بررسی نقش تعدیل گر عزت نفس در تاثیر تعهد سازمانی و استرس شغلی بر عملکرد شغلی (مورد مطالعه: اداره کل استاندارد استان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین نقش تعدیل گر عزت نفس در تاثیر تعهد سازمانی و استرس شغلی بر  عملکرد شغلی است. این تحقیق از جهت هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی و از حیث ارتباط بین متغیرهای پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان اداره کل استاندارد اصفهان هستند که به تعداد 203 نفر گزارش گردید. از این تعداد 133 نفر به عنوان حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه های استاندارد تعهد سازمانی آلن و می یر[1] (1990)، استرس شغلی کاهن و دیگران[2] (1964)، عملکرد شغلی پاترسون[3] (1990) و عزت نفس روزنبرگ[4] (1965) بود. که روایی محتوایی آن به تایید استاد راهنما و تعدادی از متخصصین موضوعی رسید. همچنین پایایی پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای تمامی ابعاد آنها بالای 7/0 بود که نشان دهنده پایایی بالا است. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش در دو سطح توصیفی با استفاده از آماره هایی همچون فراوانی، میانگین و انحراف معیار و سطح استنباطی با استفاده از روش معادلات ساختاری و تحلیل مسیر توسط نرم افزارهای SPSS و SmartPLS صورت پذیرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که عزت نفس نقش تعدیل گر در تأثیر تعهد سازمانی و استرس شغلی بر عملکرد شغلی کارکنان در اداره کل استاندارد استان اصفهان دارد. همچنین تعهد سازمانی تاثیر مثبت و معنادار و استرس شغلی تاثیر منفی و معناداری بر عملکرد شغلی دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Moderating role of self-esteem in the effect of organizational commitment and job stress on job performance (Case study: Isfahan Standard Office of the province)

نویسندگان [English]

  • majid haji zadeh 1
  • Amirreza Naghsh 2
2 Assistant Professor of Islamic Azad University, Khorasgan Branch of Isfahan
چکیده [English]

The main purpose of this study was to determine the role of self-esteem moderator in the effect of organizational commitment and job stress on job performance. This research is objective, applied and in terms of nature, descriptive and in terms of the relationship between research variables, is of a correlation type. The statistical population of this study was all employees of the General Directorate of Isfahan Province with 203 people; 133 of them were selected as sample based on Cochran's formula by simple random sampling. Data collection tools were Alan & Miyer (1990), Occupational Stress of the Priesthood and Others (1964), Paterson's (1990) and Rosenberg Self-Esteem (1965) standard questionnaires, whose content validity was confirmed by a supervisor and a number of Specialists. The reliability of the questionnaires was also calculated using Cronbach's alpha coefficient, which for all dimensions was above 0.7, indicating the high reliability of the research tools. Analysis of research data was done at two descriptive levels using statistics such as frequency, mean, standard deviation and inferential level using structural equation method and path analysis using SPSS and Smart PLS software. The results of this study showed that self-esteem has a moderating role in the effect of organizational commitment and job stress on employees' job performance in Isfahan's standard office. Also, organizational commitment has shown to have a positive and significant effect and job stress has shown to have a negative and significant effect on job performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational commitment
  • Job Performance
  • Job Stress
  • Self-Esteem
اباذری محموآباد، علی محمد و امیریان زاده، مژگان.(1394). رابطه معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 7(1): 119 – 144.
احدی، باقر؛ فتحی، امیر و کریم، علی. (1393). بررسی عوامل روانشناختی مؤثر بر عملکرد شغلی کارکنان فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی. فصلنامه دانش انتظامی آذربایجان شرقی، 4(4): 78-63.
باقری مسلم، تولایی، روح اله. (1389). بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد سازمان ها. فصلنامه توسعه انسانی پلیس، 7(30): 73 تا-96.
بشلیده، کیومرث؛ یوسفی، ناصر؛ حقیقی، جمال و بهروزی، ناصر. (1391). بررسی ساختار عاملی مقیاس عزت نفس روزنبرگ با سه شکل واژه پردازی مثبت، منفی و نیمی از ماده ها مثبت و نیمی منفی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز، فصلنامه مطالعات روانشناسی تربیتی، 9(15): 41-66 .
بلقن آبادی، سمیه؛ دلخوش، محمدباقر؛ خانزاده، فاطمه و مقیمی، نجمه. (۱۳۹۶). بررسی شیوع استرس شغلی در کارکنان اداری نیروگاه در سال 95، تهران: دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور.
