بررسی تأثیر ابزار مدیریت منابع انسانی بر عملکرد با نقش میانجی مدیریت زنجیره‌تأمین پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

2 استادیار گروه مدیریت مالی و صنعتی دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده

در این پژوهش تأثیر ابزار مدیریت منابع انسانی بر عملکرد با نقش میانجی مدیریت زنجیره‌تأمین پایدار در صنعت خودرو ارائه می‌گردد. برای آزمون این فرضیات، جامعه آماری مدیران و کارشناسان شرکت ایران‌خودرو بوده و برای نمونه‌گیری از روش سرشماری استفاده گردید. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا مورد تأیید قرار گرفت، همچنین ضرایب آلفای کرونباخ بیش از 7/0 می‌باشد که حاکی از پایایی پرسشنامه است و درنهایت 138 پرسشنامه برای تجزیه‌وتحلیل مورد تأیید و تحلیل داده‌ها با کمک از روش معادلات ساختاری با نرم‌افزار اس پی اس اس و ایموس انجام گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهند، فناوری اطلاعات بر انعطاف‌پذیری مدیریت زنجیره‌تأمین سبز تأثیر دارد. مدیریت دانش بر انعطاف‌پذیری مدیریت زنجیره‌تأمین سبز تأثیر دارد. انعطاف‌پذیری مدیریت زنجیره‌تأمین سبز بر چابکی زنجیره‌تأمین سبز تأثیر دارد. انعطاف‌پذیری مدیریت زنجیره‌تأمین بر مزیت رقابتی تأثیر دارد و درنهایت چابکی مدیریت زنجیره‌تأمین بر مزیت رقابتی تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of HRM on Performance with the Mediating Role of Sustainable Supply Chain Management

نویسندگان [English]

  • mahdi nasrollahi 1
  • mohammad reza fathi 2
  • amir mirasheh 3
1 sbg
2 fb
3 jjj
چکیده [English]

The In this research, the impact of human resources management tools on performance with the role of mediation of sustainable supply chain management in the automotive industry is investigated. To test the hypotheses, the statistical population of the managers and experts of Irankhodro Company was used and the census method was used for sampling. The validity of the questionnaire was confirmed through content validity, also the Cronbach's alpha coefficients were more than 0.7, indicating the reliability of the questionnaire. Finally, 138 questionnaires were approved for analysis and data analysis with the help of structural equation method with SPSS and IMUS software. The findings show that information technology affects the flexibility of green supply chain management. Knowledge management has an impact on the flexibility of green chain management. The flexibility of green supply chain management has an impact on the agility of the green supply chain. The flexibility of supply chain management has an impact on competitive advantage, and ultimately, the agility of supply chain management has an impact on competitive advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic performance
  • social performance
  • operational performance
  • environmental performance
  • green reward
  • green education
  • Sustainable Supply Chain Management
-       الفت، لعیا و مزروعی نصرآبادی، اسماعیل. (1393). مدلی جهت اندازه‌گیری پایداری زنجیره‌تأمین. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 33، 29-46.
-       شفیعی، مرتضی و تارمست، پگاه. (1393). تأثیر فرایندهای مدیریت زنجیره‌تأمین بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی. مطالعات کمی در مدیریت (5)2، 105-124.
-       فیضی، کامران و هداوند، مجتبی. (1394). اثر مؤلفه‌های قدرت زنجیره‌تأمین بر مزیت‌های رقابتی و رقابت‌پذیری سازمان. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی،4، 12-30.
-       کلیدبری، حمیدرضا؛ گودرزوند چگینی، مهرداد و علوی فومنی، فاطمه. (1393). تأثیر مدیریت زنجیره‌تأمین بر بهبود عملکرد صنایع تولید قطعات خودرویی از طریق مزیت رقابتی. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بازرگانی، 67-88.
-       طالقانی، غلامرضا؛ غفاری، علی و حقیقی، محمد. (1395). بررسی تأثیر ابزار مدیریت منابع انسانی بر بهبود عملکرد سازمانی میان کارکنان دانشگاه تهران. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت دولتی، 1، 1-14.
-        Agrell, P., Hatami, J., Marbini, A. (2013). Frontier-based performance analysis models for supply chain management: State of the art and research directions. Computers & Industrial Engineering, 66 (3): 567-583
-        Banerjee, M., Mishra, M (2015), Retail supply chain management practices in India: A business intelligence perspective, journal of retailing and consumer services, 34: 2482-259.
-        Bratić, D. (2011). Achieving a Competitive Advantage by Scm, IBIMA Business Review Journal:1-13
-        Christopher, M (2011), logistic and supply chain management: creating value adding networks. Fourth edition, London, prentice hall.
-        Caniato, F., Golini, R., Kalchschmidt, M. (2013). The Effect of Global Supply Chain Configuration on the Relationship between Supply Chain Improvement Programs and Performance. International Journal of Production Economics, 143 (2): 285–293.
-        Jamali, D.R., El Dirani, A.M. & Harwood, I. A. (2014). Exploring human resource management roles in corporate social responsibility: the CSR-HRM correlation model. Business Ethics. A European Review, 24(2): 125-143.
-        Luthra, S., Garg, D., Haleem, A (2016), the impacts of critical success factors for implementing green supply chain management towards sustainability: An empirical investigation of Indian automobile industry, Journal of Cleaner Production, 121: 142-158.
-        Manistitya, M. & Fongsuwan, W. (2015). Human Resource Management, Job Satisfaction and Employee Commitment Affecting Information Technology Staff Turnover Intention: A Structural Equation Model. Research Journal of Business Management, 9(1): 157-172.
-        Ozdemir, E (2011), a confusion of tongues or the art of aggregating indicators-reflections on four projective methodologies on sustainability measurement. Renewable and sustainable energy review, 15(5): 2385-2396.
-        Teller, Ch., Kotzab, H., Grant, D. (2012). Improving the execution of supply chain management in organizations. International Journal of Production Economics, 140(2): 713–720.
-        Teieria, A., Jabbour, C., Jabbour, A., Latan, H., Oliveira, J. (2016), Green Training and Green Supply Chain Management; Evidence from Brazilian Firms, Journal of Cleaner Production, 116: 170-176.