انعطاف پذیری شرایط کاری و اعتماد کارکنان: تحلیلی از نقش میانجی رفتارسازمانی مثبت گرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی(ره)

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی و احد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

در عصر حاضر سازمان ها به صورت فزاینده ای با محیط های پویا و متغیر مواجه شده اند که این امر به علت
ایجاد تغییرات ساختاری در ساختار اجتماعی جوامع، روابط اقتصادی و اشکال سازمانی، موجب روابط آزاد
و غیر قابل نظارت میان افراد شده است و نیاز به اعتماد را به عنوان عاملی بنیادی برای ایجاد پیوندهای
جدید میان افراد و عملکرد داوطلبانه در سازمان آشکار ساخته است. در پژوهش حاضر، رابطه بین
انعطاف پذیری کاری و اعتماد کارکنان با تحلیلی بر نقش میانجی رفتار سازمانی مثبت گرا بررسی شده است.
این پژوهش بر روی نمونه ای 800 نفری از مدیران و کارکنان اداره کل راه و شهر سازی استان گیلان انجام
شد. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و ازنظر روش گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی است. به -
منظور ارزیابی روایی و تایید مدل و پایایی تحقیق از تحلیل عاملی تاییدی و آلفای کرونباخ استفاده شده و
برای آزمون فرضیات تحقیق نیز از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها نشان داد بین همه
ابعاد انعطاف پذیری شرایط کاری و اعتماد کارکنان رابطه مثبت و معن اداری وجود دارد. وجود رابطه مثبت و
معنادار بین ابعاد انعطاف پذیری شرایط کاری و رفتار سازمانی مثبت گرا نیز تأیید می شود. همچنین رابطه
مثبت و معناداری بین رفتار سازمانی مثبت گرا و اعتماد کارکنان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Workplace Flexibility and Employee Confidence: An Analysis of the Mediating Role of Positive Organizational Behavior

نویسندگان [English]

  • jamshid salehi sadaghiani 1
  • seyyedeh sanaz sadafi musavi 2
1 dsv
2 fhfd
چکیده [English]

