بررسی تأثیر تحول سازمان بر بهره‌وری کارکنان باتوجه به متغیر میانجی رضایت شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی

2 مدیریت دولتی دانشگاه ازاد تهران علوم و تحقیقات

چکیده

هدف پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تحول سازمان بر بهره‌وری کارکنان باتوجه  به متغیر میانجی رضایت شغلی در شرکت برق منطقه‌ای تهران انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان شرکت برق منطقه‌ای تهران بود که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 331 نفر به عنوان نمونه آماری و به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد بهره‌وری نیروی انسانی (هرسی و گلداسمیت، 1980)، پرسشنامه استاندارد تحول سازمانی (گاتر و دراکر، 2005) و استاندارد سنجش رضایت شغلی ویسوکی و کروم (2000) استفاده و روایی محتوایی پرسشنامه توسط اساتید تأیید شد. ضریب آلفای کرونباخ برای بهره‌وری نیروی انسانی 708/0، تحول سازمانی 890/0 و  رضایت شغلی 920/0 برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل 54/8 استفاده شد. نتایج نشان داد تحول سازمان بر بهره‌وری کارکنان باتوجه به متغیر میانجی رضایت شغلی در شرکت برق منطقه‌ای تهران، تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Structure and Organizational Indifference of Employees (Case study: Isfahan University staff)

نویسندگان [English]

