بررسی رابطه فضیلت سازمانی و سرمایه اجتماعی با سلامت معنوی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه فضیلت سازمانی و سرمایه اجتماعی با سلامت معنوی در بین دبیران مقطع متوسطه شیروان انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی می باشد جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران مقطع متوسطه شهرستان شیروان است که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه برابر با 194 نفر است که به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه های فضیلت سازمانی (کامرون، 2004)، سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998) و سلامت معنوی پولوتزین و الیسون (1982)  استفاده گردید و روایی محتوا پرسشنامه توسط اساتید تأیید گردید. ضریب آلفای کرونباخ فضیلت سازمانی 919/0، سرمایه اجتماعی 846/0 و سلامت معنوی برار با 775/0 برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین فضیلت سازمانی و سرمایه اجتماعی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating The Relationship Between Organizational Virtue and Social Capital with Sp

نویسنده [English]

  • jafar saberi zavarem
dfhdfgh
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between organizational virtue and social capital with spiritual health among high school teachers in Shirvan. This research is applied and in terms of method, a descriptive survey of a correlation type. The statistical population of the study was all high school teachers in Shirvan city. Using Morgan table, the sample size was 734 people who were selected by random sampling. To collect data, organizational virtue questionnaire (Cameron, 2004) The social meaning of Nahapit and Goushal (1998) and Pulootzin and Ellison (1982) spiritual well-being and content validity of the questionnaire were confirmed by the professors. Cronbach's alpha coefficient of organizational virtue was 0.919, Social capital was 0.846 and spiritual health was 0.775. Pearson correlation coefficient was used to analyze the data. The results of the research showed that there is a positive and significant correlation between organizational virtue and social capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational virtue
  • social capital
  • spiritual health
حسن زاده ثمرین، تورج و سفیدکار، سپیده. ) 7939 (. بررسی رابطه بین فضیلت سازمانی و رفتار
- - . 18 (، صص 755 747 ( شهروندی سازمانی. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت، 29
- حجازی فر، سعید و باقری کنی، صباح الهدی. ) 7930 (. فضیلت های محوری در سازمان های
- . 9(، صص 749 771 ( فضیلت مدار. فصلنامه اسلام و پژوهش های مدیریتی، 7
- رحمان سرشت، حسین و حبیبی بدرآبادی. ) 7937 (. ارتباط پایبندی سازمان به فضائل اخلاقی و
- . 9(، صص 70 7 ( سلامت سازمانی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 1
- سوری، علی و مهرگان، نادر. ) 7918 (. نقش سرمایه اجتماعی در تشکیل سرمایه انسانی. فصلنامه
- . 9(، صص 273 201 ( پژوهش نامه بازرگانی، 42
شکاری، حمیده و جلالیان، نجمه. ) 7939 (. شناسایی عوامل موثر بر فضیلت گرایی و رتبه بندی آن
- . 2(، صص 48 27 ( عوامل در بیمارستان های آموزشی یزد. ماهنامه طلوع بهداشت، 74
- ضماهنی، مجید؛ موسویان، عاطفه سادات و ملک زاده، سمنبر. ) 7932 (. مطالعه رابطه بین پرورش
فضیلت های سازمانی و بهبود فضای اخلاقی در سازمان. فصلنامه پژوهش های روان شناسی اجتماعی،
- . 70 (، صص 728 775 (9
- طبیبی، مریم. ) 7932 (. ارتباط سلامت معنوی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم
- . 2(، صص 11 12 ( پزشکی قم. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی قم، 1
- فیضی، طاهره و عابدینی، سعید. ) 7913 (. بررسی رابطه هوش هیجانی و سرمایه اجتماعی. فصلنامه
- . 7(، صص 49 51 ( پژوهش نامه اقتصاد و کسب وکار، 7
- قنادان، محمود و اندیشمند، ویدا. ) 7911 (. نقش دانشگاه در ایجاد سرمایه اجتماعی به منظور ارائه
،)2( الگوی پیشنهادی برای ارتقای نظام آموزش عالی کشور. دانش و پژوهش در علوم تربیتی، 29
- . صص 44 29
- نجف بیگی، رضا. ) 7939 (. طراحی الگوی مطلوب جهت ارتقاء فضیلت سازمانی در سازمان های
- . 24 (، صص 88 41 ( دولتی ایران. فصلنامه پژوهش های مدیریت عمومی، 1
- Bolino, M.C, & Turnley, W.C, & Bloodgood, J. M. (2002). Citizenship behavior and the creation of social capital in organizations. Academy of Management Review, 27(4), pp 505-522.
- Cameron, K. S, & Bright, D, & Caza, A. (2004). Exploring the Relationships between Organizational Virtuousness and Performance. American Behavior Scientist, 47(6), pp 766-790.
- Hawks, S. R, et al (1995). Review of spiritual health: definition role and intervention strategies in health promotion, American Journal of health promotion, 9(5), pp 371-378.
- Nahapiet, J, & Ghoshal, S. (1998). Social capital, Intellectual capital, and the organizational Advantage. The Academy of Management Review, 23(2), pp 242-266.
- Osman, J, & Russell, R. (1979). The Spiritual Aspects of Health. J School Health, 49(6), p 359.
- Putnam, R. (2001). Social capital: Measurement and consequences. Isuma, Canadian Journal of society policy, 2(1), pp 41-51.
- Roberts, C. (2013). Building social capital through leadership development. Journal of leadership education, 12(1), pp 54-73.