تبیین تفاوت مراکز آموزش سربازی مرزبانی از نظر برخورداری از عوامل بهداشتی و پیامدهای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

نیروهای مسلح در کشورهای مختلف معمولا" دو راهبرد اصلی برای تامین نیروی انسانی خود در پیش می
گیرند: ارتش حرفه ای و سربازی. در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به دلیل شان و منزلت بالای
سربازی، مساله سربازان و آموزش آنان اهمیت پیدا می کند. از این رو، یکی از ابتدایی ترین مسایل مراکز
آموزش سربازی به عنوان یکی از مقدمات الزامی آموزش، تامین نیازهای اساسی زیستی است. این پژوهش
با تمرکز بر عوامل بهداشتی نظریه هرزبرگ، قصد دارد مراکز آموزش سربازی مرزبانی ناجا را مقایسه کند.
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی پیمایشی است. برای گردآوری داده - های
پژوهش، با در نظر گرفتن عوامل بهداشتی نظریه هرزبرگ، شاخص های عینی تعریف شده و هشت نفر
کارشناس در قالب تیم های دو و سه نفری در چهار مرکز آموزش سربازی مرزبانی ناجا به مشاهده
پرداختند و به هر یک از این شاخص ها با اجماع و توافق نمره ای از 5 تا 0 اختصاص دادند. در نهایت،
میانگین نمره های شاخص های هر عامل به عنوان نمره آن عامل در نظر گرفته شدند و با استفاده از
تکنیک تاپسیس، مراکز آموزش رتبه بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد از نظر برخورداری از عوامل
بهداشتی، مراکز آموزش به ترتیب عبارتند از: شهید رجایی، محمد رسول الله شهید مدنی و ولیعصر)عج(. از
نظر پیامدهای اولیه، مرکز آموزش محمد رسول الله در رتبه اول و مرکز آموزش ولیعصر)عج( در جایگاه آخر
قرار دارد. مراکز شهید مدنی و شهیدرجایی نیز به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. بنابراین، نمره
بالاتر در عوامل بهداشتی، الزاماً به معنای دستیابی به نمرات بالاتر در متغیرهای اولیه پیامدی شامل
نیست و این امر لزوم انجام پژوهش هایی با » نظافت و پاکیزگی « و » انضباط و آراستگی « ،» رضایت کلی «
تمرکز بر این روابط را آشکار می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the difference between frontier military training centers in terms of health factors and their consequences

نویسنده [English]

  • seddigheh sadat hashemi
gfdgdgdfg
چکیده [English]