  • hajieh rajabi farjad 1
  • ali shahami khorami 2
1 A
2 fbgb
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of organizational transformation on employee productivity considering the mediating variable of job satisfaction in Tehran Regional Power Company. The present research is applied in terms of purpose, and in terms of method, is a descriptive survey of a correlation type. The research population was all employees of Tehran Regional Power Company. Using Cochran formula, 331 people were selected as a statistical sample and simple random sampling method was used. To collect data, the standard questionnaire of human resource productivity (Hersey and Goldsmith, 1980), the organizational transformation standard questionnaire (Gutter and Drucker, 2005) and the Weiskey and Chrom (2000) job satisfaction standard were used. Content validity of the questionnaire was confirmed by the professors. Cronbach's alpha coefficient for human resource productivity was 0.708, organizational change was 0.890 and job satisfaction was 0.920. For data analysis, Structural Equation Modeling Test and Lisserel Software 8.54 were used. The results showed that the organization's transformation has a positive and significant effect on the productivity of employees due to the mediating variable of job satisfaction in Tehran Regional Power Company.d its dimensions can predict the employee's organizational indifference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational transformation structure
  • employee productivity
  • Job satisfaction
  • Tehran Regional Power Company
-       احترامی، عاطفه. (1390). مطالعه مدیریت تحول سازمانی در دانشگاه‌های شهرستان بهبهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده علوم انسانی دانشگاه پیام نور.
-       احمدی گرم آبدشتی، ثنا و موسوی، مصطفی. (1395). بررسی رابطه رضایت شغلی با بهره‌وری کارکنان شرکت نفت و گاز پارس جنوبی. تبریز: ششمین کنفرانس ملی مدیریت.
-       امجدی محب، فریبا. (۱۳۹5). نقش سبک رهبری تحول آفرین در ارتقاء بهره‌وری کارکنان (مورد مطالعه: دیوان محاسبات کشور). تهران: سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین.
-       بدیع‌زاده، علی و رضایی‌فر، غلامرضا. (1394). مدل ساختار علیت بهره‌وری منابع انسانی، رضایت شغلی، رفتار شهروندی و تعهد سازمانی در صنعت آب و فاضلاب (مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب استان البرز). فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 67-73.
-       بهرام زاده، حسینعلی و سراج، شهرزاد. (1386). نقش منابع انسانی بر بهره‌وری و توسعه پایدار. فصلنامه مدیریت، 25-22.
-       پالیزبان، زهرا؛ شایان، عبدالله؛ یاسینی، علی و فرهمند، مینا. ( ۱۳۹۳). بررسی رابطه بین تحول سازمانی با ارتقاء بهره‌وری مطالعه موردی: بانک ملی شهر ایلام. تهران: همایش بین‌المللی مدیریت.
-       پورکیانی، مسعود و پیر مرادی، نسرین. (1387). توانمندسازی و تحول سازمانی. ماهنامه تدبیر، 20-25.
-       جعفری، نسرین؛ میرکمالی، سید محمد و صالح صدق پور، بهرام. (1392). تأثیر جوِّ سازمانی بر رضایت شغلی با میانجی‌گری سرمایه انسانی. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع). 5(2)، 140-180.
-       حمید، نجمه و دهقانی‌زاده، زهرا. (1391). رابطه بین معنویت، تعهد سازمانی و سلامت عمومی با عملکرد شغلی در پرستاران بالینی. فصلنامه مدیریت پرستاری، 1(2).
-       خاوری، لیلی و یوسفیان، جواد. (1386). مقایسه رضایت شغلی اعضای هیأت علمی غیرفعال و فعال در ورزش دانشگاه یزد. فصلنامه المپیک، 15(1).
-       رنجبریان، بهرام. (1383). تأثیر نیروی انسانی بر ارتقای بهره‌وری سازمان‌ها. نشریه کار و جامعه، 57، 30-36.
-       غلامی فشارکی، محمد؛ طالبیان، داوود؛ آقامیری، زهره و محمدیان، معصومه. (1390). بررسی پایایی و روایی پرسشنامه رضایت شغلی نجمیه. فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، 14(5)، 63-84.
-       غلامی، فاطمه و موغلی، علیرضا. (۱۳۹۴). ابزارهای رضایت شغلی کارکنان و تأثیر رضایت شغلی بر بهره‌وری در سازمان تأمین اجتماعی شعبه یک شیراز. تهران: دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت.
-       میرسپاسی، ناصر و قهرمانی مسعود. (1390). ضرورت انطباق رویکرد تغییر بنیادین (اجرای کلان و مبتنی بر نگرش سیستمی) به برنامه تحول در نظام اداری کشور برای بهبود و ارتقاء قابلیت و توانمندی دولت. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت، 88، 1-22.
-        Acorn, S., Ratner, P.A., & Crawford, M. (2008). Decentralization as determinant of autonomy, job satisfaction, and organizational commitment among nurse manager, Nurse Res, 33(3), 80-88.
-        Bloom, N. (2011). Human Resource Management and Productivity. Handbook of Labor Economics, 4, 1697–1767.
-        Bordum, A. (2010). The strategic balance in a changemanagement perspective. Society and Business Review. 5(3), 245-258.
-        Davies, J. M., Edgar, S., & Debenham, J. (2016). A qualitative exploration of the factors influencing the job satisfaction and career development of physiotherapists in private practice. Manual Therapy, 25, 56-61.
-        Durković, J. V. (2009). Development Of Human Resources as Strategic Factors Of The Companies Ompetitive Advantage, Economics and Organization, 6(1), 59 – 67.
-        Kristen, B., Bradley, R., James, C., & Marc-Charles Ingerson, P. (2011). The Impact of Moral Stress Compared to Other Stressors on Employee Fatigue, Job Satisfaction, and Turn over: An Empirical Investigation, Received: 9 January 2009: Accepted: 27.
-        Georgoulias, K., Papakostas, N., & Stanev, S. (2009). Evaluation of flexibility for the effective change management of manufacturing organizations. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 25(6), 888–893.
-        Gronroosa, Ch., Ojasalo, k. (2004). Service productivity towards a Conceptualization of the transformation of inputs into economic results in Services. Journal of Business Research, 57, 414– 423.
-        Hitchcock, J., & Stavros, J. (2016). Organizational Collective Motivation: A Framework for Enhancing Organizational Transformation. Academy of management, 2(4), 43-60
-        Hoboubi, N., Choobineh, A., Ghanavati, F. K., Keshavarzi, S., & Hosseini, A. A. (2017). The Impact of Job Stress and Job Satisfaction on Workforce Productivity in an Iranian Petrochemical Industry. Safety and health at work, 8(1), 67-71
-        Lu, H., While, A. E., & Barriball, K.L. (2007). a model of job satisfaction of nurses: a reflection of nurses’ working lives in Mainland China. J Adv Nurs; 58(5), 468- 79.
-        McLean, G. (2005). Organization development: Principles, processes, performance. Berrett-Koehler Publishers.
-        Rezaeian, A., & Ghasemi M. (2010). The relationship between diversity management and Human productivity. JPAP 2010, 4, 9-22
-        Samaniego, R. M., & Sun, J. Y. (2017). Productivity growth and structural transformation. Review of Economic Dynamics, 21, 266-285.
-        Sergeevich, S. A. (2015). Evolution of a Compensation Plan and a Labor Satisfaction. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 166, 161-165.
-        Taplin, I. (2015). Strategic change and organizational restructuring: How managers negotiate change initiatives. Journal of International Management,12(3), 284–301.