بررسی نقش تشخیص شغلی، تنوع کاری، پشتیبانی سازمانی و سازگاری شغلی بر توانایی راهبردی مدیران در اداره کل کمیته امداد امام خمینی استان فارس در سال 1397

نویسنده

استاد گروه مدیریت دانشگاه پیام نور

چکیده

امروزه یکی از مهم‌ترین و جدی‌ترین موضوعات قابل‌بحث که در حیات سازمان‌ها مطرح است، موضوع توانایی راهبردی مدیران است. با توجه به‌ ضرورت پاسخ‌گویی سریع به تحولات محیط متلاطم، وجود تشخیص شغلی، تنوع کاری و پشتیبانی سازمانی و در پی آن بهبود سازگاری شغلی به معنی تشویق توانایی راهبردی مدیران است. به همان اندازه که توانایی راهبردی مدیران کاهش یابد، توان سازمان برای فعالیت اثربخش نیز کاهش می‌یابد؛ بنابراین، هدف این پژوهش، تعیین مدل نقش تشخیص شغلی، تنوع کاری، پشتیبانی سازمانی و سازگاری شغلی بر توانایی راهبردی مدیران کمیته امداد امام خمینی استان فارس است. این پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی و ازلحاظ هدف کاربردی است. جامعه‌ى آماری، شامل تمام کارکنان اداره کل کمیته امداد امام خمینی استان فارس است. نمونه برآورد شده با استفاده از جدول مورگان، 140 نفر بود. برای انتخاب تعداد نمونه آماری از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای استفاده شد. به منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل مسیر) استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل آماری داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد اثر مستقیم و مثبت تنوع شغلی، حمایت شغلی، تشخیص حرفه‌ای و سازگاری شغلی بر توانایی راهبردی مدیران به ترتیب برابر با 75/0، 63/0 ،79/0 و 61/0 است. اثر غیرمستقیم و مثبت تشخیص حرفه‌ای، تنوع شغلی و حمایت شغلی بر توانایی راهبرد مدیران از طریق سازگاری شغلی به ترتیب برابر با38/0، 317/0 و311/0 است. تشخیص شغلی، تنوع کاری، پشتیبانی سازمانی و سازگاری شغلی بر توانایی راهبردی مدیران کمیته امداد امام خمینی استان فارس مؤثر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Job Diagnosis, Job Diversity, Organizational Support, and Job Adjustment on Strategic Ability of Managers in Imam Khomeini Relief Committee General Administration

نویسنده [English]

  • alireza moghli
Professor of Management Department of Payam Noor University
چکیده [English]

