تاثیر ویژگی های کیفی سیستم اطلاعات مالی بر مدیریت هزینه در نیروی انتظامی )مورد مطالعه استان آذربایجان شرقی(

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت مالی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 کارشناس ارشد مدیریت بودجه و مالی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

باتوجه به اهمیت اطلاعاتی که سیستم های اطلاعات حسابداری در اختیار مدیران و تصمیم گیرندگان
سازمان قرار می دهد، رعایت ویژگی های خاص آنها ضرورت دارد. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی
تاثیر ویژگی های کیفی سیستم های اطلاعات مالی بر مدیریت هزینه در نیروی انتظامی انجام شد. جامعه
آماری پژوهش شامل فرماندهان، معاونان و مدیران فرماندهی انتظامی و فرماندهی مرزبانی و فرماندهی
مراکز آموزش و یگان ویژه استان آذربایجان شرقی است. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته
جمع آوری شد. نمونه پژوهش نیز با استفاده از فرمول کوکران 37 نفر تعیین و پرسشنامه با استفاده از
روش نمونه گیری تصادفی ساده در بین نمونه آماری توزیع شد. نتایج پژوهش با استفاده از آزمون ضریب
پیرسون نشان داد که ویژگی های کیفی اطلاعات مالی شامل مربوط بودن، قابل اتکا بودن، قابل مقایسه
بودن و قابل فهم بودن بر مدیریت هزینه در نیروی انتظامی تاثیر دارد که براساس ضریب تعیین محاسبه
شده، متغییرهای ویژگی های کیفی، 01 درصد مدیریت هزینه را تبیین کرد. مولفه مربوط بودن با 03
درصد، قابل مقایسه بودن 02 درصد و قابل فهم بودن 00 درصد، و قابل اتکا بودن با 71 درصد کمترین
تاثیر را بر مدیریت هزینه در نیروی انتظامی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Qualitative Features of Financial Information System On Cost Management in Police (Case Study: East Azarbaijan Province)

نویسندگان [English]

 • vahid rang riz 1
 • seyyed saied mousavi 2
1 Assistant Professor of Financial Management, Amin Police University
2 Master of Science in Finance Management of Amin Police University
چکیده [English]

Due to the importance of the information provided by the accounting information systems to the managers and decision makers of the organization, it is necessary to observe their specific characteristics. Therefore, the present study aimed to investigate the effect of qualitative features of financial information systems on cost management in the police force. The statistical population of the study consisted of commanders and deputies of the police in East Azarbaijan province. Data were collected using a researcher-made questionnaire. The research sample was 91 people determined by Cochran formula and the questionnaire was distributed by simple random sampling method. The results of this study, using Pearson's coefficient test, showed that the qualitative characteristics of financial information including relevance, reliability, comparability, and comprehensibility exerts an effect on the cost management in law enforcement, which based on the calculated coefficient of determination, the variables of qualitative characteristics, explained 37% of cost management. The relevance component with 30%, the comparability with 28% and the comprehensibility with 25%, and dependability with 14% have the least effect on cost management in law enforcement.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quality Features
 • Financial Information Systems
 • Cost Management
 • حاجیها،  زهره  و نبیونی، شایسته.(1392). بررسی تاثیر خصوصیات سیستم اطلاعات حسابداری بر عملکرد این سیستم در شرایط تحلیل پذیری وظیفه، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، 7(21): 32-47.
 • حکیم فرد، راحله و روان پاک ، حمید.( 1393). بررسی تاثیر بهره گیری مدیران دولتی از اطلاعات همزمان حسابداری در کاهش هزینه و زمان اجراء پروژه های عمرانی دستگاه های اجرایی استان هرمزگان، available on: Modiryar.ir.
 • خسروی علی؛عباسی نژاد، محمدرضا و حسین زاده اسکی، محبوبه.(1393). بررسی تأثیر نرم افزارهای مالی جدید بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری ارائه شده در اداره کل امور مالی را ه آهن ج.ا.ا، ماهنامه مرکز آموزش و تحقیقات راه آهن، 12(26).
 • دستگیر، محسن و غالبی، رجاء.( 1389). ارزیابی ویژگی های کیفی سیستم اطلاعاتی حسابداری مطالعه موردی : شرکت پتروشیمی بندر امام " فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، 2(5)، 56-69.
 • رئیسی، ابراهیم.( 1382). مدیریت هزینه،  ماهنامه علمی تخصصی تدبیر،  شماره ۱۳۶.
 • شباهنگ، رضا.( 1395). حسابداری مدیریت،  تهر ان: انتشارات مرکز تحقیقات سازمان حسابرسی.
 • شیخ ودودی، ابوحمزه. ( 1394 ). استاندارد های حسابداری بخش عمومی(چاپ دوم). تهران: نشر شیخ ودود.
 • علی مدد، مصطفی و ملک آرایی، نظام الدین.(1394). اصول حسابداری1 (چاپ سی و سوم). تهران: سازمان حسابرسی.
 • قنبری، علی محمد؛ سرلک، نرگس و هاشمی، مهدی.(1392). نقش سیستم اطلاعات حسابداری در فرآیند تصمیم گیری مدیران شرکت ملی گاز ایران، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره18 ، تهران: انجمن حسابداری ایران.
 • کارگشا، علی.(1396). کنترل هزینه چیست و چه مزایایی دارد، سامانه جامع صنعت ساختمان،  https://kargosha.com.
 • کمالی کرمانی، نرجس) .1394 ).ویژگی های کیفی گزارشات سیستم های اطلاعاتی حسابداری و مفید بودن کسب و کار الکترونیک در صنعت هتلداری ایران ،  فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی ، 5(19): 78-92.
 • مرادی ، مهدی و بیات ، نعیمه .(1395). سیستم های اطلاعات حسابداری(چاپ چهارم). تهران: انتشارات مرندیز
 • مهدی پور روشن ، ولی اله.( 1389).  مدیریت هزینه، http://vmr.blogfa.com
  • Corsi, K and Mancini, D.(2010). The Impact of Law on Accounting  Information System : An Analysis of IAS/IFRS Adoption in Italian Companies, Management of the Interconnected World:  483-491
  • Ed, H., Julie, M.(2010). Using Accounting Information systems by operations managers in a project company management accounting.
  • Mock, T. J(2006). Concepts of information value and accounting" The Accounting Review, 12(4):778-779.
  • Siyanbol, A., Trimisu, T.(2012) . International Journal of Management and Social Sciences Research.
  • Wall, F & Greiling, D.(2011). Accounting information for managerial decision-making in shareholder management versus stakeholder management , Review Management Science, 5: 91–135.