بررسی رابطه میان ساختار سازمانی با بی‌تفاوتی سازمانی کارکنان (موردمطالعه: کارکنان دانشگاه اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزس عالی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه میان ساختار سازمانی با بی‌تفاوتی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه اصفهان است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداری معاونت‌های (اداری و مالی، فرهنگی و دانشجویی، پژوهشی، آموزشی) دانشگاه اصفهان به تعداد 344 نفر در سال 95-1394 می باشد. حجم نمونه پژوهش با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970)، به تعداد 182 نفر تعیین گردید و روش نمونه‌گیری، تصادفی است. برای جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استفاده شده است: ساختار سازمانی محقق ساخته بر اساس پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز (1393) و چن و هوانگ[1] (2007)؛ پرسشنامه بی‌تفاوتی سازمانی دانایی‌فرد و همکاران (1389)، بود. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و و ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون با استفاده از نرم‌افزار 23spss صورت گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین ساختار سازمانی با بی‌تفاوتی سازمانی و مؤلفه‌های آن به جزء بی‌تفاوتی نسبت به ارباب‌رجوع رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ساختار سازمانی و ابعاد آن قادر به پیش‌بینی بی‌تفاوتی سازمانی کارکنان می‌باشند.[1] - Chen and Huang

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Structure and Organizational Indifference of Employees (Case study: Isfahan University staff)

نویسندگان [English]

