بررسی تاثیرگذاری عوامل بیرونی ( شغلی) و درونی (انسانی) بر بهبود عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان عملیاتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهرا

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(

چکیده

در سال های اخیر، با توجه به رشد روز افزون فناوری و دگرگونی های جهانی، نظرهای مدیریت غیر نوین به سرعت در حال تحول است. اما هنوز هم توجه به مهارت های نیروی انسانی از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردارست، زیرا کارکنان اثرگذاری بالای بر سازمان ها دارند. بهترین فن برای ارتقای عملکرد سازمان ها، افزایش عملکرد کارکنان شاغل در سازمان است. در این راستا تحقیق حاضر در پی بررسی رابطه ای تاثیرگذاری عوامل بیرونی و درونی بر عملکرد کارکنان است. جامعه آماری شامل تمام کارکنان فروشگاه های اتکاء در غرب شهر تهران که از میان آنها 349 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری تحقیق، پرسشنامه ای محقق ساخته در مقیاس لیکرت با بازه (1-5) است و برای تعیین روایی از نظرات خبرگان و کارشناسان در این حوزه ، تعیین مقدار پایایی از آلفای کرونباخ با استفاده از SPSS استفاده شده و مقدار آلفای کرونباخ بیشتر از 0.82 محاسبه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون خطی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده و نتایج حاکی از آن است که متغیرهای اعتماد درک شده، عوامل تنش‌زا و نگرش‌های شغلی، بر بهبود عملکرد کارکنان، تاثیر دارند. از سوی دیگر از میان ابعاد تشکیل دهنده متغیر تعهد سازمانی، تنها بعد تعهد عاطفی بر بهبود عملکرد کارکنان تاثیر می‌گذارد. همچنین با توجه به آزمون انجام شده، تاثیر تعدیل گری متغیرهای هوش هیجانی، عادلانه بودن پاداش‌ها و آموزش کارکنان تایید نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of External (Job) and Internal (Human) Factors on Improving Employee Performance (Case Study: Operating Personnel in Etka Chain Stores)

نویسندگان [English]

  • behnaz khosh tinat 1
  • Mohammad Mahdi Mozaffari 2
1 fdhfdhfd
2 dfsdfsdf
چکیده [English]

In recent years, with the increasing growth of technology and global change, non-modern management ideas are rapidly evolving. But it is still important to pay attention to the skills of human resources because employees have a high impact on organizations. The best technique to improve the performance of organizations is to increase the performance of employees in the organization. In this regard, the present study seeks to investigate the relationship between external and internal factors on staff performance. The statistical population includes all the employees of Etka stores in west of Tehran, 349 of which were selected by simple random sampling. The research instrument was a researcher-made Likert-scale questionnaire (1-5). To determine the validity of experts' opinions in this field, Cronbach's alpha reliability was determined using SPSS and Cronbach's alpha value was calculated to be 0.82. Linear regression and Pearson correlation coefficients were used to analyze the data and the results indicated that perceived trust variables, stressors, and job attitudes had an impact on improving employee performance. On the other hand, among the constituent variables of organizational commitment, only the dimension of emotional commitment affects employee performance improvement. Also, according to the test, the effect of adjustment of emotional intelligence variables, rewards fairness and staff training was not confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived Confidence
  • organizational commitment
  • Job Attitudes
  • Workplace Stressors
  • employee performance