بررسی تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر چابکی سازمان های خدماتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، گرایش مدیریت راهبردی

2 دانشیار مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین

3 استادیار مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

با تغییرات بسیار گسترده و سریع در محیط مأموریتی سازمان های مختلف، چابکی سازمانی به یکی از
ویژگی های اساسی در موفقیت سازمان ها تبدیل شده است، بنابراین در پژوهش پیش رو به بررسی تأثیر
مدیریت کیفیت فراگیر بر چابکی در اداره مهندسی مدیریت توزیع برق اراک در شرکت توزیع نیروی برق
استان مرکزی پرداخته شده است. هدف اجرای پژوهش حاضر، کاربردی و روش اجرای آن، توصیفی از نوع
پیمایشی می باشد. به منظور گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای )ابزار فیش برداری( و میدانی )ابزار
پرسشنامه( استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان اداره مهندسی مدیریت توزیع برق
اراک تشکیل می دهند که شامل 242 نفر است. نمونه تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده
و حجم آن با استفاده از جدول مورگان 242 نفر محاسبه شد. پس از جمع آوری اطلاعات از طریق
پرسشنامه، اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون رگرسیون مورد تحلیل قرار
گرفت. در نهایت، نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که مدیریت کیفیت فراگیر بر چابکی
سازمان تأثیر دارد؛ و از بین مؤلفه های مدیریت کیفیت فراگیر، مؤلفه سرعت، بیشترین تأثیر را در چابکی
2 از تغییرات در چابکی سازمانی را / سازمان دارد. به بیان دقیق تر، مدیریت کیفیت فراگیر، به میزان 626
تبیین می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Total Quality Management on the Agility of Service Organizations

نویسندگان [English]

  • ali hoseinkhani anjiraki 1
  • amir hosein yavari bafghi 2
  • ahmad reza esmaieli 3
2 kgkgkg
3 fhdfh
چکیده [English]

