بررسی نقش میانجی معنویت سازمانی در رابطۀ نشاط سازمانی و سلامت سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت راهبردی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی دانشگاه ازاد واحد تهران شمال

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین سلامت سازمانی با نشاط سازمانی با تبیین نقش میانجی گری
معنویت سازمانی در بین کارکنان شهرداری منطقه یک شهر تهران است. جامعه آماری شامل کلیه
کارکنان منطقه یک شهرداری شهر تهران است و با استفاده از جدول کریسی و مورگان نمونه ای شامل
132 نفر از کارکنان با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. روش پژوهش از نوع توصیفی-
پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده
شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری کلوموگروف، آلفای کرونباخ و ضریب
همبستگی پیرسون و نرم افزار SPSS استفاده شد. در یافته های حاصل از اجرای این آزمون ها روی نمونه
در سطح اطمینان 33 % معناداریِ رابطه بین معنویت، نشاط و سلامت سازمانی و همچنین رابطه بین
سلامت و نشاط سازمانی تأیید شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که سلامت سازمانی رابطه مثبت و
معناداری بر نشاط سازمانی دارد، این در حالی است که معنویت سازمانی در رابطه فوق نقش میانجی دارد.
بنابراین سلامت سازمانی به واسطه قدرت معنویت یکی از مسائل مهم و تأثیرگذار در نشاط و پویایی
زندگی سازمانی است؛ و شاید بتوان گفت اصلی ترین راهکار مؤثر در افزایش نشاط در محیط کار توجه به
توانمندسازی کارکنان در ابعاد سلامت و همچنین معنویت سازمانی است و شایسته است این مهم در
سطح فردی و سازمانی مورد توجه مدیران و کارشناسان شهرداری منطقه یک شهر تهران قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Mediating Role of Organizational Spirituality in the Relationship between Organizational Alacrity and Organizational Health

نویسندگان [English]

  • Yousef Mohammadi moghaddam 1
  • behnoush jouri 2
  • fahimeh nouri zadeh 3
1 FDGDFGH
2 dfnhgfn
3 dfhdfg
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between organizational health and organizational vitality by explaining the mediatory role of organizational spirituality among the employees of the municipality of the city of Tehran. The statistical population consisted of all employees of the district 1 of the municipality of Tehran, and a sample of 296 employees was selected using a simple random sampling method using the Chris and Morgan table. The research method is applied descriptive-survey. A researcher-made questionnaire was used to collect data. The data were analyzed using SPSS software, Cronbach's alpha and Pearson correlation coefficient. In the results of these tests on the sample, a significant 99% confidence level of the relationship between spirituality, vitality and organizational health, as well as the relationship between organizational health and excitement was confirmed. The results of the research show that organizational health has a positive and significant relationship with organizational vitality, while organizational spirituality plays a mediating role. Therefore, organizational health, due to the power of spirituality, is one of the important issues affecting the vitality and dynamics of organizational life; and perhaps the main effective way of increasing the vitality in the workplace is to pay attention to the empowerment of employees in the dimensions of health as well as organizational spirituality and it deserves, at the individual and organizational level, the attention of managers and experts of the municipality of the district 1 of Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Enjoyment
  • Organizational Health
  • Organizational Spirituality
  • Municipality of One Tehran
-       اسکندری، استیره و ایراندوست، منصور. (1394). رابطه اخلاق کاری و رفتارشهروندی سازمانی با عملکرد سازمانی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 4(10).
-       امینی، محمد تقی و میاحیان، فاطمه. (1394). بررسی تأثیر شادی و نشاط در محیط کار بر تعالی سازمان شاداب. اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ساری.
-       باصری، احمد. (1389). نقش توسعه شادی و نشاط در افزایش روحیه حماسی. فصلنامه روانشناسی نظامی، 1(2).
-       باقری، مسلم؛ جاجرمی زاده، محسن و بنافی، منصوره. (1396). بررسی نقش میانجی‌گری نشاط سازمانی در رابطۀ معنویت سازمانی وتعهد سازمانی(مورد مطالعه: دانشگاه شیراز). فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 1(7).