Nowadays, organizations are increasingly confronted with dynamic and changing environments which, due to structural changes in the social structure of societies, economic relationships and organizational forms, have led to unrestricted and unrestricted relationships between individuals and the need for trust. The title reveals a fundamental factor in creating new links between individuals and volunteering in the organization. In the present study, the relationship between work flexibility and employee trust with an analysis on the mediating role of positive organizational behavior. This study was conducted on a sample of 211 managers and staff of Guilan Province Road and Urban Development Office. The research method is applied in terms of purpose and in terms of data collection, it is descriptive-survey. Confirmatory factor analysis and Cronbach's alpha were used to evaluate the validity and reliability of the research model and reliability. Structural equation method was used to test the research hypotheses. Findings showed that there was a positive and significant relationship between all aspects of flexibility of working conditions and employees' trust. There is also a positive and significant relationship between the flexibility dimensions of working conditions and positive organizational behavior. There is also a positive and significant relationship between positive organizational behavior and employee confidence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flexibility
  • Flexibility of Working Conditions
  • Staff Confidence
  • Positive Organizational Behavior
-         اربابیان، شیرین و میرزایی، محمد (1389). اثر انعطاف پذیری نیروی کار بررقابت پذیری صنایع با فناوری برتر در ایران. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 60 ، صص 99 – 67.
-          اعرابی، سید محمد و دانش پرور، میترا (1386). الگوهای انعطاف پذیری در مدیریت منابع انسانی. فصلنامه مطالعات مدیریت، 55، صص 24-1.
-         الوانی، سید مهدی؛ عصار، محمد تقی و عابدینی، لیلا (1390). بررسی رابطه اعتماد با تسهیم دانش در معاونت آموزش ناجا و مراکز تابعه. فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامى، 3، صص400-389.
-         حاجی پور، بهمن و مرادی، محسن (1389). انعطاف پذیری سازمانی و عملکرد: مطالعه موردی شرکت‌های تولیدی ناحیه صنعتی اراک، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 62 ، صص162-143.
-         حسن زاده، حسن ( 1383). شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد سازی بین کارکنان و مدیران و بررسی وضعیت موجود سازمان‌های اجرایی کشور. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، پردیس قم دانشگاه تهران.
-         حسن زاده، ژاله (1389). مثبت گرایی در رفتار سازمانی. ماهنامه تدبیر،شماره216، صص 29-24.
-         خلیفه، محسن (1393). تاثیر رفتار سازمانی مثبت گرا بر بروز رفتارهای کارآفرینانه کارکنان(مورد مطالعه کارکنان شرکت نفت استان گیلان)، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.
-         خوراکیان، علی رضا و منفرد، محمود (1393). تاثیر رفتار سازمانی مثب بر نگرش کارکنان نسبت به تغییر سازمانی. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ، 10، صص17-1.
-         دانش‌پرور، میترا (1385). رابطه استفاده از الگوهای انعطاف پذیری با عملکردهای شرکتهای تولیدی در بورس اوراق بهادار. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.
-         دولان، شیمون ال و شولر، رندال اس (1375). مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی(ترجمه محمد علی طوسی و محمد صائبی). تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
-         لوتانز، فرد (1391). سرمایه روانشناختی. ترجمه بهروز رضایی منش، علیرضا تقی زاده و مریم کاهه. تهران: نشر علمی.
-         نادی، محمد. مشفقی، نزهت الزمان (1388). شناخت ادراک معلمان از روابط اعتماد سازمانی با تعهد مستمر و عاطفی به منظور ارائه یک مدل معادلات ساختاری مناسب در آموزش و پروش اصفهان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، شماره 4 ، 174-155.
-          Anell, B. I., & Wilson, T. L. (2000). The flexible firm and the flexible coworker. Journal of Workplace Learning, 12(4), Pp165-170.
-          Avey, J. B., Patera, J. L., & West, B. J. (2006). The implications of positive psychological capital on employee absenteeism. Journal of Leadership & Organizational Studies, 13(2), Pp42-60.
-          Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Macmillan.
-          Birkinshaw, J., & Hagstrøm, P. (2000). The Flexible Firm. Capability Management in Network Organizations. In: Oxford University Press, Oxford etc.
-          Chemers, M., Watson, C. B., & May, S. T. (2000). Dispositional affect and leadership effectiveness: A comparison of self-esteem, optimism, and efficacy. Personality and Social Psychology Bulletin, 26(3), Pp267-277.
-          Diet, G., & Den Hartog, D.N. (2006). Measuring trust inside organizations. Personnel Review, 35(5), Pp557-588.
-          Dyer, S. (1998). Flexibility models: a critical analysis. International Journal of Manpower, 19(4), Pp223-233.