Organizational agility has become an essential feature of the success of organizations with very rapid and rapid changes in the mission environment of different organizations. Therefore, this study investigates the effect of universal quality management on agility in Arak Electricity Management Engineering at Power Distribution Company of Markazi province. This research is applied and is of a descriptive survey type. In order to collect data, the library method and field (questionnaire) have been used. The statistical population of this research is the staff of the Arak Electrical Engineering Management Department, which consists of 240 people. The research sample was calculated using simple random sampling method and its volume was calculated using Morgan table of 140 people. After collecting data through a questionnaire, information was analyzed using SPSS software and regression test. Finally, the results of this study indicate that overall quality management affects the agility of the organization; and among components of overall quality management, speed has the greatest impact on agility of the organization. More precisely, comprehensive quality management explains 0.616 of the changes in organizational agility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total Quality Management
  • Organizational Agility
  • Service Organizations
-       جعفرنژاد، احمد و شهایی، بهنام. (1386). مقدمه‌ای بر چابکی سازمان و تولید چابک. چاپ اول، تهران: مؤسسه مهربان نشر.
-       مدهوشی و هادی تبار. (1397). تدوین چارچوب بومی چابکی سازمانی در شرکت‌های دانش بنیان با رویکرد مدل‌سازی ساختاری-تفسیری IMS. فصلنامه مدیریت بهره‌وری، 11(44).
-       مرکز افکارسنجی صدا و سیمای استان مرکزی. (1396). سنجش میزان رضایت‌مندی مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی در سال 1396. شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی.
-       سپهوند، عارف نژاد. (1393). بررسی و تحلیل تاثیر TQM و یادگیری سازمانی بر عملکرد نوآوری (مطالعه موردی شرکت زمزم اصفهان). فصلنامه پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 6(11).
-       جعفر نژاد، احمد و زارعی، علی­اصغر. (1384). بررسی نقش عوامل درون سازمانی در تبیین مدلی برای تبدیل سازمان­های فعلی به سازمان­های چابک در صنایع الکترونیک و مخابرات کشور. فصلنامه فرهنگ مدیریت، 3(10).
-       زنجانی، محمد. (1388). رابطه تواناسازها و چابکی در شرکت‌های تأمین‌کننده قطعات ایران خودرو. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.
-       فتحیان، مهدی؛ گلچین پور، مونا و خسرو شاهی، سرور. (1385). راهکارهای چابکی در سازمان­های تولیدی. مجله تدبیر، شماره 175.
-       فتحیان، مهدی؛ گلچین­پور، مونا و خسروشاهی، سرور. (1384). نقش فناوری اطلاعات در چابکی بنگاه­های کوچک و متوسط ایران. تهران: سومین کنفرانس بین­المللی مدیریت.
-       زنجیرچی، محمود. (1387). مدلی برای چابکی سازمان در صنعت الکترونیک ایران. پایان‌نامه دکتری مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.
-       آقایی، عبدالله. (1379). ریشه‌یابی واژه، تاریخچه، تعریف مفهوم مدیریت کیفیت فراگیر. تهران: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت.
-       خنیفر، حسین و حیدرنیا، زهرا. (1385). رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان در بخش خدمات. فرهنگ مدیریت، 4(14).
-       باران دوست، رامبد و رحمانی، شادی. (1382). بررسی رابطه تطبیقی مدیریت کیفیت فراگیر و سازمان یاد گیرنده. ماهنامه تدبیر، 134.
-       شهایی، بهنام و رجب­زاده، علی. (1384). قابلیت­ها و ابعاد ارزیابی چابکی و چالاکی سازمان­های دولتی با رویکرد فناوری اطلاعات. تهران: نخستین همایش ملی مدیریت صنعتی.
-       بیچ، ا. (1383). مدیریت فراگیر کیفیت برای آموزش. ترجمه ابوالفتح لامعی، ارومیه: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی شاهد و ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی ارومیه.
-      جعفری، مصطفی؛ اصولی، حسین؛ شهریاری، حسام؛ شیرازی منش، مژده و فهیمی، امیر حسین. (1383). ابزارهای استراتژیک و فرهنگی مدیریت کیفیت فراگیر. جلد اول، چاپ سوم، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
-       ریاحی، بهروز و الوانی مهدی. (1381). آموزه­هایی برای استقرار مدیریت کیفیت جامع در بخش عمومی. چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
-       جعفری، مصطفی. (1388). مدیریت کیفیت فراگیر. جلد اول، تهران: انتشارات کیفیت و مدیریت.
-       حاجی شریف، محمود. (1376). طراحی سیستم مدیریت کیفیت فراگیر: سیستم جامع اجرایی مدیریت کیفیت فراگیر ISO 9000، چاپ دوم، قزوین: مرکز آموزش مجتمع صنعتی سیمان آبیک.
-       لامعی، ابوالفتح. (1378). مبانی مدیریت کیفیت کمیته کشوری ارتقاء کیفیت. چاپ دوم، تهران: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.
-       زمردیان، اصغر. (1373). مدیریت کیفیت جامع: مفاهیم، اصول، فنون و روش‌های اجرایی. چاپ اول، تهران: مؤسسه مطالعات و برنامه­ریزی آموزشی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران.
-       جان مک دونالد. (1382). مدیریت کیفیت فراگیر.ترجمه محمد حسین نفیسی، تهران: انتشارات کیفیت و مدیریت.
-       قاسمی، شهریار. (1388). شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر چابکی کارکنان بانک ملی شهرستان سنندج. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