-       پیری، پروین و پیری، معصومه. (1394). ارتباط بین رضایت شغلی و شادابی و نشاط بین کارکنان (مطالعه موردی دبیران دبیرستان‌ها). تحقیقات جدید در علوم انسانی،1(6).
-       چاوش باشی، فرزانه و دهقان عفیفی، ناهید. (1392). شناسایی و سنجش عوامل تأثیرگذار بر نشاط سازمانی کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب. فصلنامه علوم رفتاری، 5(16).
-       چهرازی، سامان و قلی پور،  آرین. (1394). بررسی تأثیر سبک رهبری خدمت‌گذار بر رفتارهای ضد بهره‌وری کارکنان. فصلنامه مطالعات رفتارسازمانی، 2(4).
-       حق گویان، زلفا؛ زارعی متین، حسن؛ جندقی، غلامرضا و رحمتی، محمدحسین. (1394). ارائه الگوی  تبیین‌کننده نشاط در کارکنان بانک‌های خصوصی استان قم. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی،2(4).
-       حق گویان، زلفا و محمدی حسینی نژاد، ملیحه. (1395). بررسی وضعیت نشاط در کارکنان بانک‌های خصوصی استان قم. فصلنامه پژوهش‌های روانشناختی در مدیریت، 1(2).
-       حیدری، ناهید؛ فقیهی پور، جواد و شفیعی، آذین. (1396). پیاده‌سازی نشاط سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی. چاپ اول، تهران: انتشارات دارالفنون.
-       درویش، حسن و فرزانه دخت، نسرین. (1389). رابطه رهبر  پیرو در ایجاد انرژی و بروز خلاقیت در محیط کاری. فصلنامه مدیریت دولتی،2(5).
-       رضائیان، علی. (1392). مدیریت رفتار سازمانی (مفاهیم ، نظریه ها و کاربردها ). تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
-       زارعی متین، حسن؛ احمدی زهرانی، مریم و حق گویان، زلفا. (1388). نقش دانشگاه در ایجاد عوامل مؤثّر بر شادی. فصلنامة فرهنگ در دانشگاه اسلام، 2(13).
-       سنگری، نگین؛ گائینی، ابوالفضل و پورولی، بهروز. (1393). تأثیر دینداری و اخلاق کار اسلامی بر سخت‌کوشی کارکنان (مطالعه موردی: شهرتهران). 9(3).
-       صابرزوارم، جعفر و سلیمان پورعمران، محبوبه. (1397). بررسی رابطه فضیلت سازمانی و سرمایه اجتماعی با سلامت معنوی کارکنان. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 13(49).
-       طالبی، داود و زهادی، لیلا. (1385). بررسی عوامل مؤثر بر نشاط کارکنان در شرکت ساپکو. فصلنامه مدیریت اطلاع‌رسانی، 14(4).
-       طاهریان، حسین؛ فیض، داود و حیدرخانی، زهرا. (1393). عوامل مدیریتی و سازمانی مؤثر بر شادی و نشاط در دانشگاه‌ها و تأثیر آن بر تولید علم. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 72.
-       عباس­زاده، میرمحمد. (1369). حرفه معلمی و رضایت شغلی.  فصلنامه تعلیم و تربیت،19(21).
-       عسگری، غلام رضا؛ محمدی، محمود و اسماعیل زاده، مهدی. (1392). شناخت عوامل شادی‌ساز در میان نسل‌های شاغل در سازمان‌های امروزی. 5(13).         
-       علاقه بند، علی. (1387). سلامت سازمانی مدرسه. فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، ۲۱.
-       طبرسا، غلامعلی و رامین مهر، حمید. (1389). ارائه  الگوی  رفتارشهروندی سازمانی. فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی، 3.
-       غیبی، پروانه. (1393). بررسی رابطه‌ی توانمندسازی روانشناختی در محیط کار و تنیدگی کارکنان دانشگاه فرهنگیان استان خراسان رضوی. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته مدیریت دولتی -  منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خراسان رضوی.
-       فانی، علی­اصغر و آقا زیارتی، مهدی. ( 1392 ). شناسایی مؤلفه‌های شادی فردی و سازمانی و سنجش وضعیت این مؤلفه‌ها. فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، 1.
