نیازهای اجتماعی و ارتباط آن با انگیزه پیشرفت اعضای هیئت علمی در دانشگاه علوم انتظامی امین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

نقش اعضای هیئت علمی در نظام آموزش عالی کشور به عنوان نیروی انسانی متخصص و کارآمد نقشی
کلیدی و حساس است و توجه به عوامل تأثیرگذار برانگیزش خدمتی آن ها بسیار حائز اهمیت است. این
موضوع در دانشگاه علوم انتظامی از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا وظیفه خطیر تربیت حافظان
امنیت کشور را برعهده دارند. ازاین رو، این پژوهش ضمن اندازه گیری نیازهای اجتماعی اعضای هیئت علمی
تأثیر آن را بر انگیزه پیشرفت آن ها مورد سنجش قرار می دهد. نوع پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و
- ازنظر ماهیت و روش، توصیفی همبستگی می باشد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه ای محقق ساخته با 03
گویه و با مقیاس 1 درجه ای لیکرت است. جامعۀ آماری شامل اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاه
می باشد که پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها با استفاده از روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل
قرارگرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد: نیازهای اجتماعی مؤثر بر اعضای هیئت علمی شامل، نیاز به
13 درصد می باشد که تأثیرگذاری / 11 درصد و نیاز به موفقیت با 1 / 13 درصد، نیاز به رابطه با 0 / قدرت با 1
این نیازها بر انگیزه پیشرفت اعضای هیئت علمی به لحاظ شدت و ترتیب عبارت اند از: نیاز به موفقیت، نیاز
به قدرت و نیاز به ارتباط. یعنی بین این دو متغیر رابطه مثبت و مستقیم برقرار است و با افزایش نیاز به
موفقیت، نیاز به ارتباط و نیاز به قدرت، میزان انگیزه پیشرفت اساتید بیشتر می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Needs and Their Relationship to The Motivations of Faculty Members to Progress at Amin Police University

نویسنده [English]

  • akram alimardani
fbdfb
چکیده [English]

The role of faculty members in the higher education system of the country as an expert and efficient human resource plays a key role, and it is very important to pay attention to its effective service providers. This issue is of great importance at the Police University since it is a pivotal task of educating the security guard of the country. Therefore, this research, while measuring the social needs of faculty members, measures its impact on the motivation for their progress. The research is an applied one and in terms of nature and method, it is descriptive-correlation. The tool is a researcher-made questionnaire with 36 items and a Likert scale of 5 degrees. The statistical society consisted of full-time faculty members. After collecting questionnaires, the data were analyzed using statistical methods. Findings of the research show that social needs affecting faculty members include the need for power with 79.1%, the need for a relationship with 75.2% and the need for success with 46.1%, which influences these needs on the motivation of the progression of faculty members in terms of effect and order: the need for success, the need for power and the need for communication. That is, there is a positive and direct relationship between these two variables, and with the increasing need for success, the need for communication and the need for power, the amount of motivation for the progress of the professors will increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the need for power
  • the need for communication
  • the need for success
  • the motivation for progress
  • the faculty members of the university
-       تمنایی‌فر، محمدرضا و گندمی، زینب. (1390). رابطه انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان. فصلنامه راهبردهای آموزش، 4(1) ، 20-32.
-       خدیوی، اسدالله و علیجانی فرید، رقیه. ( 1387). رابطه بین انگیزه پیشرفت مدیران با اثربخشی سازمانی آن‌ها در مدارس متوسطه. فصلنامه علوم تربیتی، 1(1)، 16-28.
-       رابینز، استیفـن. پی. (1992). رفتار سازمانی: مفاهیم، نظریه‌ها و کاربـــــردها. ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی، ویرایش چهل و یکم، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
-       رحیمی نیک، اعظم. (1374). تئوری‌های نیاز و انگیزش. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
-       رضایی طاری، محمدرضا. (1374). بررسی انگیزش‌های شغلی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی در دانشگاه‌های دولتی تهران بر اساس نظریه انگیزش موفقیت مک کللند. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران.
-       زارع، حسین. (1391). بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی A با انگیزه پیشرفت در نظامیان. تهران: مجموعه مقالات همایش مسائل روانشناختی در نیروهای نظامی.
-       ساعتچی، محمود. (1372). انگیزش فضای سازمانی و بهره‌وری در سازمان. فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره اول.
-       سرداری، صدیقه. (1379). بررسی رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد و دولتی زنجان برمینای نظریه دو عاملی هرزبرگ. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران.
-       سید جوادین، سیدرضا. (1383). مدیریت رفتار سازمانی. تهران: انتشارات نگاه دانش.
-       صحت، سعید و جعفری، فرید. (1391). رابطه بین رضایت شغلی، نیاز به کنترل، نیاز به کسب موفقیت و نیاز به کسب قدرت کارکنان. فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 68، 10-25.
-       عسگری، امیر. (1384). نظریه مک کله‌لند درباره انگیزش. ماهنامه تدبیر، 158، 54-68.
-       عسگریان، مصطفی. (1370). مدیریت نیروی انسانی. تهران: جهاد دانشگاهی.
-       محی‌الدین بناب، مهدی. (1374). روانشناسی انگیزه و هیجان، تهران: نشر دانا.
-       میرکمالی، سید محمد و فرخ نژاد، خدانظر. (1382). بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت مدیران با اثربخشی سازمان آن‌ها در مدارس متوسطه بوشهر و برازجان. تهران: معاونت برنامه‌ریزی و توسعه مدیران وزارت آموزش و پرورش.
-       هرسی، پال و بلانچارد، کنت. (1372). مدیریت رفتار سازمانی کاربرد منابع انسانی. ترجمه علی علاقه‌بند، تهران: نشر امیرکبیر.
-       الوانی، سید مهدی. (1380). مدیریت عمومی. تهران: نشر نی.
-        Chapman, A. (2006). David McClelland Achivment Motivation Need Theory. Dps Associates,Inc.
-        Urban, Jason and Wilsox, Luck (2007). Effects of Needs for Achievement and Feedback on Job Satisfaction. Valparaison University. in http://ww.accel-team.com/human_relations/ hrels_06_ McClland.html(accessed 30/07/2009).