نظریه‌های پشتیبان خـودتوسـعه‌ای منـابع انسـانی

نویسندگان

1 استاد گروه روانشناسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی نظریه‌های پشتیبان خودتوسعه‌ای منابع انسانی انجام شده‌‌است. روش پژوهش کیفی و از نوع فراترکیب بوده است. جامعه پژوهش شامل اسناد علمی فنی (مقالات، کتاب‌ها، رساله و پایان‌نامه و گزارش‌های کاری) یافته شده به تعداد بیش از 1000 سند بوده است که در نهایت نمونه‌ای به تعداد 40 سند مورد تحلیل قرار گرفت. برای جمع‌آوری اطلاعات از کاربرگ اقتباس شده از خنیفر و مسلمی (1396) استفاده شد. نتایج پژوهش کیفی حاکی از شناسایی 14 نظریه پشتیبان خودتوسعه‌ای شد و مجموعاً بیش از 55 مولفه اساسی در سطح مفهوم و سه گروه کلی نظریه پشتیبان شناسایی شد. در نهایت، براساس این یافته‌ها، پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Self-Development Support Theories of Human Resources (A cross-study)

نویسندگان [English]

  • khodayar abili 1
  • ebrahim mazari 2
1 fdfg
2 gdfgdfgdf
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify self-development support theories of human resources. The research method was qualitative and cross-sectional. The research sample consisted of technical-scientific documents (articles, books, thesis and dissertations) found in more than 1000 documents and finally, a sample of 40 documents was analyzed. Adapted worksheets by Khanifar and Moslemi (2017) were used for data collection. The qualitative research results identified 14 self-development support theories and identified more than 55 key components at concept level and three general support theory groups. Finally, based on these findings, practical and research suggestions are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-Development
  • Human Resources
  • Transcendence