-       فقیهی پور، جواد و خادمی، فاطمه. (1395). سلامت سازمانی. چاپ اول، تهران: انتشارات دارالفنون.
-       قلی پور، آرین؛ غریبی یامچی، حمیده و مرادی، ابراهیم. (1394). تأثیر نهادینه سازی اخلاق بر شادی و نشاط کارکنان. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 4(4).
-       قلاوندی، حسن؛ یارمحمد زاده، پیمان؛ بختیار نصر آبادی، حسنعلی؛ سلطانزاده، وحید و پاشازاده، یوسف. (1390). بررسی رابطه نشاط، سلامت روان و رضایت از خانواده در شرکت شیر گاز آذران اصفهان. فصلنامه مدیریت فرآیند و توسعه، 77.
-       قهرمانی قاجار، سوسن؛ جووری، بهنوش و غیبی، پروانه. (1396). تبیین رابطه  توانمندسازی روانشناختی در محیط کار با تنیدگی کارکنان(دانشگاه فرهنگیان استان خراسان رضوی). ماهنامه علمی- تخصصی مدیریت، اقتصاد و حسابداری.
-       محمدزاده، زینب و صالحی، کیوان. (1395). تبیین پدیده نشاط و پویایی علمی در مراکز علمی از منظر نخبگان دانشگاهی:مطالعه‌ای با رویکرد پدیدارشناسی. فصلنامه راهبرد، 28(79).
-       محمدی مقدم، یوسف؛ جووری، بهنوش و غیبی، پروانه. (1395). تدوین استراتژی منابع انسانی برای مراکز نشریات علمی- پژوهشی دانشگاهی. دوفصلنامه مدیریت پیشرفت، 2.
-       نایلی، محمد علی. (1393). انگیزش در سازمان‌ها. اهواز : انتشارات دانشگاه شهید چمران.
-       وارث، سید حامد؛ رستگار، عباس علی؛ زراعت کار، سمیه و رفعتی، کبری. (1388). رابطه ارتباط فرافردی و رفتارشهروندی. فصلنامه مدیریت دولتی، 1(3).
-        
-        Armon, G., Melamed, S. & Shirom, A. (2012). The Relationship of the Job Demand-Control-Support Model with Vigor across Time: Testing for Reciprocality. Applied Psychology: Health and Well-Being, 4(3), 276-298.
-        Bakker, A. B., Emmerik, H. V., & Euwema, M. C. (2006). Crossover of Burnout & Engagement in Work Teams. Workand Occupation, 4(33), 464-489.
-        Haller, M., & Hadler, M. (2006). How social relations and structures can produce happiness and unhappiness. An International Comparative Analysis, 75, 169-216.
-        Luthans, F. (2002). The need for and meaning of positive organizational behavior. Organizational behavior, 23, 695-706.
-        Maslach, C., & Leiter, M. P. (1997). The truth about burnout: How organizations cause personal stress and what to do about it.San Francisco: Jossey-Bass.
-        Pelechano, V., Gonzalez-Leandro, P., Garcia. L., & Moran, C. (2013). Is it possible to be too happy? Happiness, personality, and psychopathology. International Journal of Clinical and Health Psychology, 13, 18-24.
-        Rot˘arescu, E. (2014). Modelling and Simulation of Entropy in Human Resource Training. General Mathematics, 19(2), 33–40.
-        Shirom, A. (2011). Vigor as a positive affect at work: Conceptualizing vigor, its relations with related constructs, and its antecedents and consequences. Review of General Psychology, 15(1), 50-64.
-        Shirom, A., Toker, S., Melamed, S., Berliner, S., &Shapira, I. (2013). Burnout and Vigor asPredictors of the Incidence of Hyperlipidemia among Healthy Employees. Applied Psychology: Health and Well-Being, 5 (1), 79–98.
-        Shraga, O., &Shirom, A. (2009). The construct validity of vigor and its antecedents: A qualitative study. Human Relations, 62(2), 271 –291.
-        Sonnentag, S. &Niessen, C. (2008). Staying vigorous until work is over: The role of trait vigor, day-specific experience and recovery. Journal of Occupational and organization Psychology, 81, 435-458.