تأثیر توانمندسازی روان‌شناختی بر انگیزه کارکنان پلیس پیش‌گیری با میانجی‌گری هوش هیجانی (مورد مطالعه: کارکنان پلیس راه‌آهن تهران)

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 مربی گروه علوم تربیتی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 کارشناسی ارشد رشته مدیریت پیشگیری از جرم دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

هدف این پژوهش تبیین تأثیر توانمندی روان‌شناختی بر انگیزش شغلی با توجه به نقش میانجی هوش هیجانی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان پلیس راه‌آهن تهران و تعداد نمونه بر اساس فرمول کوکران 131 نفر است که بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. به‌منظور سنجش توانمندی روان‌شناختی کارکنان از پرسش‌نامه تیمورنژاد و صریحی اسفستانی (1389) براساس پرسش‌نامه اسپریتزر (1996)، پرسش‌نامه انگیزش شغلی مقیمی (1388) براساس پرسش‌نامه هاکمن و اورالد (1988) و هوش هیجانی منصوری (1380) بر اساس سیبریا شرینگ دوین استفاده شده است. پایایی این پرسش‌نامه‌ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ به‌ترتیب برابر با 921/0، 911/0 و 903/0 محاسبه و مورد تأیید قرار گرفت و برای تجزیه و تحلیل داده از روش معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج نشان داده است که توانمندی روان‌شناختی و هوش هیجانی به‌ترتیب با بارهای عاملی 67/0 و 84/0 تأثیر مستقیم و معنی‌داری بر انگیزش شغلی کارکنان جامعه آماری دارند. هم‌چنین بین توانمندی روان‌شناختی و هوش هیجانی رابطه معنی‌داری وجود دارد و هوش هیجانی نقش متغیر میانجی را در رابطه بین توانمندی روان‌شناختی و انگیزش شغلی کارکنان پلیس راه‌آهن دارد. نتیجه دیگر دلالت بر این دارد که تمامی مؤلفه‌های توانمندی روان‌شناختی با نقش میانجی هوش هیجانی تأثیر مستقیم و معنی‌داری بر انگیزش شغلی کارکنان جامعه دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the effect of psychological empowerment on employee motivation of prevention police based on motion intelligent (case study: railway police of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Nezam Hashemi 1
  • Rouh Allah Salar 2
  • Hojat Alipour 3
1 Assistant professor of police university
2 Teacher of Trainning group of police university
3 Msc in prevention management
چکیده [English]

The present study seeks to investigate the effect of survival triangle on the effectiveness of law enforcement agents. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey. The researcher-made questionnaire consists of 16 questions. The questionnaires were distributed randomly among 127 individuals and law enforcement financial managers based on Morgan's table. Cronbach's alpha method was used to determine the reliability of the questionnaire. The questionnaire according to the coefficient of 0.875 obtained the desired reliability. One sample T-test was used to test the hypotheses, Friedman rank test was used to rank the factors, and Kolmogorov-Smirnov test was used to check the normality of distribution of items. The results of investigating the effect of survival triangle on the productivity of law enforcement agents indicate that survival triangle components (time management, cost management, and quality management) have a positive effect on the effectiveness of law enforcement agents. The ranking of components of the survival triangle using Friedman test also indicates that time management, cost management and quality management rank first to third respectively and have an impact on the efficiency of law enforcement agents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Survival Triangle
  • Cost Management
  • Quality Management
  • Time Management
  • Productivity of Police Investigators