رابطه بین فشار روانی محیط کار و چابکی سازمانی بر اثربخشی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین نقش تعدیل گر عزت نفس در تأثیر تعهد سازمانی و استرس شغلی بر
عملکرد شغلی است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت، توصیفی و ازنظر ارتباط بین
متغیرهای پژوهش، از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان اداره کل استاندارد استان
اصفهان هستند که به تعداد 819 نفر گزارش شد. از این تعداد 099 نفر به عنوان حجم نمونه براساس
فرمول کوکران به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه های
استاندارد تعهد سازمانی آلن و می یر ) 0331 (، استرس شغلی کاهن و دیگران ) 0361 (، عملکرد شغلی
پاترسون ) 0331 ( و عزت نفس روزنبرگ ) 0361 ( بود که روایی محتوایی آنها به تایید استاد راهنما و
تعدادی از متخصصان موضوع رسید. همچنین پایایی پرسشنامه ها، ازطریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه
1 بود و نشان دهنده پایایی بالای ابزار پژوهش است. تجزیه و تحلیل / شد که برای تمامی ابعاد آنها بالای 1
داده های پژوهش در دو سطح توصیفی با استفاده از آماره هایی همچون فراوانی، میانگین و انحراف معیار و
سطح استنباطی با استفاده از روش معادلات ساختاری و تحلیل مسیر توسط نرم افزارهای
انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که عزت نفس، نقش تعدیل گر » اسمارت پی.ال.اس « و » اس.پی.اس.اس «
در تأثیر تعهد سازمانی و استرس شغلی بر عملکرد شغلی کارکنان در اداره کل استاندارد استان اصفهان
دارد. همچنین تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معنادار و استرس شغلی تأثیر منفی و معناداری بر عملکرد
شغلی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Workplace Stress and Organizational Agility on Organizational Effectiveness

نویسندگان [English]

  • hassan soltani 1
  • saba soud bakhsh 2
1 fhdfhfdh
2 fhdf
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between workplace stress and organizational agility on organizational effectiveness. The statistical population of the study consisted of 600 managers and staff of Aban Air Conditioner Company. Available non-random sampling method and the sample size was used and based on Morgan table, 234 people were selected. A standard questionnaire was used to collect the data. Content validity and reliability of the questionnaires were confirmed through Cronbach's alpha. The related questionnaires were analyzed by SPSS software using descriptive and inferential statistics and with regard to beta coefficients obtained to find the relationship between workplace stress and organizational agility and organizational effectiveness. The dependent variable of organizational effectiveness is predicted by the effect of independent variables of workplace stress and organizational agility by multiple regression method. In multivariate analysis, the impact factor of the variables of workplace stress and organizational agility on organizational effectiveness was 69%. The results showed that there is a strong and positive relationship between the components of workplace stress and organizational agility with organizational effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Workplace stress
  • Organizational Agility
  • Organizational Effectiveness
-        ابراهیمیان جلودار؛ ابراهیمیان جلودار، سیدیاسر و سید محمود. (1390). چابکی سازمانی:سرعت پاسخ گویی و انعطاف‌پذیری سازمانی. فصلنامه توسعه منابع انسانی پلیس، شماره 39، صص34- 13.
-        ایمانی، محمدنقی و  بنیاب، فرزانه. (1389). رابطه بین فشارهای روانی با اثربخشی مدیران مدارس راهنمایی دخترانه شهر تهران. فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، 2(2)، صص50- 25.
-        حسینی، لیلا و سلطانی، حسن. (1392). اولویت‌بندی اثرات مثبت و منفی فشارهای  روانی ناشی از کار در مدیران با استفاده از تکنیک ای اچ پی در شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، شیراز: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت چالش‌ها و راهکارها.
-        خزاعی امین، عقیل؛ خزاعی اصفهانی، مهدی و آقائی، حسن. (1392). ضرورت توجه به چابکی سازمانی در سازمان‌های کنون، گرگان: دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین.
-        رضائیان، علی. (1390). مدیریت فشار روانی (چاپ چهارم)، تهران: انتشارات سمت.
-        صادقی، زینب و محتشمی، رضا. ( 1389). نقش ارزش یابی آموزشی در بهبود اثربخشی سازمانی.  فصلنامه توسعه سازمانی پلیس، 7(33)، صص 106- 87.
-        قاسم زاده لالمی، کبری؛ قاسمی، محمد و تشکریان جهرمی،علیرضا. (۱۳۹۶). بررسی تاثیر برنامه ریزی منابع سازمانی بر چابکی و اثربخشی سازمانی (مورد مطالعه: اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان)، تهران: کنفرانس بین المللی مدیریت کاربردی وچابک سازی سازمان.
-        قربانی زاده، وجه‌اله و اکبری، فریده. (1391).  تأثیر قابلیت‌های مدیریت دانش بر اثربخشی سازمانی. فصلنامه منابع انسانی ناجا، 7(27): صص 42-25.
-        قربانی، محمد حسین؛ اسدی، حسن و شریفی، مسلم. (1388). ارتباط بین فرهنگ  سازمانی و اثربخشی سازمانی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران. مجله علوم حرکتی و ورزش، 7(14): صص 118-107.
-        کردجزی، زهرا؛ شریف زاده، فتاح و حسین پور، داود. (1394). بررسی اثر چابکی سازمان بر اثربخشی سازمان به روش پیرسون- مطالعه موردی، تهران: کنفرانس ملی مطالعات هنرو پژوهش‌های علوم انسانی.
-        مرادی نسب، حمید. (1394). تاثیر فشار روانی محیط کار و اخلاق کاری بر عملکرد کارکنان بیمارستان ابن سینا شیراز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده علوم انسانی دانشگاه مرودشت.
-        Algama, N. (2011). Goal Setting: A Motivational Technique that works, Englewood Cliffs, N, J. Prentice–Hall, Inc.
-        Braunscheidel, M., & Suresh, N. (2009). The Organizational Antecedents of a Firm’s Supply Chain Agility for Risk Mitigation and Response. Journal of Operations Management, 27, Pp119–140.
-        Chan, V. C. (2013). Occupational Stress, Job Satisfaction &Working Environment. International Journal of Nursing Studies, 43, Pp875-889.
-        Chin, Y. (1999). Job Satisfaction and Attribution Among School psychologists. School psychology, Jacalyn Weissenburger, 41, Pp112-119.
-        Jhon, Y. J. (2014). The Relationship between Occupational Stress and Job Satisfaction in Orthodontics. American Journal of Orthodontics and Dent Facial Orthopedics, 126, Pp106-109.
-        Lawler, E., & Worley, C. (2011). Management reset: Organizing for sustainable effectiveness. San Francisco. CA: Jossey-Bass.
-        Lussier, N. Robert. (2017). Human Relations in Organizations: a Skill building Approach, 2nd ed, Homewood, Richarod D.Irwin.
-        Sharifi, H., & Zhang, Z. (1999). A Methodology for Achieving Agility in Manufacturing Organisations: An Introduction. International Journal of Produc-tion Economics, 62 (1-2), Pp7-22.
-        Vernadat, F. (1999). Research agenda for agile manufacturing. LGIPM, ENIM/University International Journal of Agile Management Systems.