اولویت‌بند‌ی عوامل منابع انسانی مؤثر در اجرای موفق مدیریت کیفیت جامع (مورد مطالعه: صنعت نفت)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد معارف اسلامی و مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق (ع)

2 کارشناس ارشد معارف اسلامی و مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

هدف از این پژوهش نگاهی به تأثیر عوامل منابع انسانی مؤثر در اجرای موفق مدیریت کیفیت جامع و اولویت‌بندی آنها است. اگر چه ادبیات مرتبط با مدیریت منابع انسانی و تأثیرات آن بر مدیریت کیفیت جامع نسبتاً زیاد هستند، اما مطالعات چندانی به رتبه‌بندی مهمترین عوامل منابع انسانی مؤثر بر اجرای موفق مدیریت کیفیت جامع نپرداخته است. با توجه به رشد پژوهش‌های صورت‌گرفته در حوزه‌ تأثیر مؤلفه‌های منابع انسانی بر مدیریت کیفیت جامع، این پژوهش با در نظر گرفتن صنعت نفت به‌عنوان صنعت مورد مطالعه، پس از استخراج مؤلفه‌های منابع انسانی مؤثر در اجرای موفق مدیریت کیفیت جامع به‌عنوان گزینه‌های رتبه‌بندی و نیز مؤلفه‌های اصلی استقرار مدیریت کیفیت جامع به‌عنوان معیارهای رتبه‌بندی، با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی به رتبه‌بندی این عوامل پرداخته است. جامعه‌ی آماری این پژوهش، مدیران منابع انسانی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی و معاونت توسعه منابع انسانی در حوزه صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. نتایج حاصل از این پژوهش با به‌کارگیری روش تاپسیس فازی و استفاده از نظرات 10 خبره در حوزه مدیریت منابع انسانی صنعت نفت، حاکی از نقش پراهمیت معیار رهبری به‌عنوان یکی از ابعاد مدیریت منابع انسانی است و تأکید می‌کند که درک این مطلب در توسعة اجرای موفق مدیریت کیفیت جامع در صنعت نفت بسیار اهمیت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

prioritizing human resource factors on implementation of TQM (case study: oil industry)

نویسندگان [English]

  • Milad Sina 1
  • Tohid Javid Taheri 2
1 Msc of industrial management in Imam Sadegh
2 Msc in industrial management in Imam Sadegh
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of organizational trust on job satisfaction of employees regarding the role of knowledge sharing. The statistical population of the research includes employees of Ilam University. By random sampling, data from 234 people were collected. A questionnaire was used to measure the variables of research (organizational trust, knowledge sharing and job satisfaction). The reliability of the questionnaire was confirmed using the Cronbach's alpha coefficient and validity through 10 experts. Data were analyzed using confirmatory factor analysis. The results of this study showed that organizational trust affects employees 'job satisfaction and knowledge sharing. Knowledge sharing also affects employees' job satisfaction. The results also showed that organizational trust through knowledge sharing has more effect on employee's job satisfaction than direct effect. Increasing employee satisfaction in universities depends on building trust and sharing of employees' knowledge and experience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Trust
  • Knowledge Sharing
  • Job satisfaction
  • university