تحلیلی از ارتباط سبک رهبری با راهبردهای مدیریت تعارض فرماندهان و مدیران ناجا )مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی استان مازندران(

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی و مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی

2 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

3 دانشجوی دکتری حقوق و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

چکیده

پژوهش حاضر در پی بررسی ارتباط سبک رهبری با راهبردهای مدیریت تعارض فرماندهان و مدیران
ناجاست. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی از نوع -
همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش شامل فرماندهان و مدیران اجرایی فرماندهی انتظامی استان
مازندران است که با بهره گیری از روش کوکران، 202 نفر به صورت تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه
آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه های استاندارد مدیریت تعارض و سبک رهبری
1 سنجش و تایید شد. / 1و 82 / است. پایایی سوالات با استفاده از فرمول آلفای کرانباخ به ترتیب 88
داده های حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS به دو روش توصیفی و استنباطی )آزمون ضریب
همبستگی، رگرسیون و آزمون فریدمن( تحلیل شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین سبک
رهبری و مدیریت تعارض رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد بین
مولفه های مدیریت تعارض با سبک رهبری رابطه معنادار وجود دارد. با توجه به اینکه یکی از الزامات اداره
امور ناجا این است که فرماندهان و مدیران ارشد و میانی آن شیوه های رهبری و راهبردهای مدیریت
تعارض و میزان تناسب با آن را به خوبی بشناسند، اگر بتوانند تعارض ها را در مسیر سازنده حرکت دهند،
موجب بروز افکار نو و خلاق می شوند و زمینه تغییر و نوآوری و تحول سازنده را در سازمان فراهم می
آورند و در نهایت به مدیران کمک می کنند تا به اهداف سازمانی خویش برسند و کیفیت تصمیم گیری را
بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Relationship between Leadership Style and Conflict Management Strategies for Iran Police Commanders and Managers (Case Study: Mazandaran Province Police Command)

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mahdi Ahmadi Baladehi 1
  • mohammad salehi 2
  • ali dastour 3
1 gfdgdfgdf
2 sgfg
3 gfdg
چکیده [English]

The present study seeks to investigate the relationship between leadership style and conflict management strategies of commanders and managers. This research is applied in terms of purpose and in terms of data collection, it is descriptive-correlational. The statistical population of this study includes commanders and executives of police command in Mazandaran province. Using Cochran method, 216 individuals were selected by stratified random sampling. Data collection tool was standard questionnaires of conflict management and leadership style. The reliability of the questions was measured and confirmed by Cronbach's alpha formula as 0.88 and 0.86, respectively. Data were analyzed by SPSS software using descriptive and inferential methods (correlation coefficient, regression and Friedman test). Findings indicate that there is a positive and significant relationship between leadership style and conflict management. The results also showed that there is a significant relationship between conflict management components and leadership style. Given that one of the requirements of the NSA is that commanders and senior executives and their middle managers are well aware of the leadership styles and strategies of conflict management and how appropriate they are, they can generate new ideas if they can move the conflicts in a constructive way and can become creative, providing the ground for change, innovation, and productive change in the organization, and ultimately helping managers achieve their organizational goals and improve the quality of decision making.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership Style
  • Conflict Management
  • Strategy
  • commanders and managers
  • Mazandaran
-      احمدی بالادهی، سیدمهدی و صالحی، محمد. (1395). جانشین پروری در ناجا و رابطه آن با سبک رهبری فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی استان مازندران. فصل نامه نظارت و بازرسی، 12(35) صص، 102- 71.
-      اکبری، فیض ا... . (1384).  فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان،7(4)، صص 58- 51.
-      جوادی، محسن. (1393). بررسی سبک های رهبری سازمانی و کاربردهای آن، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3201، ص 28.
-      رضایی، لیلا و ساعتچی، محمود. (1388). رابطه بین سبک رهبری مدیران با تعهد سازمانی کارکنان کارخانجات مخابراتی ایران. فصل نامه آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی)، 2(6)، صص117- 99.
-      رضائیان، علی. (1380). مدیریت تعارض، مجله صادق، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
-      زرنوشه‌فراهانی، محمدتقی. (1386). بررسی رابطه بین سبک رهبری و راهبردهای مدیریت تعارض در ‏مدیران،  پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشت و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران.
-      فقی سلوک، فرشاد. (1393). بررسی رابطه بین سبک رهبری و مدیریت تعارض در بین مدیران ارشد بیمارستان های شهر ارومیه، فصل نامه بیمارستان، 13(3)، صص115 – 109.
-      مشبکی، اصغر. (1384). مدیریت رفتار سازمانی(تحلیل کاربردی)، ارزشی از رفتار انسانی، تهران: انتشارات ترمه.
-        Iran Nejad Parzi., M and Sasan Gohar., P. (2001). Organization and Management theory to practice. Tehran: Banking publication.
-        John., J. S and Sandi L. D (2007). Relationships between leadership style and vision content: The moderating role of need for social approval, selfmonitoring, and need for social power, The Leadership Quarterly, 18 (2), pp.134-153.
-        Griffin., R. W and Morehead., G. (2009). Organizational Behavior: Managing People and Organizations. California: South-western college publications. 9th edition
-        Byrne., G. J and Bradley., F. (2007). Culture's influence on leadership efficiency: How personal and national cultures affect leadership style, Journal of Business Research, 60(2), pp.168-175.
-        Mumford, M. D & Licuanan., B. (2004). Leading for innovation: conclusions, issues, and directions, The leadership quarterly, 15, pp.163-171.
-        Robins, S. P. (2010). Organizational Behavior. Boston: Prentice Hall Publications. 14th edition.
-        Krither, R., & Angel K. (2004). Organizational Behavior. 7th Edition. New York: Irwin/Mc Grow Hill.
-        Monavarian, A and Alikhani, F. (2012). Management of political behaviors and conflict. Public Management Quarterly. 51. Pp.48-69.
-        Kaushal, R. and Kwantes, C. T. (2006). The role of culture and personality in choice of conflict management strategy, International Journal of Intercultural Relations, 30(5), pp. 579-603.
-        Wethral, K. M. (2003). Root of conflict in organizations. British Journal of Social Works, 94(2), Pp.433-455.
-        Huan Lj, Yazdanifard R. The Difference of Conflict Management Styles and Conflict Resolution in Workplace. Business & Entrepreneurship Journal, 2012 (1), pp.141-155.