(4), 32-40.
-          Chang, C. C., Chou, P. N., & Liang, C. (2018). Using ePortfolio-based learning approach to facilitate knowledge sharing and creation among college students. Australasian Journal of Educational Technology, 34(1), 32-52.
-          Danquah, M., & Amankwah-Amoah, J. (2017). Assessing the Relationships between Human Capital, Innovation and Technology Adoption: Evidence from Sub-Saharan Africa. Technological Forecasting and Social Change, 11(2), 15-31.
-          Dimovski, V. Penger, S. (2008). Creating The Knowledge Based Organization Through Learning Implementation Framework: Conceptual Model of Slovenian Enterprises. International Business & Economics Research Journal, 3(10), 65-85.
-          Iazzolino, G., Laise, D., & Gabriele, R. (2017). Knowledge-based Strategies and Sustainability: A Framework and a Case Study Application. Measuring Business Excellence, 21(2), 41-49
-          Lillies, P. (2001). Summary of a Case Study of a Knowledge-based Organization. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 2(1), 41-53.
-          Lin, X., & Tang, H. (2016). A Framework for Human Resource Configurations in Knowledge-intensive Organizations. International Journal of Business Administration, 7(1),1-21.
-          Martínez‐Torres, M. D. R. (2014). Identification of Intangible Assets in Knowledge‐based Organizations Using Concept Mapping Techniques. R&D Management, 44(1), 42-52.
-          Mehralian, G. H., Akhavan, P., Rasekh, H. R., & Rajabzade, GH. A. (2013). A Framework for Human Capital Indicators in Knowledge-based Industries: Evidence from Pharmaceutical Industry. Measuring Business Excellence, 17(4), 88-10.
-          Millar-Schijf, C. C., Lockett, M., & Mahon, J. F. (2016). Knowledge Intensive Organisations: On the Frontiers of Knowledge Management: Guest Editorial. Journal of Knowledge Management, 20(5), 845-857. ‏‏
-          Neagu, C. D. (2008). Knowledge Based Organization-An Identification Model. INTERNATIONAL FEDERATION FOR INFORMATION PROCESSING-PUBLICATIONS-IFIP, 1(262), 407-422.
-          Nicoleta, R., & Olga, P. (2013). Human capital- case study: Knowledge based organization VS. Top 100 organizations listed by market capitalization in the last three months at the BSE. Annals of 'Constantin Brancusi' university of Targu-Jiu, Economy Series, 4(1), 298-301.
-          Patrik, M. & Gary, C. M. (2011). Exploring Human Capital: Putting Human Back into Strategic Human Resource Management. Journal of Human Resource Management, 21(2), 93-104.
-          Phusavat, K., Comepa, N., Sitko-Lutek, A. & Ooi, K.B. (2011). Interrelationships between Intellectual Capital and Performance: Empirical Examination. Industrial Management & Data Systems, 111(6), 810-829.
-          Ramona, D. L. (2013). Sustainable Knowledge Based Organization from an International Perspective. The International Journal of Management Science and Information Technology, 16(7), 160-175.
-          Wang, C. L., & Ahmed, P. K. (2003). Structure and Structural Dimensions for Knowledge-based Organizations. Measuring Business Excellence, 7(1), 51-62.
-          Widodo, S., & Shahab, M. A. (2015). The Model of Human Capital and Knowledge Sharing Towards Sustainable Competitive Advantages. Problems and Perspectives in Management, 13(4), 15-32.