تأثیر اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان با توجه به نقش تسهیم دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

2 مدرس دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استان ایلام

3 مدرس دانشگاه پیام نور ایلام

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر اعتمادسازمانی بر رضایت شغلی کارکنان با توجه به نقش تسهیم دانش است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان دانشگاه‌های شهر ایلام است که از طریق نمونه‌گیری تصادفی، اطلاعات از 234 نفر جمع‌آوری شد. برای سنجش متغیرهای پژوهش(اعتمادسازمانی، تسهیم دانش و رضایت شغلی) از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و روایی نیز با استفاده از نظر 10 نفر از خبرگان تایید شد. داده های تحقیق نیز با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی ارزیابی گردید. نتایج تحقیق نشان داد که اعتمادسازمانی بر رضایت شغلی کارکنان و تسهیم دانش تأثیرگذار است، تسهیم دانش نیز بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر دارد، همچنین نتایج نشان داد که اعتماد سازمانی از طریق تسهیم دانش تأثیری بیشتر بر رضایت شغلی کارکنان نسبت به اثر مستقیم آن دارد و افزایش رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه‌ها به اعتماد سازی و تسهیم دانش و تجربیات کارکنان با یکدیگر بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Moderating role of self-esteem in the effect of organizational commitment and job stress on job performance (Case study: Isfahan Standard Office of the province)

نویسندگان [English]

  • shahram khslil nejad 1
  • Emad Golmohammadi 2
  • sepideh morad zadeh 3
1 bdfbvcbcv
2 dgsdgsd
3 fbhdfhdh
چکیده [English]

The main purpose of this study was to determine the role of self-esteem moderator in the effect of organizational commitment and job stress on job performance. This research is objective, applied and in terms of nature, descriptive and in terms of the relationship between research variables, is of a correlation type. The statistical population of this study was all employees of the General Directorate of Isfahan Province with 203 people