رسولی، سمانه؛ نیک پی، ایرج؛ فرح بخش، سعید. (1396). تاثیر رهبری توزیعی مدیران بر تعهد سازمانی معلمان با میانجی گری عزت نفس سازمانی در مدارس مقطع ابتدایی شهر خرم آباد، فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی، 10(1): 103- 132.
رشید پور، ماندانا. (1379). بررسی رابطه تعهد سازمانی با تمایل به ماندن در شغلی و عملکرد شغلی کارکنان حرفه ای در سازمان حسابرسی. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
زارع, ناصر؛ منصوری پور، زهرا و منصوری پور، لیلا. (۱۳۹۴). نقش عزت نفس در عملکرد اجتماعی نوجوانان و راهکارهای تقویت آن، قم: اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران.
سید جوادین، سیدرضا. (1381). مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان. تهران: نگاه دانش.
طباطبایی جبلی، زهرا؛ دلاور، علی و برجعلی، احمد. (1393). بررسی رابطه متغیر های سازمانی و استرس شغلی به شیوه فراتحلیل. فصلنامه اندازه گیری تربیتی، 5(17): 173-193.
علیمرادی، فریده؛ صادقی، سعید و شلانی، بیتا. (1396). بررسی رابطه ی عزت نفس و معنویت گرایی با احساس غربت در دانشجویان خوابگاهی دانشگاه رازی کرمانشاه در سال 1395. فصلنامه پژوهش در دین و سلامت، 3(3): 43 -54 .
فطانت فردحقیقی، میلاد و شاهسوند، احمد. (۱۳۹۵). بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان (مطالعه موردی شهرداری منطقه 5 شهر تهران). تهران: همایش بین المللی اقتصاد شهری.
 گنجی، حمزه. (1386). بهداشت روانی. تهران: انتشارات ارسباران.
گودرزی، مریم. (۱۳۹۵). بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با عملکرد شغلی کارکنان در صنعت بیمه، تهران: پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی.
مرادی، محسن. (1393). معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار و کاربردی. تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.
معمارباشی، مژگان؛ صبری نظرزاده، راشین و عبدخدائی، محمدسعید. (1389). رابطه احساس انسجام و عزت نفس با عملکرد شغلی. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 12(4): 78-66.
هرمزی نژاد، علی. (1380). استانداردسازی آزمون کمالگرایی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد خوراسگان. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
الهیاری، تیمور؛ خانه شناس، فرین و خلخالی، حمیدرضا. (۱۳۹۶). تبیین ارتباط استرس روانی- اجتماعی و عملکرد شغلی در صنعت بانکداری بر پایه یک مدل تلفیقی، فصلنامه مهندسی بهداشت حرفه ای.
Ahmad, J., Athar, M. R., & Hussain, M. (2016). Linking personality traits with Job Performance Mediating Role of Organizational Commitment: An Empirical Evidence.
Allen, N. J., Meyer, J. P. (1990). Organizational Commitment Questionnaire.
Azmi Farah Syazreena, Siti Asiah Md. Shahid, and Anisah Alwi ,2016,The Relationship between Job Stress and Front-liners’Job Performance in a Shared Service Center in Malaysia, ternational Journal of Social Science and Humanity, Vol. 6, No. 7, July 2016
Befort, N. & Hattrup, K. (2003). Valuing taxk and contextual performance: experience, job roles and rating of the importance of job behaviors, applied H.R.M. Research, 8(1), PP:17-35
Cassidy T. Stress, cognition and health: Psychology Press 1999:P145-170.
Cohen, A ., (2000).  Does cultural socialization predict multiple bases and foci commitment ". Journal of Management, 1(4).
Ferris, D. L. (2014). Contingent Self-Esteem: A Review and Applications to Organizational. The Oxford handbook of work engagement, motivation, and self-determination theory, 127.
Fu, W., Satish, P. D. (2014). The Impact of Caring Climate, Job Satisfaction, and Organizational Commitment on Job Performance of Employees in a China’s Insurance Company, Journal of Business Ethics, 124 :339–349
Geukes,  K.,  Mesagno,  C., Hanrahan, S. J., & Kellmann, M. (2012). Testing an interaction is perspective on the relationship between personality traits and performance under public pressure. Psychology of Sport and Exercise13(3): 243-250.
Geving, A. M. (2007). Identifying the types of student and teacher behaviours associated with teacher stress. Teaching and Teacher Education23(5): 624-640.
Halkos, G; Businakis, D. (2014). The effect of stress and satisfaction on productivity, Journal of Productivity and Performance Management, 59(5).