Nowadays, one of the most important and serious issues in the life of organizations is the issue of managers' strategic ability. Given the need to respond quickly to turbulent environments, job recognition, job diversity, and organizational support, and subsequently improving job adaptation, mean encouraging managers' strategic ability. As the strategic ability of managers is diminished, the ability of the organization to operate effectively is also diminished. Therefore, the purpose of this study was to determine the effect of job recognition, job diversity, organizational support and job adaptation on the strategic ability of Imam Khomeini Relief Committee managers in Fars province. The research is descriptive and is of survey type. The statistical population includes all the staff of the Imam Khomeini Relief Committee in Fars province. The sample estimated using the Morgan table was 140 people. Stratified sampling method was used to select the number of statistical samples. Descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation coefficient, path analysis) were used for data analysis. Statistical analysis was performed using SPSS software. The results show that direct and positive effect of job diversity, job support, professional recognition and job adaptation on managers' strategic ability are 0.75, 0.63, 0.79 and 0.61, respectively. The indirect and positive effects of professional recognition, job diversity and job support on managers' ability to adapt to job strategies were 0.38, 0.317, and 0.311, respectively. Job recognition, job diversity, organizational support and job adaptation were effective on the strategic ability of Imam Khomeini Relief Committee managers in Fars province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Diagnosis
  • organizational support
  • Job Diversity
  • Job Adaptation
  • Managers Strategic Ability
  • Imam Khomeini Relief Committee
  • Fars Province
-         اسلامی، علیرضا. (1385). قومیت و ابعاد آن در ایران، نشریه علوم سیاسی، شماره 34، 211-195.
-         برتون. رولان. (1380). قوم­شناسی سیاسی. ترجمه ناصر فکوهی(چاپ اول)، تهران: نشر نیف.
-         تقوی، میرحمید و علی‌احمدی، علیرضا. (1396). بررسی نقش شایستگی‌های مدیریتی در ترویج فرهنگ نوآوری و اعتماد نهادی. فصلنامه علمی ترویجی توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 45(3)، 1-24.
-         حسنی، رفیق و نعمتی، فرشاد. (1394). رابطه ساده و چندگانه بین برنامه‌های مدیریت منابع انسانی راهبردی و توانمندسازی کارکنان. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت راهبردی، 21(57)، 33-56.
-          میسون، تی دیوید. (1389). قومیت و سیاست. نشریه مطالعات راهبردی، 1 (2)، 147-125. 
-         وکیلیان، رامین.(1393). رابطه ابعاد ماهیت شغل بر میزان خلاقیت کارکنان شرکتهای بیمه استان گیلان. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
-          Allen, D. G., Maertz Jr, C. P., Griffeth, R. W., Campbell, N. S. (2007). The effects of perceived organizational support and perceived supervisor support on employee turnover. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 28(8), 1059-1075.
-          Burnett, R. G. (2003). A Grounded Theory Approach to Studying Dislocated Workers' Decisions and Perceptions Regarding Retraining and Reemployment Programs and Services (Doctoral dissertation, Virginia Tech).
-          Baker, A., & Velleman, R. (2009). Helping non-specialist professionals to detect and assist with co-existing mental health and drug and alcohol problems. Mental Health and Substance Use: Dual Diagnosis, 2(3), 173-181.
-          Brandl, J., & Pohler, D. (2010). The human resource department's role and conditions that affect its development: Explanations from Austrian CEOs. Human Resource Management, 49, 1025–1046.
-          Caldwell, R. (2001). Champions, adapters, consultants and synergists: The new change agents in HRM. Human Resource Management Journal, 11, 39–52.
-          Cascio, W. F. (2005). From business partner to driving business success: The next step in the evolution of HR management. Human Resource Management, 44(2), 159–163.
-          Dawis, R. V. (1996). Theory of work adjustment and person Environment Correspondence counseling. InD. Broun, L. Brooks, (Eds), Career choice and development, San Francisco: jossey– Bass-
-          Dawis, R. V. (1992). Individual differences tradition in counseling Psychology. Journal of counseling Psychology, 9, 7 – 19.
-          Furnham, A. (2013). The resilient manager: Navigating the challenges of working life. Springer.
-          Guest, D., & King, Z. (2004). Power, innovation and problem-solving: The personnel managers' three steps to heaven? Journal of Management Studies, 41, 401–423.
-          Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1976). Motivation through the design of work: Test of a theory. Organizational behavior and human performance, 16(2), 250-279.
-          Hill, C. W., Jones, G. R., & Schilling, M. A. (2014). Strategic management: theory: an integrated approach. Cengage Learning.
-          Hayes, A. F. (2013). An introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach. New York, America: Guilford Press.
-          Hekman, D. R., Steensma, H. K., Bigley, G. A., & Hereford, J. F. (2009). Effects of organizational and professional identification on the relationship between administrators'.
-          Mitchell, R., Obeidat, S., & Bray, M. (2013). The effect of strategic human resource management on organizational performance: the mediating role of high‐performance human resource practices. Human Resource Management, 52(6), 899-921. ‏
-          Roche,W. K. & Teague, P. (2012). Business partners and working the pumps: Human resource managers in the recession. Human Relations, 65(10), 1333–1358.
-          Savickas, M. L. (1997). Adaptability: An integrative construct for life-span, life-space theory. Career Development Quarterly, 45, 247–259.
-          Savickas,M. L. (2005). The theory and practice of career construction. In R. W. Lent, & S. D. Brown (Eds.), Career development and counseling: Putting theory and research to work (pp. 42–70). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
-          Savickas, M. L. (2013). Career construction theory and practice. In R. W. Lent, & S. D. Brown (Eds.), Career development and counseling: Putting theory and research to work (pp. 147–183) (2nd ed.). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
-          Savickas, M. L., & Porfeli, E. J. (2012). Career adapt-abilities scale: Construction, reliability, and measurement equivalence across 13 countries. Journal of Vocational Behavior, 80(3), 661–673.
-          Theodosiou, M., Kehagias, J., & Katsikea, E. (2012). Strategic orientations, marketing capabilities and firm performance: An empirical investigation in the context of frontline managers in service organizations. Industrial Marketing Management, 41(7), 1058-1070. ‏
-          Wright, C. (2008). Reinventing human resource management: Business partners, internal consultants and the limits to professionalization. Human Relations, 61(8),1063–1086.
-          Ulrich, D., Younger, J., Brockbank,W., & Ulrich, M. D. (2013). The state of the HR profession. Human Resource Management, 52(3), 457–471. http://dx.doi.org/10.1002.
Younger, J., Brockbank,W., & Ulrich, M. D. (2015). The state of the HR profession. Human Resource Management, 52(3), 457–471.