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational commitment
  • Job Performance
  • Job Stress
  • Self-esteem 1
-اروجی، عاطفه؛ شورورزی، محمدرضا و صالحی، مهدی.(1394). رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی حسابدران شاغل در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران»، فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت. 6(23): 35-66.
-ابراهیمی، سید عباس؛ محمدی فاتح، اصغر و حاجی‌پور، ابراهیم.(1391). بررسی نقش اعتماد در تسهیم دانش شغلی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس، فصلنامه مدیریت نظامی. 12(47): 135-162.
-الوانی، سید مهدی؛ عصار، محمدتقی و عابدینی، لیلا.(1390). بررسی رابطه اعتماد با تسهیم دانش در معاونت آموزش ناجا و مراکز تابعه، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، 6(3): 389-400.
-تقوی‌فرد، محمدتقی، حاجیان، معصومه؛ پورسیاح، الهام و طحان، مرتضی.(1393). نقش اعتماد سازمانی در تسهیم دانش بین کارکنان، فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، 3(10): 79-99.
-تقی‌زاده، جهان؛ رسولی، رضا و بابائی، شاهرخ.(1394). تأثیر عدالت سازمانی و امنیت شغلی بر تعهدسازمانی از طریق اعتماد به مدیران، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، 7(2): 53-77.
-حضوری، محمدجواد و صالحی، علی.(1391). ارتقای تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان‌های دولتی ایران: بررسی و تبیین نقش اجزای سرمایه روانشناختی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، 2(2): 1-22.
-جواهری کامل، مهدی.(1388). تأثیر عدالت سازمانی، رابطه رهبر-عضو، اعتماد و توانمندسازی روان شناختی بر رفتارهای شهروندی سازمانی، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، 6(24). 7-24.
-دانایی‌فرد، حسن؛ خائف‌الهی، احمد و حسینی، سیدمجتبی.(1390). تأملی بر ارتقاء تسهیم دانش در پرتو رفتار شهروندی سازمانی(مورد مطالعه: وزارتخانه مسکن و شهرسازی و وزارتخانه راه و ترابری)، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت عمومی، 4(14): 63-84.
-سیدجوادین، سیدرضا؛ فراحی، محمد مهدی و طاهری عطار، غزاله. (1387). شناخت نحوه تأثیرگذاری ابعاد عدالت سازمانی برجنبه‌های گوناگون رضایت شغلی و سازمانی، فصلنامه مدیریت بازرگانی، 1(1): 55-70.
-سیدجوادین، سیدرضا؛ فیاضی، مرجان و بلوچی، حسین.(1394). بررسی تأثیرسرمایه روانشناختی بر کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان توسط کارکنان باجه با میانجیگری تعهدسازمانی، مدیریت دولتی، 7(2): 277-302.
-شمس، شهاب‌الدین و اسفندیاری مقدم، امیرتیمور.(1394). ارتباط ابعاد مختلف اعتماد سازمانی با رضایت شغلی کارکنان، فصلنامه مطالعات مدیریت(بهبود و تحول)، 23(77): 171-185.
-علیپوردرویشی، زهرا.(1393). ارائة مدل ترکیبی قصد تسهیم دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی با رویکرد عوامل ادراکی (پیمایشی پیرامون واحد تهران شمال و علوم و تحقیقات)، فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، 6(1): 107-126.
-کاظمی، مصطفی و رمضانی، یوسف.(1391). بررسی رابطه بین اعتماد به مدیریت و به اشتراک گذاشتن دانش و نقش میانجی ترس از دست دادن اعتبار و مستندسازی دانش، فصلنامه پژوهشنامه مدیریت تحول، 4(8): 107-124.
-فرهنگ، ابوالقاسم؛ سیادت، سیدعلی؛ مولوی، حسین و هویدا، رضا.(1389). بررسی ساختار عاملی اعتمادسازمانی و رابطه مولفه‌های آن با یادگیری سازمانی در دانشگاه‌های دولتی جنوب شرق کشور، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره55: 111-130.
-قلی‌پور، آرین؛ پورعزت، علی‌اصغر و حضرتی، محمود.(1388). بررسی تأثیر رهبر خدمتگزار برا اعتماد سازمانی توانمندسازی در سازمان‌های دولتی، فصلنامه مدیریت دولتی، 1(2): 103-118.
- محسنین، شهریار و اسفیدانی، رحیم.(1393). معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم‌افزار SMART- PLS(چاپ اول). تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.
.-نادی، محمدعلی و قهرمانی، نسرین.(1390). رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد به ناظر، اعتماد به سازمان و رفتار مدنی اجتماعی در بین پرستاران بیمارستانهای آموزشی دولتی شهر شیراز، فصلنامه بیمارستان، 10(38): 1-10.
-نقی‌زاده، محمد؛ سیدنقوی، میرعلی و احسانی، راضیه.(1392). تأثیر قابلیت های پویا بر توانمندی نوآوری محصول در بنگاه های بخش دارویی ایران، فصلنامه مدیریت نوآوری، 2(3): 27-51.
-یوسفی، علیرضا؛ پورمیری، منصوره و صفاری انارکی، عفت.(1389). بررسی رابطه میان اعتماد سازمانی کارکنان پرستاری با میزان رضایت شغلی ایشان در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1387، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (ویژه نامه توسعه آموزش)، 5(10): 586-592.
-Chen, Y. H., Lin, T. P & Yen, D. C. (2014). How to facilitate inter-organizational knowledge sharing: The impact of trust. Information & Management, 51: 568–578.
-Danaee Fard, H., Rajabzadeh, A & Hasiri, A.(2010). Organizational Trust in Public Sector: Explaining the Role of Managers’ Managerial Competency, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, Issue 25: 29-43.
-Fong, P. S. W & Choi, S. K. Y.(2009). 2009). the processes of knowledge management in professional services firms in the construction industry: a critical assessment of both theory and practice, Journal of Knowledge Management, 13(2): 110 - 126
- Lee, K.C., Song, H. J., Lee, H. M., Lee, S & Bernhard, B. J. (2013). The impact of CSR on casino employees’ organizational trust, job satisfaction, and customer orientation: An empirical examination of responsible gambling strategies, International Journal of Hospitality Management, 33: 406–415.
- Levin, DZ & Cross, R. (2004). The strength of weak ties you can trust: the mediating role of trust in effective knowledge transfer. Management Science, 50(14): 77–90.
--Paine, K.D. (2003).Guidelines for Measuring Trust in Organization, Published by The Institute for Public Relations.
-Park, J. G., Lee., J.(2013). Knowledge sharing in information systems development projects: Explicating the role of dependence and trust. International Journal of Project Management, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijproman.2013.02.004.
- Shockley-Zalabak, P., Ellis, K & Winograd., G.(2000). Organizational trust: wha tit means, why it matters. Organization Development Journal 18 (4): 35–48.
-Tong, C., Wah Tak, W. I & Wong, A.(2013).   The Impact of Knowledge Sharing on the Relationship between Organizational Culture and Job Satisfaction: the Perception of Information Communication and Technology (ICT) Practitioners in Hong Kong. International Journal of Human Resource Studies, 3(1): 9-37.
-Trivellas, P., Akrivouli, Z., Tsifora, E & Tsoutsa, P. (2015). impact of knowledge sharing culture on job satisfaction in accounting firms, The mediating effect of general competencies, Procedia Economics and Finance, 19: 238 – 247.
- Yilmaz K. (2008). relationship between organizational trust and organizational commitment in turkish primary schools. Journal of Applied Sciences, 8(12): 2293-2299.
- Utami, A. F., Bangun, Y. R & Lantu, D. C. (2014). Understanding the Role of Emotional Intelligence and Trust to the Relationship between Organizational Politics and Organizational Commitment, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 115: 378 – 386.
- Wetzels, M., Odekerken-schroder, G & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration, MIS quarterly, 33(1): 177.