پیش بینی تاثیر توسعه حرفه ای کارکنان دانشگاه بر مسئولیت پذیری اجتماعی آنان )مورد مطالعه:دانشگاه اصفهان(

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه اصفهان

چکیده

امروزه مسئولیت پذیری اجتماعی به مفهومی مهم در سطح جهان بدل شده است و نیروی انسانی
مسئولیت پذیر یکی از منابع کمیاب برای سازمان ها محسوب می شود و بخش مهم و قابل بحث در زمینه
ی جهانی شدن و رقابت پایدار است به طوری که امروزه از آن به عنوان یک اولویت اصلی برای سازمان ها
یاد می کنند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر توسعه حرفه ای کارکنان دانشگاه اصفهان بر مسئولیت پذیری
اجتماعی آنان بوده است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها توصیفی-
همبستگی است. جامعه آماری شامل تمام کارکنان ستادی دانشگاه اصفهان بود که از این جامعه آماری
292 نفر به عنوان نمونه به شکل تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده های لازم به وسیله پرسشنامه
محقق ساخته و پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی کارول) 0330 ( جمع آوری شد که پایایی آن ها در
1 به دست آمد. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و / 1 و 19 / این پژوهش به ترتیب 10
رگرسیون گام به گام در نرم افزار Spss24 تحلیل شد. یافته ها تاثیر مولفه های توسعه حرفه ای )توسعه
خود، هویت حرفه ای، گفت و گو و ارتباطات حرفه ای، دانش و مهارت حرفه ای و ظرفیت های دیجیتالی(
بر مسئولیت پذیری اجتماعی را تایید کرد. مولفه هویت حرفه ای بیشترین تاثیر و مولفه ظرفیت های
دیجیتال کمترین تاثیر را بر مسئولیت پذیری اجتماعی داشتند. این یافته ها نشان می دهند، توجه به
ابعاد توسعه ی حرفه ای در دانشگاه ها کارکردی مثبت بر مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting the Impact of Professional Development of University Staff on Their Social Responsibility (Case Study: Isfahan University)

نویسندگان [English]

  • reza hoveida 1
  • arash yadollahi 2
1 fgdf
2 fdhfd
چکیده [English]

Today, social responsibility has become an important concept globally, and responsible human resources are one of the scarce resources for organizations and an important and controversial part of globalization and sustainable competition as it is today. The purpose of this study was to investigate the impact of professional development of Isfahan University staff on their social responsibility. The research method is applied in terms of purpose and in terms of data collection is descriptive - correlational. The statistical population consisted of all staff of Isfahan University, from which 234 persons were selected by stratified random sampling. Reliability was obtained as 0.81 and 0.83, respectively. Data were analyzed using Pearson correlation test and stepwise regression in Spss24 software. Findings confirmed the impact of professional development components (self-development, professional identity, professional dialogue & communications, professional knowledge & skills & digital capacities) on Social Responsibility. The component of professional identity had the most impact and the component of digital capacity had the least impact on social responsibility. These findings suggest that attention to the dimensions of professional development in universities can have a positive impact on the social responsibility of staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accountability
  • social responsibility
  • professional development
  • university