بررسی اثربخشی مرکز تعمیرات ناجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

2 کارشناس ارشد آمادوپشتیبانی

چکیده

پژوهش ارزیابی اثربخشی در راستای سنجش میزان دستیابی به هدف همواره مورد تأکید مدیران بوده
است. از این رو، هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی عملکرد مرکز تعمیرات ناجا از نظر کارشناسان و
مدیران نت سازمان می باشد. برای سنجش اثربخشی مرکز تعمیرات از 1 متغیر فرایند برنامه ریزی، فرایند
پذیرش، فرایند بازرسی، فرایند تأمین قطعات و فرایند تعمیرات استفاده گردید. روش انجام پژوهش حاضر
بر مبنای هدف تحقیق از نوع کاربردی، بر اساس زمان گردآوری داده ها، پیمایشی مقعطی و از نظر نحوه -
گردآوری داده ها جزء پژوهش های توصیفی است. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است از مدیران و
کارشناسان نگهداری و تعمیرات مرکز تعمیرات ناجا. بر اساس فرمول کوکران، میزان نمونه آماری 08 نفر
به دست آمد و پرسشنامه ها در بین این تعداد پخش شدند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده
می باشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته و برای بررسی روایی از نظر اساتید و خبرگان
9 به دست آمد که نشان از / مربوطه استفاده شده است. همچنین آلفای کرونباخ برای پرسشنامه 019
پایایی بالای ابزار اندازه گیری دارد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون میانگین یک
جامعه استفاده گردید. در تجزیه و تحلیل داده ها، فرایند برنامه ریزی، فرایند پذیرش، فرایند بازرسی، فرایند
تأمین قطعات و فرایند تعمیرات از نظر کارشناسان و مدیران اثربخش ارزیابی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effectiveness of the Iran Police Maintenance Center

نویسندگان [English]

  • Asghar Aghaei 1
  • moslem darvishi 2
1 dvd
2 dfnhdfh
چکیده [English]

The effectiveness of the research to measure the achievement of the goal has always been emphasized by managers. Hence, the purpose of this research is to investigate the effectiveness of the Iran Police maintenance center from the viewpoints of experts and managers of the organization. To measure the effectiveness of the maintenance center, 5 variables, namely the planning process, acceptance process, inspection process, parts supply process and maintenance process were explored. The method of this study is based on the purpose of the applied research, based on the time of data collection, sampling and in terms of data collection, it was a descriptive research. The statistical population of the present study is managers and maintenance experts of Iran Police maintenance center. According to Cochran's formula, the sample size was 92 and the questionnaires were distributed among them. The sampling method is simple random. A researcher-made questionnaire was used to collect data and was used by the faculty members and relevant experts to evaluate their validity. Also, Cronbach's alpha for the 963 questionnaires was obtained which indicates a high reliability of the instrumentation. Data were analyzed using SPSS software. In analyzing the data, the planning process, the acceptance process, the inspection process, the process of supplying parts, and the maintenance process were evaluated by experts and effective managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • effectiveness
  • Maintenance and Repair
  • Iran Police
  • Maintenance Center