تاثیر مثلث بقا بر بهره وری عاملان ذیحساب نیروی انتظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مالی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 مربی گروه مالی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 کارشناس ارشد مدیریت مالی و بودجه انتظامی

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر مثلث بقا بر بهره وری عاملان ذیحساب نیروی انتظامی است. این
پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی است. پرسش نامه محقق ساخته مشتمل -
بر 50 پرسش است. پرسش نامه ها در بین 521 نفر ازعاملان ذیحساب و مدیران مالی نیروی انتظامی
به صورت تصادفی ساده و براساس جدول مورگان توزیع شد. برای تعیین پایایی سوالات پرسش نامه از روش
4 بدست آمده از اعتبار مطلوبی برخوردار بود. از / آلفای کرونباخ استفاده شد که با توجه به ضریب 511
آزمون تی تک نمونه ای برای آزمون فرضیه ها، از آزمون رتبه ای فریدمن برای رتبه بندی عوامل و از آزمون
کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرها استفاده شد. نتایج حاصل پیرامون بررسی تاثیر
مثلث بقا بر بهره وری عاملان ذیحساب نیروی انتظامی نشان دهنده آن است که مؤلفه های مثلث بقا
)مدیریت زمان، مدیریت هزینه و مدیریت کیفیت( بر بهره وری عاملان ذیحساب نیروی انتظامی تأثیر مثبت
دارد. رتبه بندی مؤلفه های مثلث بقا با استفاده از آزمون فریدمن نیز حاکی از آن است که به ترتیب مدیریت
زمان، مدیریت هزینه و مدیریت کیفیت رتبه اول تا سوم تاثیرگذاری بر بهره وری عاملان ذیحساب نیروی
انتظامی را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Triangle of Survival On the Productivity of the Perpetrators of the Police Force

نویسندگان [English]

  • reza javadian 1
  • mansour rouzeie 2
  • ahmad arabi 3
1 Assistant Professor, Department of Finance, Amin Police University
2 Lecturer, Department of Finance, Amin Police University
3 Master of Finance Management
چکیده [English]

