بررسی تاثیر ویژگی‌های شخصیتی بر طفره‌وری اجتماعی (مورد مطالعه:واحدهای عملیاتی انتظامی فوریت‌های پلیس 110)

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد

3 دانشجوی دکتری رفتار و منابع انسانی دانشگاه یزد

چکیده

در دنیای متحول امروز، وجود گروه‌ها جنبه اجتناب ‌­ناپذیر زندگی امروزی است و سازمان‌های مولد با وجود گروه‌های کاری اثربخش می‌توانند به حیات خود تداوم بخشند. این پژوهش با هدف بررسی ابعاد شخصیت بر طفره­روی اجتماعی انجام گرفته است. اهمیت این موضوع‌ها  در حوزه‌هایی مانند امنیت و نظامی دوچندان و به حدی است که به عنوان یک راهبرد اساسی برای تداوم نظام­ها شناخته می‌شود. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و توصیفی است. تحلیل داده­ها از طریق ضریب همبستگی اسپیرمن انجام گرفته است. ابزار پرسشنامه پژوهشگر ساخته بوده و از طیف پنج گزینه­ای لیکرت استفاده شده است. جامعه آماری واحد­های عملیاتی انتظامی فوریت­های پلیس 110 است که از میان آن­ها 60 سرپرست گروه­ و 211 نفر به عنوان نیروی عملیاتی برای تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. همچنین به منظور بررسی تاثیر سازه­ها از روش حداقل مربعات جزئی با بهره­گیری از نرم افزار SMART-PLS  استفاده شده است.بر اساس نتایج به دست آمده میان تمام ویژگی­های شخصیت با طفره­روی ارتباط معناداری وجود دارد و فقط بعد گشودگی شخصیت بر طفره‌روی اجتماعی تاثیر ندارد و این موضوع در حالی است که بر اساس آزمون همبستگی، وجود رابطه میان آن‌ها تایید شده بود. همچنین نتایج پژوهش‌ها نشان می­دهد آگاهی از شخصیت افراد می­تواند به مدیران سازمان کمک کند تا افراد واجد شرایط را در جایگاه­های صحیح قرار دهند تا در مجموع رضایت شغلی و عملکرد سازمانی بهبود یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of personality traits on social avoidance (Case Study: Police Emergency Operations Units)

نویسندگان [English]

  • mehdi sabokro 1
  • negar barahimi 2
  • reza ebrahim zadeh pezeshki 3
1 Assistant Professor of Business Management, Yazd University
2 MA student of Business Management
3 PhD candidate of Human Behavior and Human Resources, Yazd University
چکیده [English]

In today's changing world, the existence of groups is an inevitable aspect of today's life, and productive organizations can continue their lives with effective working groups. The purpose of this study was to investigate the personality dimensions of social avoidance. The importance of these issues in areas such as security and the military is doubly and to such an extent recognized as a fundamental strategy for the continuity of the systems. This study is an applied and descriptive one. Data were analyzed using Spearman's correlation coefficient. A researcher-made questionnaire was used and the five-point Likert scale was used. The statistical population was the Police Emergency Operations Units, from whom 60 heads of departments and 211 personnel were selected to fill out the questionnaire. Also, the partial least squares method was used to evaluate the effect of structures using SMART-PLS software. According to the results, there was a significant relationship between all personality traits and avoidance, and only personality openness had no effect on social avoidance, whereas the correlation test confirmed the existence of a relationship between them. The results also show that personality awareness can help managers to put the right people in the right positions to improve overall job satisfaction and organizational performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality
  • Social Avoidance
  • Neo Model
  • Operational Units
-         غفاری داراب، محسن. (1393). ﻃﻔﺮه روی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﭘﺮﺳﺘﺎران: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی. فصلنامه  داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ. 4(12)، 95-106.       
-         بذرافشان مقدم، مجتبی و باقرزاده، داوود. (1383). دلایل کارکنان برای طفره رفتن از کار و را هحل‌های پیشگیری و مقابله با آن. فصلنامه توسعه انسانی پلیس، 2، 56-72.  
-         خاکپور، عباس؛ یمنی، محمد و پرداختچی، محمد حسن. (1387). رابطه بین ویژگی­های الگوی پنج عاملی شخصیت با دو عملکرد شغلی زمینه­ای و وظیفه­ای مدیران مدارس راهنمایی. فصلنامه روانشناسی کاربردیف 6(7)، 564-579.   
-         رابینز، استیفن پی. (1391). مبانی رفتار سازمانی(چاپ 33). ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
-         شیرافکن، علی. (1391). نظریه‌های شخصیت(چاپ دوم). تهران: پوران پژوهش.        
-         نعامی، زهرا. (1379). طفره­روی. پژوهش­های مدیریت راهبردی، 21، 191-201.     
-          Chen, F. Zhang, L. Latimer, J. (2014). The impact of anonymity and feedback on social loafing in asynchronous virtual collaboration. International Journal of Information Management, 34(5), 652-659.
-          Joo, M. H.  (2017). Students' group work contribution: Influence of work preference, gender, and individual assessment. Social Behavior and Personality: an international journal, 45(1), 19-28.
-          Hildreth, R. )2015(. Strategies for Leaders to Counter Social Loafing Through The Use of Organizational Citizenship Behavior: A Literature Review. 2(1), 65-88.
-          Hersey, P., & Blanchard, K. H. (1993). Management of organizational behavior: Utilizing human resources. Prentice-Hall, Inc. 169-201.
-          Meyer, B. Schermuly, C., & Kauffeild, S. (2016). That's not my place: The interacting effects of faultlines, subgroup size, and social competence on social loafing behaviour in work groups. Europe Journal of Work and Organizational Psychology. 25(1), 31-49.
-          Robbins, S. P .)1996(. Organizational behaviour: concepts, applications and controversies. Prentice-Hall Publishing, New York. 884-890.
-          Deimling, G. T., Albitz, C., Monnin, K., Renzhofer Pappada, H. T., Nalepa, E., Boehm, M. L., & Mitchell, C. (2017). Personality and psychological distress among older adult, long-term cancer survivors. Journal of Psychosocial Oncology, 35(1), 17-31.
-          Thompson, R. B., & Thornton, B. (2014). Gender and Theory of Mind in Preschoolers’ Group Effort: Evidence for Timing Differences Behind Children’s Earliest Social Loafing. The Journal of social psychology, 154(6), 475-479.
-          Voyles, E. C., Bailey, S. F., & Durik, A. M. (2015). New pieces of the jigsaw classroom: increasing accountability to reduce social loafing in student group projects. The New School Psychology Bulletin, 13(1), 11-20.
-          Zhu, M. (2013). Perception of social loafing, conflict, and emotion in the process of group development, 8, 119-138.