-          Eisenhardt, K. M., Furr, N. R., & Bingham, Ch. B. (2010). CROSSROADS—Microfoundations of performance: Balancing efficiency and flexibility in dynamic environments. Organization Science, 21(6), Pp1263-1273.
-          Ellonen, R., Blomqvist, K., & Puumalainen, K. (2008). The role of trust in organizational innovativeness. European Journal of Innovation Management, 11(2), Pp160-181.
-          Kini, Anil., & Choobineh, J. (1998). Trust in electronic commerce: definition and theoretical considerations. Paper presented at the System Sciences, 1998, Proceedings of the Thirty-First Hawaii International Conference on.
-          Lämsä, A. M., & Pučėtaitė, R. (2006). Development of organizational trust among employees from a contextual perspective. Business Ethics: A European Review, 15(2), Pp130-141.
-          Lee, H. J. (2004). The role of competence-based trust and organizational identification in continuous improvement. Journal of Managerial Psychology, 19(6), Pp623-639.
-          Liang, L. J., Choi, H. Ch., & Joppe, M. (2018). Exploring the relationship between satisfactions, trust and switching intention, repurchase intention in the context of Airbnb. International Journal of Hospitality Management, 69, Pp41-48.
-          Luthans, F., Avolio, B. J. (2007). Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. Personnel Psychology, 60(22), Pp387-393.
-          Luthans, F., Youssef, C. M. (2007). Emerging positive organizational behavior. Journal of management, 33, Pp321-349.
-          Luthans, F., Avey, J. B., Avolio, B. J., & Peterson, S. J. (2010). The development and resulting performance impact of positive psychological capital. Human Resource Development Quarterly, 21(1), Pp41-67.
-          Luthans, F., Youssef, C. M., & Avolio, B. J. (2007). Psychological capital: Developing the human competitive edge: Oxford University Press Oxford.
-          Luthans, F. (2002). The need for and meaning of positive organizational behavior. Journal of Organizational Behavior, Pp695-706.
-          Luthans, F. (2008). Organizational Behavior. Boston: McGraw-Hill.
-          Martins, N. (2002). Amodel for managing trast. International Journal of Manpower, 23(8), Pp23-44.
-          Mayrhofer, W. (1997). Warning: flexibility can damage your organizational health! Employee Relations, 19(6), Pp519-534.
-          McAllister, Daniel J. (1995). Affect-and cognition-based trust as foundations for interpersonal cooperation in organizations. Academy of management journal, 38(1), Pp24-59.
-          Morgan, R.M., Hunt, S.D. (1994). The commitment–trust theory of relationship marketing. Journal of Marketing; 58, Pp20– 38.
-          Nyhan, R. C. (2000). Changing the paradigm: Trust and its role in public sector organizations. The American Review of Public Administration, 30(1), Pp87-109.
-          Riley, M., & Lockwood, A. (1997). Strategies and measurement for workforce flexibility: an application of functional flexibility in a service setting. International Journal of Operations & Production Management, 17(4), Pp413-419.
-          Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). Organizational Behavior 17th Edition: prentice Hall.
-          Ruiz-Santos, C., Ruiz-Mercader, J., & McDonald, F. (2003). The use of contractual working time flexibility by Spanish SMEs. Personnel Review, 32(2), Pp164-186.
-          Sanchez, R. (1995). Strategic flexibility in product competition. Strategic management journal, 16(S1), Pp135-159.
-          Seligman, M. P. (2002). Authentic happiness. New York: Free Press.
-          Shockley-Zalabak, P., Ellis, K., & Winograd, G. (2000). Organizational trust: What it means, why it matters. Organization Development Journal, 18(4), Pp35-48.
-          Smith, G. (2005). How to achieve organizational trust within an accounting department. Managerial Auditing Journal, Vol. 20(5), Pp520-523.
-          Snyder, C. R. (2002). Hope theory: Rainbows in the mind. Psychological inquiry, 13(4), Pp249-275.
-          Su, X., Li, X., & Curry, E. (2017). Understanding Workplace Flexibility in State Agencies: What Facilitates Employee Access? The American Review of Public Administration, 47(8), Pp977-990.
-          Tourigny, L., Han, J, B., Vishwanath. V., & Pan, P. (2017). Ethical Leadership and Corporate Social Responsibility in China: A Multilevel Study of Their Effects on Trust and Organizational Citizenship Behavior. Journal of Business Ethics, Pp1-14.
-          Tuselmann, H. J. (1996). Progress towards greater labour flexibility in Germany. Employee Relations, 18(1), Pp50-67.
-          Tüselmann, H.J. (1996). Progress towards greater labour flexibility in Germany: The impact of recent reforms. Employee Relations, 18(1), Pp 50-67.
-          Verdú-Jover, A. J., Lloréns-Montes, F. J., & García-Morales, V. J. (2004). The concept of fit in services flexibility research: an empirical approach. International Journal of Service Industry Management, 15(5), Pp499-514.