Armed forces in different countries usually follow two main strategies to provide their personnel: professional and military. In the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran, due to their high status, the issue of soldiers and their training is important. Therefore, one of the most basic issues of military training centers as one of the essential prerequisites of training is to meet the basic biological needs. This research focuses on the health factors of Herzberg theory and aims to compare the frontier military training centers of Iran Police. The purpose view is applied and in terms of descriptive-survey implementation, for data collection. Finally, the mean scores of the indices of each factor were considered as the factor score and the training centers were ranked using TOPSIS technique. Regarding the health factors, the training centers are as follows: Shahid Rajaie, Mohammad Rasoulullah, Shahid Madani and Valiasr (AS). In terms of preliminary results, the Mohammad Rasulullah Training Center ranks first and the Valiasr Training Center is in the last place. The Shahid Madani and Shahid Rajai centers are in the second and third places, respectively. Therefore, a higher score on health factors does not necessarily mean achieving higher scores on the primary outcome variables including 'overall satisfaction', 'discipline', and 'cleanliness', which necessitates research focusing on these relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Military
  • Training centers
  • Health Factors
  • satisfaction
  • Discipline
-                     انصاری، محمد اسماعیل؛ دهقانی اناری، فرشید و شهبازی، غلامرضا. (1391). بررسی رابطه بین عوامل انگیزشی بهداشتی با رضایت و نارضایتی شغلی با استفاده از نظریه هرزبرگ (مورد مطالعه: کارکنان ف.ا. شهرستان اصفهان). پژوهش‎های مدیریت انتظامی. 7(2)، صص478-196.
-                     کاظم زاده، رضا و ‎هاشمی، مه سیما. (1388). بررسی عوامل انگیزش شغلی در سازمان بر اساس نظریه هرزبرگ و ارایه دو مدل اندازه گیری پیشنهادی برای عوامل انگیزشی و بهداشتی (مطالعه موردی: شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی). شریف ویژه علوم مهندسی، 25(49)، صص25-37.
-                     بهادری، محمدکریم؛ رعدآبادی، مهدی؛ تیمورزاده، احسان و یعقوبی، مریم.(1394). تحلیل عاملی تاییدی الگوی انگیزش شغلی هرزبرگ در سازمان‎های بهداشت و درمان نظامی ایران. مجله طب نظامی، 17(2)، صص65-71.
-                     جاماسبی، نوین. (1395). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی. توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 13(2)، صص83-108.
-                     جمعه پور، محمود. (1391). مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی: دیدگاه‎ها و روش‎ها. تهران: انتشارات سمت.
-                     چراغی نیک، علی. (1389). بررسی عوامل انگیزشی و بهداشتی کارکنان تربیت‌بدنی استان یزد بر اساس نظریه هرزبرگ. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه پیام نور استان تهران.
-                     چناری، وحید و نامور، احسان. (1396). بررسی تاثیر رفاه در انگیزش و افزایش بهره وری(مورد مطالعه: کارشناسان نیروی انتظامی استان فارس). فصلنامه توسعه منابع انسانی و پشتیبانی، 13(48)، صص1-18.
-                     خلیل نژاد، شهرام؛ گل محمدی، عماد و مرادزاده سوماری، سپیده. (1396). تاثیر اعتماد بر رضایت شغلی کارکنان با توجه به نقش تسهیم دانش. فصلنامه توسعه منابع انسانی و پشتیبانی، 13(48)، صص 37-56.
-                     دادخواه، سپیده؛ عاصمی، عاطفه؛ عابدی، محمد رضا و مشهدی، فرشته. (1394). مدل نظری انگیزاننده‌های مؤثر بر تسریع روند پیاده‌سازی مدیریت دانش سازمانی(مطالعه موردی: شرکت پالایش نفت اصفهان). فصلنامه توسعه منابع انسانی و پشتیبانی، 13(47)، صص151-174.
-                     رضایی صوفی، مرتضی و شعبانی، عباس. (1392). بررسی رابطه عوامل برانگیزاننده شغلی بر اساس مدل هرزبرگ و رضایت شغلی کارکنان فدراسیون‎های ورزشی کشور. فصلنامه پژوهش‎های کاربردی در مدیریت ورزشی، 2(2)، صص33-43.
-                     زیار، سمیه؛ ممتازمنش، نادر؛ احمدی، سلیمان؛ ابدی، علیرضا و احمدی، فرزانه. (1394). بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر اساس تئوری انگیزشی دو عاملی هرزبرگ در سال 1394. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی، 9(23)، صص20-30.
-                     عباس پور، قدرت و رضایی، صادق. (1396). رابطه بین نیازهای غالب با عملکرد آموزشی مدرسان دانشگاه علوم انتظامی امین. فصلنامه توسعه منابع انسانی و پشتیبانی، 13(48)، صص 19-36.
-                     عسکریان، مصطفی و باقری، شادی. (1391). بررسی انگیزش شغلی اعضای هیات علمی معاونت آموزشی ناجا بر اساس نظریه دو عاملی هرزبرگ. فصلنامه پژوهش‎های مدیریت انتظامی، 7(1)، صص7-39.
-                     عموزاد مهدیرجی، حنان و رضوی حاج آقا، سید حسین. (1389). نظریه دو عاملی هرزبرگ؛ معتبر یا بی اعتبار. ماهنامه تدبیر، شماره 218، صص29-32.
-                     میرسپاسی، ناصر. (1378). مدیریت منابع انسانی و روابط کار. تهران: مؤسسه چاپ وانتشارات مرکز آموزشی مدیریت دولتی
-                     نصیری پور، امیر اشکان؛ دلگشایی، بهرام؛ کلهر، روح اله؛ کیانی، محمدزکریا، شاه بهرامی، الهام و طباطبایی، سید سعید. (1392). عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بر اساس نظریه هرزبرگ در بیمارستان‎های آموزشی شهرستان قزوین. مجله پیاورد سلامت، 7(4)، صص354-365.
-                      Herzberg, F. (1975). Novamente: como se faz para motivar funcionários? Veritas.
-                      Jones.N.B., & Lloyd, G. )2005. (Does Herzbergs Motivation Theory Have Staying Power? Journal of Management Development, 24(10), Pp 929-943.
-                      Ruthankoon. R., & Ogunlana, S.O. (2003). Testing Herzberg's Two-Factor Theory in the Thai Construction Industry. Engineering Construction and Architectural Management. 10(5), Pp 333-341.