تأثیر رهبری اخلاقی بر رفتارهای نوآورانه کارکنان: با نقش میانجی رهبر- عضو و استقلال شغلی

نویسندگان

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی (ره)

چکیده

در محیط پویای کسب‌وکار امروزی، عملکرد انسان و نوع نگاه او می‌تواند نقش زیادی را در کسب موفقیت و مزیت رقابتی برای هر سازمان داشته باشد. به همین منظور، سازمان‌ها باید شرایطی را فراهم کنند تا علاوه بر حفظ و نگهداری سرمایه‌های انسانی، آنان را به رفتارهای نوآورانه تشویق و ترغیب کنند. در این راستا، رهبری اخلاقی، تبادل رهبر- عضو و استقلال شغلی می‌تواند به سازمان‌ها در بهره‌گیری از سرمایه‌های فکری و افزایش رفتارهای نوآورانه آنان کمک کند و تمایل آنان برای رابطه پایدار و بلندمدت با سازمان را افزایش دهد. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی نقش میانجی استقلال شغلی و رهبر-عضو در رابطه میان رهبری اخلاقی و رفتارهای نوآورانه کارکنان است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان اداره کل سازمان میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری استان تهران است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه استاندارد بوده و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی بررسی شد و تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش نیز از طریق مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و SMART PLS انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تقویت رهبری اخلاقی در سازمان موجب افزایش تبادل رهبر-عضو می‌شود. به‌علاوه، تأیید شد که تبادل رهبر-عضو می‌تواند رابطه میان رهبری اخلاقی و رفتارهای نوآورانه را میانجی‌گری کند. اما نقش میانجی‌گری استقلال شغلی در رابطه میان رهبری اخلاقی و رفتارهای نوآورانه تأیید نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

effect of ethic leadership on innovative behaviour of employee: with the role of leader-follower and job autonomy

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosein Shojaee
  • Neda Zarandian
  • Saiedeh Esmaieli
Phd candidate of business management in Allameh Tabatabaie university
چکیده [English]

Among the factors that reduce the efficiency of working groups is a matter of eluding. Social eluding refers to a phenomenon in which the effort of individuals decreases when doing group work. Several factors contribute to this phenomenon. Therefore, the purpose of this study is to investigate the impact of justice and trust on social eluding. This is descriptive and survey research. It is practical in terms of purpose and questionnaire was used as a tool for collecting data from. The statistical population of the study was 448 students of Kashan University of Medical Sciences. 220 students were selected randomly. In order to test the hypotheses, a structural equation model was used. The results of the research show that the existence of trust and justice in working groups leads to the reduction of social eluding through the mediating variable of commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social eluding
  • Trust
  • Justice and Commitment