الگوی مفهومی انعطاف پذیری زنجیره تامین

نویسندگان

1 مربی گروه لجستیک دانشگاه علوم انتظامی امین

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

چکیده

تحولات سریع و پویایی محیط، تغییر در شیوه تعاملات شرکت ها با تامین کنندگان و مشتریان، پیچیدگی بازارها، کاهش دوره عمر محصولات و اهمیت یافتن زمان پاسخگویی به مشتریان، ضرورت انعطاف پذیری زنجیره تامین را به عنوان عاملی حیاتی برای رقابت پذیری سازمان دو چندان کرده است. از این رو، امروزه انعطاف پذیری به یکی از مفیدترین و ضروری ترین ابزارها در فضاهای همراه با رقابت و عدم اطمینان تبدیل شده است. با توجه به اهمیت این موضوع، این پژوهش بر آن است تا با بررسی ادبیات و مدل های مختلف مربوط به انعطاف پذیری به ویژه انعطاف پذیری زنجیره تامین طی سالهای گذشته، عوامل‎ اساسی و موثر بر انعطاف پذیری زنجیره تامین را شناسایی و چهارچوبی نظری و مفهومی را ارائه کند. این تحقیق با استفاده از بررسی منابع موجود و به روش کتابخانه‌ای، به توسعه مجموعه دانسته های موجود درباره اصول و قوانین معیارهای انعطاف پذیری زنجیره تامین پرداخته است. نتایج حاصل از مرور ادبیات حاکی از شناسائی سی و سه شاخص می شود که با طبقه بندی آنها در مدل تلفیقی اسکاپ و کارت امتیازی متوازن، الگوی مفهومی انعطاف پذیری زنجیره تامین دارای چهار بُعد: اطلاعات محور، مشتری محور، فرآیند محور و سازمان محور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

conceptual model of supply chain flexibility

نویسندگان [English]

  • Milad Aghaee 1
  • Reza Aghaee 2
1 Teacher of logistics in Police university
2 Msc in administration management
چکیده [English]

Among the factors that reduce the efficiency of working groups is a matter of eluding. Social eluding refers to a phenomenon in which the effort of individuals decreases when doing group work. Several factors contribute to this phenomenon. Therefore, the purpose of this study is to investigate the impact of justice and trust on social eluding. This is descriptive and survey research. It is practical in terms of purpose and questionnaire was used as a tool for collecting data from. The statistical population of the study was 448 students of Kashan University of Medical Sciences. 220 students were selected randomly. In order to test the hypotheses, a structural equation model was used. The results of the research show that the existence of trust and justice in working groups leads to the reduction of social eluding through the mediating variable of commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social eluding
  • Trust
  • Justice and Commitment