Jamal, M. (2016). Job Stress and Job Performance Relationship in Challenge-Hindrance Model of Stress: An Empirical Examination in the Middle East, Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, Vol. 10 (3), 404-418
Kahn‚ R.L‚ Wolfe‚ D.M.‚ Quinn‚ R. P.‚ Snoek‚ J.D & Rosenthal‚ R. A. (1964) Organizational Stress: Studies in Role of Conflict and Ambiguity. New York: John Wiley
Karatepe, O. M. (2013). High-performance work practices and hotel employee performance: The mediation of work engagement. International Journal of Hospitality Management32, 132-140.
Kevin Baird, M., Tung, A., Yu, Y. (2017). Employee organizational commitment and hospital performance, Health Care Management Review.
Lee Byung Hee,Maqbul Jamil,2016, An Empirical Study of Organizational Commitment: A Multi-Level Approach, Institute of Applied and Behavioral Management,177-192
Mesbah, M., Currie, G., Lennon, C., & Northcott, T. (2012). Spatial and temporal visualization of transit operations performance data at a network level. Journal of Transport Geography25, 15-26.
Meyer J P. and et al.; "Organizational commitment and job performance"; It's the Nature of the Commitment That Counts, Journal of Applied Psychology, Vol. 74, No. 1, 1989.
Meyer J. P., Allen, N. J., (1991), A three-component conceptualization of organizational commitment, Human Resource Management Review, 1(1), 61–89
Monika, M. (2017). System dynamics modelling of the influence of stress on job performance at workplace. Asian Journal of Management Year, 8(3): 827-833.
Nehrir, B., Ebadi, A. B. A. S., & Honarvar, H. (2010). Relationship of job satisfaction and organizational commitment in hospital nurses. Journal of Mil Med12(1): 23-26.
O’Reilly, C. A., & Chatman, J. G. (1986). Organizational commitment and psychological attachment: the effects of compliance, identification, and internalization on prosocial behavior. Journal of Applied Psychology, 71, 492-499.
Ortega-Parra A, Sastre-Castillo M. A. (2013). Impact of perceived corporate culture on organizational commitment.  Journal of Management Decision. 51 (5): 1071-1083.
Oyewunmi, O. A., Omotayo, A. O., Hezekiah, O. F., Olusola, J. O. (2017). Optimization by Integration: A Corporate Governance and Human Resource Management Dimension. International Review of Management and Marketing, 7(1): 265-272
Park, J. (2007). Work stress and job performance. Ottawa: Statistics Canada.
Patterson, M. (1990). Job performance questionnaire.
Poudel, B., Hao, Q., Ma, Y., Lan, Y., Minnich, A., Yu, B., & Chen, X. (2008). High-thermoelectric performance of nanostructured bismuth antimony telluride bulk alloys. Science320(5876), 634-638.
Ressler, K. J., Mercer, K. B., Bradley, B., Jovanovic, T., Mahan, A., Kerley, K., & Ramirez, M. (2011). Post-traumatic stress disorder is associated with PACAP and the PAC1 receptor, Nature470(7335), 492.
Robbins, S. P (2002). Organizational Behavior.India: Printice Hall publication.
Rogers‚ R. E.‚ Li‚ E. Y.‚ & Ellis‚ R. (1994). Perceptions of organizational stress among female ex‎ecutives in the U.S. government: An exploratory study.Public Personnel Management‚23; 593-609.
Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Sabri, P. S. U., Ilyas, M., & Amjad, Z. (2011). Organizational culture and its impact on the job satisfaction of the University teachers of Lahore. International Journal of Business and Social Science2(24).
Saputro, T. A., Paramita, P. D., & Gagah, E. (2016). Analysis the influence of the work environment and organizational commitment to job satisfaction and impact on employee job performance (studies at directorate officers polytechnic health ministry in semarang). Journal of Management, 2(2).
Shahhosseini, M., Silong, A. D., Ismaill, I. A., & Uli, J. N. (2012). The role of emotional intelligence on job performance. International Journal of Business and Social Science3(21).
VanchaiAriyabuddhiphongs,2016, Creativity and turnover intention among hotel chefs: The mediating effects of job satisfaction and job stress, International Journal of Hospitality Management, 55: 33-40
Warraich Usman Ali, Rizwan Raheem Ahmed , Nawaz Ahmad , Imamuddin Khoso ,2014,Impact of Stress on Job Performance: An Empirical Study of the Employees of Private Sector Universities of Karachi, Pakistan. Research Journal of Management Sciences, ISSN 2319-1171, Vol. 3(7), 14-17.
Weng ,Qingxiong , James C. McElroy, Paula C. Morrow, Rongzhi Liu.(2010), The relationship between career growth and organizational commitment. Journal of Vocational Behavior, 77(3): 391–400.