The present study seeks to investigate the effect of survival triangle on the effectiveness of law enforcement agents. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey. The researcher-made questionnaire consists of 16 questions. The questionnaires were distributed randomly among 127 individuals and law enforcement financial managers based on Morgan's table. Cronbach's alpha method was used to determine the reliability of the questionnaire. The questionnaire according to the coefficient of 0.875 obtained the desired reliability. One sample T-test was used to test the hypotheses, Friedman rank test was used to rank the factors, and Kolmogorov-Smirnov test was used to check the normality of distribution of items. The results of investigating the effect of survival triangle on the productivity of law enforcement agents indicate that survival triangle components (time management, cost management, and quality management) have a positive effect on the effectiveness of law enforcement agents. The ranking of components of the survival triangle using Friedman test also indicates that time management, cost management and quality management rank first to third respectively and have an impact on the efficiency of law enforcement agents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Survival Triangle
  • Cost Management
  • Quality Management
  • Time Management
  • Productivity of Police Investigators
-        آقایی، اصغر و آقایی، میلاد. (1389). بررسی نقش 5s در توانمندسازی کارکنان پلیس، فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 4(18):1-20.
-        آقایی، اصغر و آقایی، میلاد. (1395). مدیریت کیفیت و بهره‌وری، تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی امین.
-        ساعی، لیلا. (1392)،حسابرسی و مدیریت و تاریخچه حسابداری. تهران: انتشارات آخر.
-        رضائی، نادر.(1386)، مقدمه‌ای بر مدیریت بهره‌وری و تجزیه تحلیل آن در سازمان، تهران: انتشارات اوحدی.
-        رهنمایی رودپشتی، فریدون. (1387). حسابداری مدیریت، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
-        رهنمایی رودپشتی، فریدون. (1388). مدیریت هزینه، تهران: انتشارات ترمه.
-         ابطحی حسن وکاظمی، بابک. (1379). بهره­وری، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
-        پیرایش، رضا و نصیری، نرگس. (1393). تأثیر بکارگیری و استقرار سیستم مدیریت هزینه بر ارتقای بهره‌وری سازمانی، تهران: اولین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری.
-        هرسج، زهرا؛ یوسفی، صاحبه ، جنت علیپور، زهرا؛ افروز، محمود و نوابی، نسرین. (1396). بررسی رابطه مهارتهای مدیریت زمان با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری و بهداشت عمومی. فصلنامه آموزش پزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، 5(2): 2-24.
-        شبگو، مجتبی؛ محمدوند ناهیدی، محمدرضا و زکی‌پور، مهدی. (1392). نقش سیستم مدیریت هزینه در اصلاح الگوی مصرف با تاکید بر رویکرد اقتصاد مقاومتی. تهران: سیزدهمین همایش ملی حسابداری.
-        شیخ، مهدیه؛ میرمخدومی، مصطفی و درمیان، ریحانه. (۱۳۹۵). تاثیر مدیریت زمان بر بهره‌وری کارکنان و خلاقیت سازمانی در شهرداری مرکزی زاهدان، تهران: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد.
-        فراهانی، ابوالفضل؛کاشف، میرمحمد؛ غلام‌زاده یامچی، ایوب وخدادادی، محمد رسول. (1393). ارتباط مدیریت کیفیت جامع با بهره‌وری در ادارات تربیت‌ بدنی استان آذربایجان‌ شرقی. فصلنامه مدیریت ورزشی، 6(1):53-69.
-        خدائی، سمیه. (1388). ارزیابی عملکرد شعب تأمین اجتماعی شهرستان‌های استان تهران با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل پوششی داده‌های فازی و کارت امتیازی متوازن،فصلنامه مدیریت صنعتی، 1(3):137-152.
-        جبارزاده، یونس. (1390). سنجش کارایی و رتبه‌بندی واحدهای بازرسی استانی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها. فصلنامه نظارت و بازرسی، شماره 18.
-        مصلحی، عبدالله و صلاحی کجور، عظیم. (1395). ارتباط قدرت مدیران ومدیریت زمان با بهره‌وری نیروی انسانی درادارات ورزش و جوانان استان مازندران. ماهنامه پژوهش ملل، 1(10): 45-52.
-          Oluwagbemiga, O & Olugbengalaleye, Z .S.(2014). Cost Management Practices and Firm’s Performance of Manufacturing Organizations. International Journal of Economics and Finance, 6(6).
-          Decen, T. (2009). Methodology of production cost in the agricultural sector.
-          Mawson, A. (2003). THE SIX FACTORS OF Knowledge Worker Productivity.
-          Musa, E &Abdelmoula, E. (2014). Quality Management on Plants' Productivity: Evidence from Poultry Processing Plants- Saudi Arabia- Central Region.
-          Adebisi, J. F. (2013). Time Management Practices and Its Effect on Business Performance.
-          Rose, K. H. (2005). Project Quality Management: Why, What and How. Fort Lauderdale, Florida: J. Ross Publishing.
-          Pignanelli, A. (2008). The Impact of Quality Management on Profitability: An Empirical Study The Flagship Research, Journal of International l Conference of the Production and Operations Management Society Volume 1• Number 1• January - June 2008
-          York, M. K & Miree, E. C. (2004). Causation or variation: an empirical re-examination of the link between TQM and financial Performance School of Business Administration 2004 Journal of Operations Management.
-          Maganga, M.D. (2014). Assessment of time management A Dissertation Submitted to MUDCC in Partial Fulfillment of the Requirements for the Award of the Degree of Master of Science in Human Resource Management (MSc-HRM) of Mzumbe University.
-          Adeyinka, A.)2012(. EFFECTIVE TIME MANAGEMENT FOR HIGH PERFORMANCE IN AN ORGANIZATION CASE: LASACO ASSURANCE PLC Thesis Autumn 2012 Business School.
-          Horngren, C. T., Foster, G & Datar, S. (2006). Cost accounting: A managerial emphasis. (12th.). NewJersey: Prentice-Hall, USA.