-       لحافی، بیان. (1390). بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
-       حافظ نیا، محمدرضا. (1387). مقدمه‌ای بر روش پژوهش در علوم انسانی. چاپ چهاردهم، تهران: سمت.
-       خاکی، غلامرضا. (1387). روش پژوهش با رویکردی به پایان نامه نویسی. چاپ چهارم، تهران: بازتاب.
-       خاکی، غلامرضا. (1387). ارزش افزوده راهی برای اندازه‌گیری بهره‌وری. تهران: مؤسسه مطالعات و برنامه‌ریزی آموزشی.
-       خاکی، غلامرضا. (1384).روش پژوهش در مدیریت. تهران: مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد.
-       سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه. (1387). روش‌های پژوهش در علوم رفتاری. تهران: آگه.
-       فرهنگی، علی اکبر و صفرزاده، حسین. (1387). روش‌های پژوهش در علوم انسانی. چاپ دوم، تهران: پیام پویا.
-       دانیالی ده حوض. (1390). رابطه مؤلفه‌ مشتری مداری مدیریت کیفیت فراگیر با تعهد سازمانی. فصلنامه فراسوی مدیریت، 5(18).
-       اولیاء، محمد. (1387). مدیریت کیفیت فراگیر و جایگاه آن در آموزش عالی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی.
-       شیرزاد، کبریا. (1388). بررسی تأثیر مؤلفه‌‌های اصلی مدیریت کیفیت فراگیر بر کیفیت زندگی کاری معلمان. فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 1(4).
-       یارمحمدی، افسانه. (1385). بررسی آرای مدیران و کارشناسان ستادی مناطق آموزش و پرورش تهران دربارة روش‌های اجرای مدیریت کیفیت فراگیر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
-        Ahmad Nasser Abuzaid (2015). Quality Management Practices in Achieving Strategic Agility European Journal of Business and Management.
-        Abdul Talib Bon, Esam M.A. Mustafab (2012). Quality Management on Innovation in Service Organizations. Part 2 Mechanical And Manufacturing Engineering Available online at www.sciencedirect.com
-        Abedalfattah Z. Al-abedallat.(2012) Quality Management Practices on Organizational Performance in Jordan International Journal of Financial Research.
-        Gallagher, P. Kevin & James, L. Worrell, (2008). Organizing IT to Promote Agilit. Info Techno Manage, 9, 71–88.       
-        Ren, J; Yusuf, Y. Y; Burns, N. D. (2000). A Prototype of Measurement System for Agile Enterpris. International Conference on Quality, Reliability, and Maintenance. Oxford, UK, 247–252.
-        Sharifi, H, Zhang, Z. (1999). A methodology for achieving agility in manufacturing organizations, international journal of production economics, 62, 7-22.
-        Sallis, Edward (2002). Knowledge Management in Education, 3 rd edn, Kogan page, London.
-        Faruk Unal, O.(2000), Application of total aualuity management inn higher education, institution Qafaz university.
-        Vernadat, F. (1999): Research agenda for agile manufacturing, LGIPM, ENIM/University International Journal of Agile Management Systems, 1(1), 37-40.
-        Zhang, Z. (1997). Developing a TQM quality management method model, university of Groningen.
-        Fredriksson, M. (2004). Quality management and IT, the TQM magazine,16,(2).
-        Gurnani, H. (1999). Pitfalls in total quality management implementation: the case of a Hongkong company”, total quality management,.10,.2. 
-        Kulkarni, S. (2005). Component of successful total qulity management,The TQM Magazine, 17 (2), 112-132.
-        Mershs, T., & Merrich, R.G. (1997). Implementation in LDCS: driving and restringing forces, IJOP management.
-        Oakland, J. S. (1993). Total quality management, 2 nd Ed. Ox ford: Butterworth – Heinemann, 1993.
-        Ross, J. E. (1999). Total quality management: text cases and readings, CRC Press LLC.
-        Sahaney, S & Banwet, D.K & Karunes S. (2004). Conceptualizing total quality management in higher education, the TQM magazine, 16 (2).
-        Svensson, G. (2005). Corporate ethics in TQM: management versus employee expectations and perceptions, TQM magazine, 17, (2).
-        Besterfield, D. H. (1999). Total qulity management. 2ed., London,Prentice Hall International.
-        Kanji, G (2000). TQM in Malaysian higher education institution, Http: //www.H web. it / esoe / TQM.
-        Dale, B. G. (1998). Total quality management: origins and evolution of term, the TQM magazine, 10(5).
-        Mittal Deepak, single vineet, & goyal amit.(feb 2011). Comparison Of Tqm Success Factors In Northern India In Manufacturing And Service Industries: A Surevey. International Journal of Engineering Science and Technology (IJEST), 3(2)
-        Goldman,S., Nagel, R., Preiss, K. (1995). Agile Competitors and Virtual Organizations. Van Nostrand Reinhold, New York.
-        Kid, P.T. (1994). A 21st Century Paradigm. In Agile Manufacturing: Forging New Frontiers, Addison-Wesley, Wokingham.
-        Sharifi, H., Zhang, Z., (2000). Agile manufacturing in practiceapplication of a methodology. International Journal of Operations and Production Management. 62 (1–2), 7–22.
-        Y.Yusuf, M.Sarhadi, A.Gunasekaran.(1999). Agile Manufacturing: The drives, Concepts and attributes. International journal of production economics, 62, 33.