  • hedayad allah davar panah 1
  • reza hoveida 2
1 fdhdfgh
2 sbfh
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between organizational structure and organizational indifference in administrative staff of Isfahan University. The research method is descriptive and correlational and the statistical population includes all administrative staff of the departments (administrative, financial, cultural and student, research and educational) of Isfahan University in 344 people in the years 2015-2016. The research sample size was determined using the Krejcie and Morgan table (1970) as 182 people. The sampling method was random. Data were collected from two organizational structure questionnaires: Robbins (2014) and Chen and Huang (2007); and the organizational indifference of Dannyard et al. (2011). Data were analyzed using descriptive and inferential statistics (Pearson correlation coefficient and regression test). The findings of the research showed that there is a positive and significant relationship between organizational structure with organizational indifference and its components, except for indifference to the client. Also, the results of regression analysis showed that organizational structure and its dimensions can predict the employee's organizational indifference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational structure
  • Organizational indifference
  • staff
  • Isfahan University
امیری، یدالله. (1392). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بی‌تفاوتی سازمانی از دیدگاه زنان و مردان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی فازی (موردمطالعه: شهرداری شهرستان دماوند). گرگان: دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین.
بهداد، علی. (1381). روانشناسی صنعتی و سازمانی. تهران: انتشارات جنگل.
تیمورزاده، محمد؛ مهدویان، امیر و عبدی، فردین. (1394). بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و انگیزش شغلی کارشناسان مالیاتی (مطالعه موردی ادارات 8 گانه امور مالیاتی اداره کل جنوب استان تهران).   شیراز: کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی.
جهانشاهی، میثم. (1389). بررسی نشانه‌ها و علل و پیامدهای بی‌تفاوتی سازمانی به روش گراند تئوری. هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت.
دانایی‌فرد، حسن و اسلامی، آذر. (1390). کاربرد استراتژی پژوهشی نظریه داده بنیاد در عمل؛ ساخت نظریه بی‌تفاوتی سازمانی. چاپ اول، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
دانایی‌فرد، حسن؛ حسن زاده، علیرضا و سالاریه، نورا. (1389). طراحی سنخه اندازه گیری بی‌تفاوتی سازمانی: پژوهش ترکیبی. اندیشه مدیریت راهبردی، 4 (2): 99-79.
دفت، ریچارد. (1385). مبانی تئوری و طراحی سازمان( ترجمه علی پارسیان و سید محمد اعرابی). تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ سوم.
رابینز، استیفن. (1393). تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی(ترجمه مهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد)(چاپ چهلم). تهران: انتشارات صفار.
رامشگر، ریحانه؛ رجائی پور، سعید و سیادت، علی. (1392). رابطه ابعاد ساختار سازمانی و میزان کاربست مؤلفه‌های مدیریت استراتژیک در دانشگاه‌های دولتی اصفهان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد واحدگرمسار،  7 (3): 32-9.
زارعی متین، حسن. (1384). مبانی سازمان و مدیریت: رویکردی اقتضایی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
سلحشوری، روح الله و توکل، سعید. (1393). تأثیر بی‌تفاوتی سازمانی بر هویت سازمانی (موردمطالعه: شهرداری رودهن). شیراز: نخستین کنفرانس آینده پژوهی، مدیریت و توسعه.
صادقی، زینب و محتشمی، رضا. (1391). نوع شناسی ساختار سازمانی، عاملی مؤثر در اثربخشی سازمانی. فصلنامه توسعه سازمانی پلیس، شماره 41: 41-25.
فراشی، مرجان و رشادتجو، حمیده. (1393). الگوسازی معادالت ساختاری تأثیر ساختار سازمانی بر موفقیت مدیریت دانش. فصلنامه توسعه سازمانی پلیس، دوره 49: صص 78-63.
فرنچ، وندال بل و سیسیل، اچ. (1394). مدیریت تحول در سازمان(ترجمه ی سید مهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد). تهران: انتشارات صفار.
فقیهی پور، جواد؛ عظیمی، حمید؛ فقیهی پور، سمیه و رادسر، مصطفی. (1392). بررسی میزان پیچیدگی-تمرکز ورسمی بودن در دانشگاه امام علی (ع). فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت نظامی، 13(49): 129-152.
قجاوند، محمود. (1391). تأثیر ساختار سازمانی بر ظرفیت سازی تسهیم دانش در سازمان آموزش و پرورش شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ـ نیروی انسانی، پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبائی.
کشاورز حقیقی، مهدی. (1390). مدیریت بی‌تفاوتی سازمانی کارکنان دانشگاه صنعتی مالک اشتر. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تحول سازمانی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی.
گیزلا، هاگمن. (1378). انگیزش و مدیریت تحول(ترجمه محمدعلی گودرزی). تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.
ﻣﻨﻮرﯾﺎن، عباس؛ ﻋﺴﮕﺮی، ناصر و آشنا، مصطفی. (1386). اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی داﻧﺶﻣﺤﻮر. تهران: اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش.
مویدی، زهرا. (1392). تحلیل تاثیر ویژگی های شغلی بر تناسب فرد – سازمان و بی تفاوتی – سازمانی کارکنان (موردمطالعه: شرکت گاز استان اصفهان). پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-تحول، دانشکده علوم اداری دانشگاه اصفهان.
میرحسینی زواره، مهدی. (1374). بی‌تفاوتی سازمانی. فصلنامه تعاون، شماره 53: 73-68.
نادری، حمدالله؛ بنی فاطمی، حسین و حریری اکبری، محمد. (1389). الگوسازی ساختاری رابطه بین بیگانگی و بی‌تفاوتی اجتماعی. دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 6 (2): 59-29.
یدالهی فارسی، جهانگیر؛ عزیزی زیارت، امید و خواستار، حمزه. (1388). بررسی رابطه بین ساختارو کارآفرینی سازمانی: مطالعه موردی بانکهای خصوصی شهر تهران. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 2(5): -55.
Chen, C. J., Huang, J.W & Hsiao, Y.C. (2010). Knowledge management and innovativeness: the role of organizational climate and structure. International journal of manpower. 31(8): 848-870.
Chen, C. J & Huang, J. W. (2007). How organizational climate and structure affect knowledge management—the social interaction perspective. International Journal of Information Management, 27(2): 104-118.‏
Ghafarzadeh Ahangar, S., Boroumand, M., & Hami, M. (2015). Relationship between Organizational Indifference and Organizational Silence in Employees of Youth and Sport Offices in Mazandaran Province. International Journal of Sport Studies, 5(3): 296-300.
Leander, N. P. (2009). Losing the will: Automatic reactions to the indifference perceived in others (Doctoral dissertation, Duke University).‏
Lee, J., & Kim, S. (2010). Exploring the role of social networks in affective organizational commitment: Network centrality, strength of ties and structural holes, the American Review of Public Administration,‏41(2): 205- 223.
Lizette Frias, J. (2014). Educational Entrepreneurship: The Relationship between Organizational Structure and Innovation (Doctorate in Education), California State University, Fresno.
Nasr Esfahani, A., Ghorbani, O., Amiri, Z., & Farokhi, M. (2013).Identifying and Ranking the Effective Factors on the Organizational Indifference through Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP)(Damavand Municipality as a Case Study), International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3(6).
Rajaeepour, S., Arbabisarjou, A., Zivari, M., & Shokohi, S.(2012). Relationship between organizational structure and srganizational alienation, Journal of Contemporary Research in Business, 3(12), 188-196.
Willemsen, M. C., & Keren, G. (2003). The meaning of indifference in choice behavior: Asymmetries in adjustments embodied in matching. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 90(2): 342-359.